Kontinuerligt lärande blir allt viktigare inom alla företag. Såväl medarbetarnas individuella kompetensutveckling, teamens kollektiva kompetenshöjning och organisationens förmåga att skapa en lärande kultur kommer vara avgörande för företagens framtida konkurrenskraft.

Forskning visar att konstant förädlande av färdigheter så småningom kommer bli viktigare än befattning och erfarenhet. Vårt livslånga lärande kommer att frodas via plattformar som innehåller de delar som krävs för att kunna bemästra de nya möjligheter som växer fram, både inom teknik- och verksamhetsområden. Och vi behöver ökad tillgång till externa utbildningsföretag, mentorer och coacher genom digitala verktyg, för att nå personlig framgång i det nya landskapet.

Kompetensutveckling går före titel och erfarenhet

Utan en förmåga att kontinuerligt lära oss nya kunskaper och lägga tidigare erfarenheter bakom oss kommer vi bli mindre relevanta och på sikt riskera att vår kompetens inte längre behövs. Möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling kommer kort sagt bli helt vital för individernas och teamens förmåga att bibehålla sin konkurrenskraft i den allt högre förändringstakten som omvärlden präglas av.

Satsa på internutbildning och erbjud externa kurser för de anställda

Den digitala arbetsplatsens roll som navet i det ständigt ökade behovet av tillgång till utbildningar, erfarenhetsutbyte, mentorskap och andra kompetenshöjande områden kommer, rätt utformad, göra den till en reell konkurrensfördel. För att behålla sina medarbetare och säkerställa konstant kompetensutveckling krävs fortsatta investeringar i digitala verktyg som stimulerar varje medarbetare att lära sig mer, med så liten insats som möjligt.

En man ses bakifrån där han sitter på ett mörkt kontor med hörlurar och tittar på en upplyst skärm medan skymningen faller utanför de stora kontorsfönstrena

I framtiden blir det viktigare att en modern digital arbetsplats kompletteras med ett learning management system (LMS), som innehåller både interna utbildningar och externa kurser från renodlade utbildningsföretag. På så sätt kan organisationen låta egna experter bidra till kompetensutveckling gentemot sina kollegor och dessutom krydda utbildningskatalogen med färdiga utbildningar från olika externa aktörer.

En modern approach kräver rätt verktyg

Verktygen utgör grunden i kollektivt lärande

Förutom ett lättanvänt LMS behövs verktyg som stödjer ett modernt synssätt på Microlearning som bygger på att kompetensförädling sker i korta sjok av inlärning, via olika källor vid oregelbundna tillfällen. Det handlar om tillgång till korta instruktionsfilmer, mikro-bloggar, kontextplacerade FAQ:er, korta nyhetsklipp och verktyg för kollaborativt lärande. De kollaborativa verktygen ska stödja möjligheten att ställa korta frågar och relativt snabbt få relevanta svar, både inom ett mindre team och inom en större organisation.

Rent praktiskt handlar det om att införa verktyg som exempelvis Slack eller Microsoft Teams för mindre syftessammansatta grupper och/eller nätverksplattformar såsom Yammer eller Chatter för att involvera hela företag i det kollaborativa lärandet.

Behovet av kontinuerligt lärande finns här och nu. Bolag som tidigt är på bollen får ett ointagligt försprång, med enklare attraherande av topptalang och nyckelpersoner – och inte minst ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss och kickstarta din digitala arbetsplats med Microsoft 365 (tidigare Office 365)

CGI har utvecklat en komplett helhetslösning - Agile Collaboration Platform (ACP) – som kickstartar din digitala arbetsplats. Plattformen baserat på Microsoft 365 och innefattar den senaste tekniken för att främja gruppers och individers produktivitet. Med hjälp av plattformen hjälper vi dagligen kunder att uppnå ett modernt samarbete, en effektiv informationsdelning och ett ökat engagemang hos medarbetarna.

De inbyggda verktygen Teams, OneNote, Yammer med flera används, tillsammans med våra tillägg, för att lösa vanliga scenarier som finns i varje verksamhet.