Digital Trust - Digitalt förtroende

Den digitaliserade verklighet vi lever i ställer ökade krav på förtroende och säkerhet. Hur kan man lita på att den som konsumerar en tjänst eller information är den de utger sig för att vara? Vilken skada kan andra göra er, er leverans och ert varumärke? Hur väl uppfyller ni lagar och regler, och vad blir konsekvenserna när något brister? Frågor som dessa behöver kunna besvaras i alla verksamheter som har en digital närvaro.

Genom ett väl utarbetat ramverk och erfarenhet från de flesta typer av branscher hjälper vi på CGI verksamheter och organisationer att få insikt i både nuläge och förbättringsmöjligheter. Ramverket omfattar områden som informationssäkerhet, åtkomstkontroll, identitetshantering, lagar och regler, processer och kompetens. En av våra nyckelmetoder omfattar en heat-map där vi kartlägger nuläget utifrån nu gällande kriterier som externa krav, interna drivkrafter, ekonomi och genomförandeförmåga.

IT Assessment

Hur driver man värdeskapande förändring inom IT-området i linje med verksamhetens strategi och behov? Först och främst behöver man förstå nuläget och sätta det i relation till verksamhetsstrategin, marknaden och rimliga målsättningar för en förändringsresa. CGI:s metod för att genomföra en sådan IT Assessment har använts inom ett flertal branscher och typer av verksamheter. Med en förståelse för marknaden som helhet och viktiga trender, sätter vi kundens unika situation i ett större perspektiv när kort och långsiktiga förändringsmål identifieras.

Processen omfattar en nulägesanalys av verksamhetsstrategin, ekonomi, leverantörer och leverantörsavtal samt djupintervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Sammantaget syftar detta till att identifiera de förändringsmål som kommer att skapa verklig nytta för just er verksamhet.

Molnstrategi och målbild

Vi erbjuder råd och stöd i etableringen av en molnstrategi samt målbild för den förändringsresa som ofta är en konsekvens av en sådan strategi. Genom att analysera nuläget, verksamhetsstrategin och även det läge som eventuella branschkollegor befinner sig i, kan en genomförbar strategi formuleras.

Att bistå våra kunder i både etablering av strategi och genomförande av denna är självklart för oss. Ibland tar vi fullt ansvar för hela eller delar av transformationen, och ibland agerar vi rådgivare där en organisation själva eller med andra, befintliga partners driver och genomför förändringen.

Architectural Governance

I en allt mer komplex värld där tjänster och lösningar helt eller delvis produceras internt eller i molnet,  ökar behovet av arkitekturell styrning och kontroll över IT-landskapet. För att kunna maximera nyttan av moderna tjänster och hålla en hög takt i digitaliseringen krävs en övergripande arkitektur som har långsiktig planering såväl som kortsiktig flexibilitet för ögonen.

Vi hjälper våra kunder att sätta modeller och ramverk som inte bara stödjer den IT-drivna produktionen, utan som också knyter an till verksamhetens mål och drivkrafter. Vi ser det som avgörande att den arkitekturella strategin kan användas i praktiken av samtliga projekt i verksamheten.

Identity and Access Management

I de flesta verksamheter jobbar idag medarbetare, externa partners, underleverantörer och ibland även kunder i de digitala verktygen. Att ha god kontroll över vem som har tillgång till vilken information, i vilken omfattning och när, är därmed helt avgörande. Informationen blir i större utsträckning en nyckeltillgång. Inom vissa branscher är det dessutom tydligt reglerat hur behörigheter, åtkomst och identiteter ska hanteras, vilket skapar ytterligare utmaningar.

På CGI har vi gedigen erfarenhet av att kartlägga dessa frågor och att införa lösningar, processer och styrmodeller som säkerställer att ni uppfyller såväl externa som interna regelverk. I nära samarbete med verktygsleverantörer leder och stöttar vi i arbetet med att införa nödvändiga kontroll- och automatiseringslösningar som underlättar hanteringen av identiteter och behörigheter.

Team av både män och kvinnor i olika åldrar sitter vid ett konferensbord och samarbetar kring en IT-assessment