Lång tid har passerat sedan den tid då årsredovisningens främsta syfte var att hålla ägarna och övriga finansiärer av balansräkningen informerade om organisationens utveckling. För många organisationer är årsredovisningen idag inte bara en finansiell rapport, utan årets viktigaste kommunikationskanal till en bred skara intressenter. Den kanske tydligaste förändringen ser vi i ett allt mer vardagligt språk riktat mot en bredare massa och större fokus på snygg grafisk framtoning. Syftet: Att informera kunder, medarbetare, potentiella anställda och andra heterogena intressentgrupper om allt ifrån företagets kultur till dess utveckling, samhällsavtryck och hållbarhetsarbete.

Fyra sätt att vässa årsredovisningen

Samtidigt som en stor förändring sker och organisationer lägger allt mer pengar på att årsredovisningen ska bli en bra produkt, upplever många att arbetet med årsredovisningen ofta känns som ett helt nytt projekt varje år. Lärdomar från tidigare års arbete går förlorad när kompetens och ansvar omsätts i organisationen, samtidigt som den slutgiltiga versionen många gånger blir klar i sista sekund.

Nedan listar vi fyra punkter som får arbetet med din årsredovisning att bli mer effektivt, både ur ett tids och kostnadsperspektiv.

arsredovisning

Prioriterad målgrupp styr innehållet – bestäm vem ni pratar till

#1 En medvetenhet kring vem och vilka som ska tilltalas av redovisningen 

För att sätta rätt fokus krävs det att man tydligt definierar vilka vi primärt vill nå och vad de vill veta. Om målet är att locka nya medarbetare måste vi ha en idé om vilka dessa personer är och vad som är avgörande för dem när de väljer arbetsgivare. Om målet är att öka ägandet bland institutionella investerare kommer fokus vara ett annat och vi måste därför anpassa vårt budskap efter vad de vill veta.

#2 Tydlig planering med ansvar och roller

Vem äger helhetsansvaret för årsredovisningen? Är det CFO:n eller är det marknadsavdelningen? Eller delar man upp ansvaret mellan fram och bakvagn? Oavsett hur man väljer att göra är det avgörande att årsredovisningen i sin helhet sänder rätt budskap och är utformad med en röd tråd. Delat ansvar är alltid en utmaning och riskerar att avspegla sig i den slutgiltiga produkten.

#3 En grafisk formgivning som möjliggör användning i flera år 

Kostnaden för den grafiska formgivningen av en årsredovisning har inga gränser. Att köpa en mall som går att använda flera år i rad där endast mindre justeringar görs minskar den kostnaden drastiskt. Så länge grafiken är tillräckligt tilltalande kommer ingen att värdera organisationen högre för att man årligen byter färger på rubriker och diagram.

Glöm inte att ta fram en tydlig kommunikationsplan

#4 En plan för hur redovisningen ska kommuniceras

En pågående studie vid Lunds Universitet påpekar att vi generellt sett vet väldigt lite kring vem som läser en årsredovisning. När vi har en färdig årsredovisning, hur når vi ut med den till rätt personer? Den frågeställningen är kanske den absolut viktigaste men också något som ofta glöms bort. Att ha en tydlig plan kring hur årsredovisningen ska kommuniceras och i vilka kanaler är av stor vikt för att uppnå önskad effekt av det arbete som lagts ner.

Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

→ Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett möte med oss för att få en skräddarsydd plan framåt, med rätt verktyg och processer på plats för att öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

Nyckeln till en bra årsredovisning

En årsredovisning som förmedlar ett enhetligt och tydligt budskap, utformad efter rätt målgrupp, som kommuniceras på rätt sätt och är framtagen till rätt kostnad är nyckeln till en bra årsredovisning. För att uppnå detta krävs en tydlig plan som håller även långsiktigt och som möjliggör att varje enskilt år inte är ett isolerat arbete i sig, utan en kontinuerlig process som justeras och förbättras för varje år.

Ladda ner vår guide till rätt affärssystem: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-navigerar-du-ratt-i-djungeln-av-affarssystem/