Patrik Mardell

Patrik Mardell

Director, Client Executive Energy & Utilities

För många verksamheter och företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, har elförsörjning och de stigande elpriserna blivit en allt viktigare fråga. Energiförsörjning har också blivit en betydelsefull parameter när företag överväger att flytta produktion, utöka sin verksamhet eller etablera sig på nya platser. Många kommuner i Sverige uppger att de har begränsningar i elnätet som kan avskräcka eller avgöra företagsetableringar i kommunen. Samtidigt har många industriföretag stort fokus på att införa smartare produktion, med hög grad av digitalisering, automatisering och nyttjande av ny teknik. Till det ska också ökande hållbarhetskrav läggas, där elförbrukning och utsläpp är viktiga parametrar. Sammantaget gör denna utveckling att elförsörjning och strategier för att hantera sin förbrukning blir allt viktigare för tillverkande företag.

För många verksamheter är det naturligt att kontakta sitt energibolag för att diskutera dessa frågor. Det kan vara relevant och konstruktivt. Det krävs dock ett större grepp som går långt utanför energibolagens kompetens, för att säkerställa elförsörjning, hållbarhet och säkerhet för tillverkande företag.

Jag har tidigare arbetat i energibranschen i många år och har där kommit i kontakt med många tillverkningsföretag som skulle ha mycket att vinna på att adressera sin elförsörjning på flera olika sätt. Jag tänkte därför ge lite råd och tips kring de viktigaste:

Inom CGI har vi lång erfarenhet av att arbeta med tillverkande företag och utveckla smarta och digitala lösningar som effektiviserar och förbättrar såväl produktion som verksamheten i stort. Är du intresserad av att diskutera hur just din verksamhet kan hantera energiförsörjning, energieffektivitet, hållbarhet och säkerhetsaspekter på din energiförsörjning tycker jag att du ska höra av dig. Vi på CGI kan inte bara förse dig med effektivt systemstöd, utan också bistå med hållbarhetsanalyser, beräkna hur mycket el som verksamheten behöver eller bistå med heltäckande säkerhetsstrategier som skyddar både, data, produktion och elförsörjningen.

 • Energieffektivisering
  De fluktuerande och ofta höga elpriserna kan ha stor påverkan på tillverkande företag. I november 2023 infördes dock kvartsmätning på den svenska elmarknaden. Det betyder att privatpersoner och företag kommer att kunna se sin elförbrukning per kvart i stället för per timme. Det öppnar ytterligare möjligheter för verksamheter att utvärdera sin elförbrukning, styra produktion och potentiellt sänka elkostnaderna. För att kunna göra detta, krävs ofta någon typ av system som kan övervaka, analysera och styra elförsörjningen och att ett stort antal mätpunkter implementeras i verksamheten. Att analysera elförbrukningen är ett viktigt steg för att sedan kunna identifiera och utvärdera vilka insatser och aktiviteter som kan få störst effekt för verksamheten. Det är inte ovanligt att produktionsmiljöer också avger stora mängder värme. Det ger ofta upphov till ytterligare energiförbrukning, genom att anläggningen behöver kylas. Det finns dock många smarta sätt där överskottsvärme kan vidaresäljas till exempelvis fjärrvärmeanläggningar. Det kan bli ett effektivt sätt att finansiera smartare och mer hållbara energieffektiviseringssystem.
 • Flexibilitet med trygghet
  Många stora tillverkningsföretag ägnar en hel del tid och kraft åt att boka och köpa el på ett sätt som liknar börs- och aktiehandel. Anledningen till detta är att det kan sänka elkostnaderna för verksamheten. Metoden kan dock ha stora fördelar för många typer av verksamheter inom tillverkningsindustrin. Elmarknaden är komplex, men det går med lite framförhållning och god planering att köpa el till ett bestämt pris. Det gör att pristopparna undviks, samtidigt som det går att köpa el till rörligt pris när det är mest gynnsamt. Även för mindre verksamheter kan ett sådan förfarande betala sig. En ytterligare fördel är också att om verksamheten inte gör av med den bokade eller köpta elmängden kan överskottet säljas när efterfrågan är stor och priset högt. Detta system kallas av elmarknaden för flex. Genomfört på rätt sätt kan detta sänka elkostnaderna på ett avgörande sätt. Det finns också mycket att vinna på att se över elförbrukning med koppling till säsongsvariationer, både i klimat, elpris och förbrukning av annan energi.
 • Hållbarhet
  För många tillverkningsföretag är hållbarhet och ESG viktigt, både från ett internt och från ett regulatoriskt håll. Det etablerade sättet att redovisa utsläpp av växthusgaser på, utgår från verksamhetens tre scope. Direkta utsläpp från den egna produktionen eller från egna transporter ingår i scope 1. Scope 2 är utsläpp kopplade till energin som köps in, medan scope 3 rör utsläpp från tjänster eller varor som verksamheten köper in och använder, som exempelvis resor och förbrukningsmaterial. Att se över sin energianvändning kan få stor effekt på verksamhetens hållbarhetsmål och totala miljöpåverkan.
 • OT-säkerhet och dess påverkan på energiförsörjningen
  Tillverkande företag använder idag OT-system för att hantera och kontrollera sina produktionsprocesser på ett effektivt sätt. Där ingår ofta även elförbrukning. Det larmas allt oftare om att OT-miljöer utsätts för cyberattacker och intrång. En komprometterad OT-miljö kan få avgörande konsekvenser för både produktionen, datasäkerheten och elförbrukningen. Cyberkriminella har starka påtryckningsmedel om de kan kontrollera elförsörjningen. De kan göra elanvändningen mer ineffektiv, störd eller helt avstängd. Att strypa elförsörjningen kan vara ett effektivt sätt att stänga ner hela produktionen. Det är därför viktigt att se över hur elförsörjningen kan tillgodoses både vid cybersäkerhetsincidenter och ur ett produktionsperspektiv. Dessutom träder NIS2-direktivet i kraft i år, som ställer hårdare krav på verksamheter med samhällsviktig tillverkning.

About this author

Patrik Mardell

Patrik Mardell

Director, Client Executive Energy & Utilities

Patrik Mardell is a senior business consultant and client executive, bringing more than 20 years' experience as an executive manager and commissioner of business development, organizational change and system support in the energy industry. Patrik is process-oriented and ...