Emma De Mont

Emma De Mont

Director Consulting Services

Media hänger ofta ut stora företag och dess ledningar för att felaktigheter och risker inte hanterats på ett bra sätt. Det är svårt att hitta ursäkter för att inte följa rådande krav och lagar, men idag finns effektiva sätt att hantera detta, då utvecklingen inom automatisering kommit väldigt långt. Med hjälp av en utarbetad strategi, tekniska lösningar och automatisering kan verksamheter inte bara komma långt i hanteringen, minska riskerna, utan också bygga förtroende. 

Automatisering av regelefterlevnad kan definieras som hanteringen av regulatoriska processer med hjälp av teknik. Denna hantering har länge varit manuell med klipp- och klistrametoder, men har nu tagit stora kliv framåt med hjälp av viktiga tekniksprång, som AI, maskininlärning och molntjänster, som gjort det möjligt att hantera dessa snåriga och resurskrävande processer med digitalt stöd. 
Automatiseringen förenklar hantering och uppföljning av både enskilda lagar och regelverk, såväl som säkerhetsstandarder såsom PCI DSS, eller dataskyddsförordningen GDPR. Den kan också hantera interna krav och policys, och följa upp kontroller, exempelvis vem i verksamheten som ska ha tillgång till vilken information, eller övergripande kvalitetscertifieringar som exempelvis ISO.

Vad kan automatisering av regelefterlevnad uppnå?

Kontroll - På grund av den stora mängden och frekvensen gällande regeländringar och ny lagstiftning är det väldigt utmanande att hålla sig uppdaterad. Hanteras detta manuellt är det inte ovanligt att uppdateringarna finns i en lång att göra-lista som sedan gås igenom och uppdateras kvartalsvis, eller ännu värre, årligen eller inte alls. Denna process utsätter din verksamhet för risker då du inte håller jämna steg med förändringar och därmed riskerar att inte uppfylla kraven. Med rätt automatiseringsverktyg, och välimplementerade kontroller så får man en aktuell och korrekt information om läget. Eftersom man binder regelverk och kravställningar till kontroller så är det enkelt att följa upp och uppdatera när nya lagkrav läggs till eller regler ändras. Vid förändring triggas automatiska processer, information uppdateras, användare meddelas automatiskt och uppgifter tilldelas. Verktyget kan också förse ansvariga med regelbundna lägesrapporter. Att centralisera dina efterlevnadsinsatser i en plattform ger fullständig insikt och synlighet gällande aktuellt läge, inklusive avvikelser, vilket skapar förtroende för ditt efterlevnadsprogram. Det är enkelt att förstå den totala kravbilden och läget när du enkelt kan organisera, hantera och spåra alla dina efterlevnadskrav och uppdateringar i en enda applikation. Detta ger dig en aktuell bild av läget och möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Uppföljning och rapportering - Om det är ett styvt jobb att bara hålla verksamheten uppdaterad med aktuella krav och ändringar, är det ännu mer krävande att kontrollera att rådande regler verkligen efterföljs. Med automatiserade lösningar, BI och visualiseringssystem hanteras kontrollprocesser, riskbedömningar, varningar och notifieringar automatiskt vid avvikelser eller om åtgärder behöver vidtas. En direkt tillgång till rapporter och aktuell status, ger en bra överblick över regelefterlevnaden. En effektiv regelefterlevnadslösning kan också eliminera redundant arbete genom att effektivisera hela er regelefterlevnadsprocess. Eftersom automatiseringen inte bara ger överblick över regelefterlevnaden utan också visar på avvikelser, följer upp förbättringar och ger insikter i aktuell riskstatus och trender. Det bidrar till att ni faktiskt inte bara hanterar dokumentationen av efterlevnad, utan får utökade möjligheter att optimera den faktiska efterlevnadsprocessen. 

Integration - Genom att integrera system och använda automatisering och digitala medarbetare blir det inte bara möjligt att få överblick över det aktuella regelverket och hur väl det efterlevs, utan att faktiskt också hantera en fullskalig aggregering av relevant data. Görs inte detta finns det stora risker för att felaktigheter i rapporteringen uppstår. Idag finns också data ofta utspritt över många olika system och inte sällan även hos flera olika aktörer och underleverantörer, något som gör manuell hantering omöjlig. Det är dock viktigt att behålla och utveckla kompetensen som tidigare gjort det manuella arbetet eftersom förståelsen för verksamhet och processer är svårare för en maskin och något de behöver få hjälp med, så att de automatiserade insatserna ger maximal nytta. I förlängningen kan man även automatisera åtgärder som behövs när en process eller kontroll avviker.

Automatiserad regelefterlevnad bygger förtroendet för din verksamhet

Att automatisera regelefterlevnaden sänker inte bara kostnader och risker, utan ökar kvaliteten och förebygger att nya problem uppstår framöver. Jag vill sträcka mig till att modern regelefterlevnad samt hantering av risker och hot helt enkelt inte är möjlig utan automatisering idag.
 
Vi på CGI inte bara följer, utan driver också utvecklingen inom automatisering och visualisering av regelefterlevnad lokalt och internationellt. Hör av dig till oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att bygga förtroendet för din verksamhet.

About this author

Emma De Mont

Emma De Mont

Director Consulting Services

Emma De Mont är Director Consulting Services på CGI. Emma har lång erfarenhet av att leda team och jobba i roller som kund- och leveransansvarig. Hon har jobbat i många olika branscher men alltid med kunden i fokus och med en närhet till resurserna ute ...