Näringslivets roll i Totalförsvaret blir allt mer tydlig. Sedan några år tillbaka har CGI och Försvarsmakten ett strategiskt samarbete om kompetensförsörjning och i slutet av 2020 lanserades säkerhets- och försvarsföretagens branschorganisation, SOFF, sin portal Försvarskarriär. Är det en slump att allt detta händer nu? Eftersom CGI är ett synnerligen aktivt medlemsföretag i SOFF, vänder vi oss till CGI:s försvarsexpert Torsten Bernström för att reda ut frågan.

Det svenska totalförsvaret håller åter på att byggas upp och för att hitta rätt kompetens under de förutsättningar som nu råder, behöver man ta näringslivet till hjälp. Försvaret har därför skrivit avsiktsförklaringar med ett antal nyckelföretag om samarbeten om kompetensförsörjning, bland annat med CGI. Branschorganisationen SOFF (säkerhets och försvarsföretagen) där CGI är ett synnerligen aktivt medlemsföretag, lanserade i dagarna sin portal Försvarskarriär.

Torsten Bernström
Torsten Bernström

”Det är fascinerande hur snabbt man glömmer. Det finns en generation idag som har ett väldigt vagt begrepp om den allmänna värnplikten som fanns under hela 1900-talet. Då hade vi ett omfattande uppbyggt totalförsvar där i princip alla medborgare hade en roll att fylla och där till och med alla bilar var krigsplacerade, ända tills Berlinmuren föll 1989. Sedan kom uppfattningen att den eviga freden skulle infinna sig. Försvaret blev ett kostsamt särintresse och demonterades, brändes upp och såldes ut.”

Förändrat samhälle

Torsten, som själv är reservofficer med krigsplacering inom Försvarsmakten, är inte helt imponerad över det beslutet. Och när man nu mödosamt bygger upp försvaret igen är det till ett samhälle som har ändrats i grunden. Avregleringar, digitalisering och globalisering har skapat nya hotbilder och gjort uppbyggnaden betydligt mer svårnavigerad rent organisatoriskt.

”Tidigare stod staten för den kritiska infrastrukturen. All trafik gick exempelvis via Televerkets ledningar. Många var krigsplacerade där på kritiska poster och det fanns fungerande planer för hur allt skulle gå till. Idag gör ett tjugotal olika privata aktörer det som Televerket tidigare gjorde och datatrafiken går genom ledningar som i många fall inte är svenskägda.”

Det gör förstås situationen betydligt mer komplex – Televerket är bara ett exempel i raden. Försvaret behöver nu alltså samarbeta med ett antal företag som har nyckelfunktioner i samhället för att få till en fungerande verksamhet. Det är här avsiktsförklaringen med CGI kommer in, berättar Torsten.

Nytta för bägge parter

För CGI:s del handlar samarbetet om att bistå försvaret med anställda som vill engagera sig deltid i Försvarsmakten, men också om att anställa kompetens med erfarenhet från Försvarsmakten till CGI.

Rent konkret kan samarbetet gå till så att CGI, tillsammans med försvaret, identifierar medarbetare som sitter på kritiska befattningar och upprätthåller viktiga system och ser till att de även krigsplaceras i dessa roller. Det kan också handla om att erbjuda juniora personer som genomgått värnpliktsutbildning inom till exempel cyberförsvar, eller seniora personer med en militär karriär bakom sig, en möjlighet till anställning med försvarsrelaterade projekt på CGI samtidigt som de tjänstgör på deltid inom försvaret.

Cyberattacker vanligare

”Det ska inte vara ett hinder att deltidstjänstgöra i totalförsvaret. De veckor som våra medarbetare gör sin repövning betraktar vi på CGI som kompetensutveckling eftersom de får med sig en god ledarutbildning och i vissa fall kvalificerad teknisk kunskap som vi har nytta av inom organisationen”, säger Torsten och fortsätter:

”Upplägget passar också försvaret. Man inser att den duktiga datateknikern förmodligen gör sig bättre som en expert på CGI än som heltidsanställd officer inom Försvarsmakten”.

I och med att hotbilden förändras med en större tyngdpunkt på cyberattacker, får företag som CGI en ökad betydelse i försvarsarbetet:

”Skulle vi utsättas för ett cyberangrepp skulle det kunna slå ut hela samhället väldigt enkelt. Innan vi kan sätta in fartyg, stridsflyg och annat, kan en aktör som vill oss illa slå ut bankväsendet, vattenförsörjningen och annan kritisk infrastruktur. Här kan CGI komma in som en pålitlig aktör och bygga robust IT-infrastruktur så vi gör det knepigare för fienden att komma åt oss”, avslutar Torsten Bernström.