Tiden är förbi när förändringar hade en start- och slutpunkt. En mängd olika projekt och transformationsinitiativ pågår ständigt, målen är rörliga, kunderna ombytliga och omprioriteringar är regelmässiga. Många organisationer har behov av att göra något radikalt annorlunda för att behålla sin konkurrenskraft i en ständigt föränderlig värld.

Utmaningar vi ser

De flesta organisationer är mer eller mindre akut berörda av utmaningar såsom omvälvande teknisk utveckling, global konkurrens och föråldrade affärsmodeller. För att möta dessa utmaningar tenderar organisationer idag att fokusera på avgränsade områden istället för att se helheten och ta hänsyn till beroenden och samband mellan exempelvis digitala lösningar, ledarskap och organisation.

Tidigare var det möjligt att fokusera på ett problem i taget. Tyvärr ledde detta ofta till att målet missades, budget överskreds och lösningar hann bli förlegade, men det gick ändå. Verksamheten gick inte omkull. I dagens affärsklimat är detta dock inte en hållbart approach – ständig förändring är en förutsättning.

Hur lyckas man i det nya klimatet?

Förändringstakten i samhället är idag så hög och det gäller att hänga med om man vill finnas kvar på marknaden. Några exempel som sker i nutid inkluderar Google som ersätter mobiltelefoner, LinkedIn som ersätter rekrytering och Tesla som omdefinierar bilindustrin. Listan kan göras lång men budskapet är tydligt: kan en organisation inte anpassa sig till detta föränderliga klimat är man inom kort historia. Vi har identifierat tre nyckelfaktorer för att överkomma dessa utmaningar.

1. Organiska strukturer framför fasta

Organisationer bör lämna sekventiella transformationsfaser och frysningsperioder och istället välkomna en plattform för ständig förändring. Genom att sträva efter en verksamhet baserad på agila värderingar och principer, där ”design thinking” och delegerat beslutsfattande genomsyrar kulturen, kan flexibilitet och snabbrörlighet uppnås. Med ett förändrat ledarskap och en ny syn på företagande, anpassat till framtidens digitaliserade, globala företagsklimat, skapas förutsättningar för följsamhet till omvärlden.

2. Agila metoder framför rigida

Även det sätt som organisationer arbetar i projekt måste förändras. I en struktur för ständiga förändringar behöver begreppet och konceptet "projekt" omdefinieras. Istället för klassiska vattenfallsmodeller bör agila metoder tillämpas för att kunna hantera det rörliga klimatet. Det inbegriper allt från finansiering och riskbenägenhet till förändringsledning och kulturförflyttning. Man behöver ha flera nivåer av utvecklingshastighet för att tillgodose verksamhetens olika behov av förändringstakt. Agilt mindset behöver genomsyra hela kedjan.

3. Ständigt helhetsfokus framför punktinsatser

Förändringsbehov kan inte ses som isolerade problem som ska lösas för att sedan gå tillbaka till ”business as usual”. Organisationer kan liknas vid ekosystem där förändring i en del av ekosystemet påverkar resterande delar. Eftersom sådana förändringar sker ständigt och beroenden inom ekosystemet är ett faktum måste förändringsbehov ses som något helomfattande och kontinuerligt.

Vi måste anamma ”business as unusual” som det nya normaltillståndet. Företag och organisationer behöver anpassa sig till att fungera i en verklighet med ständiga förändringar, ”a continuous state of transformation”.


Läs även

Sex steg för att skapa en högpresterande transformation