Birgit Wahlström porträttbild

Birgit Wahlström

Director Consulting Expert, Strateg Treserva

Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Omställningens mål är att ge patienten god, nära och samordnad vård. Ett effektivt samspel måste finnas mellan primärvård, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt annan hälso- och sjukvård. En nyckel i det är att kunna dela information. För strukturerad information är NPÖ den nationella lösningen – precis som SDK är det för ostrukturerad information. För en framgångsrik implementering av dessa lösningar krävs samverkan, interoperabilitet och teknisk infrastruktur.

Informationsdelning över gränser – ett gemensamt intresse

Primär- och slutenvård står naturligtvis för majoriteten av all hälso- och sjukvård som utförs i Sverige, då detta är regionernas uppdrag. I kommuner som bedriver kommunal hälso- och sjukvård, utförs i relativt stor omfattning primärvårdsliknade uppgifter, men även viss vård som vanligen utförs inom slutenvården. Insatserna riktas till allra största del till patienter som finns i särskilda boenden, men förekommer även hos brukare med hemtjänstinsatser i det egna hemmet.

Eftersom patienten ofta behöver hälso- och sjukvård från flera vårdgivare samtidigt är det viktigt att berörda roller snabbt och enkelt kan ta del av varandras information på ett korrekt och säkert sätt. Vårdkedjans olika delar ska komplettera varandra, istället för att viktig information missas eller dubbeldokumenteras. Då blir verksamheten effektiv oavsett hur vården är organiserad och vem som är vårdgivare i de olika skedena. Patientens behov kan stå i centrum.

Inom området säker informationsdelning finns det behov av att dela såväl strukturerad information som ostrukturerad information över organisationsgränser. För strukturerad information är NPÖ den nationella tjänsten – precis som SDK är det för ostrukturerad information. I dessa lösningar behöver flera krav vara uppfylla för att det skall vara möjligt för olika organisationer att samverka på den nivå som krävs. Detta benämns interoperabilitet. Informationsdelningen måste naturligtvis vara tillåtet, detta regleras sedan den 1 januari 2023 av  lagen “Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation” (SVOD).

Dokumentationen runt brukaren måste vara korrekt, professionell och inte kunna misstolkas, vilket innebär att den behöver föras utifrån ett gemensamt kodverk. Dessa delar hanteras i olika typer av verksamhetssystem. Andra delar som behöver uppfyllas är säker identitet avseende såväl användaren som som skapar eller tar del av informationen, men även mellan systemen som är involverade, så att tillit och säkerhet kan skapas. Det krävs också en gemensam teknisk infrastruktur som möjliggör informationsflödet.

Vad är nyttan för kommunen att samspela i NPÖ producent?

Det är viktigt att se att det finns ett stort servicevärde i att producera information som andra vårdgivare kan ta del av, så att alla delar i vården oavsett huvudman kan samverka effektivt och ta rätt beslut baserat på all information som finns runt en patient. Att många bidrar i det större informationsekosystemet är också viktigt för att skapa gemensamma nationella funktioner och resurser som är till nytta för professionerna – men framförallt är det av stort värde för den unika patienten som kan få vård baserad på all relevant information.
Det minskar också trycket på de kommunala resurserna, behovet av att lämna ut informationen via telefon, utskrifter eller via andra, mindre säkra kanaler kan minskas radikalt.

Treserva Hub – en del i ekosystemet för leverantörer

Under 2024 lanserar CGI lösningen Treserva Hub – med tjänsten NPÖ producent. Lösningen är gjort på ett sådant sätt att även andra leverantörer enkelt kan bygga sin anslutning via Treserva Hub, i stället för att behöva utveckla en komplett anslutning på egen hand.

Hur går era tankar runt NPÖ producent? Kontakta en av våra experter – Birgit Wahlström & Karin Svenningsson

Se även SKR:s blogginlägg

About this author

Birgit Wahlström porträttbild

Birgit Wahlström

Director Consulting Expert, Strateg Treserva

Birgit Wahlström är socionom och har mer än 10 års erfarenhet som handläggare och chef inom kommunal socialtjänst. Hon jobbar nu som strateg för Treserva och har sedan 1996 arbetat i flera olika roller på CGI med att utveckla IT-stöd för socialtjänsten och byggt upp ...