Aldrig tidigare har verksamheter haft så stora fördelar att vinna genom avancerad analys av tillgänglig data. De företag som är vinnare idag skapar affärsmässigt nytänkande och innovationer genom att visualisera kunskapen som ligger dold bland datamängderna.

Men det kan kännas både komplext och lite abstrakt att förstå vad som går att få fram i den information som finns tillgänglig. En praktiskt orienterad Data Innovation Lab skapar insikt i vilka möjligheter som finns och hur nästa steg skall tas mot en datadriven verksamhet.

Du tar med dina data till vårt labb och tillsammans synliggör vi var guldkornen gömmer sig.

Vårt angreppssätt

1. Hypotes

Vi tar fram en första ansats kring vad som ska analyseras och tittar på vilken information som finns och vilken kompletterande information som eventuellt behöver tas fram. Vi kommer också överens om hur informationen ska levereras till labbet.

2. Analys I

Under Analys I genomförs en ordentlig genomgång av information och vi söker efter nya eller dolda samband. I detta steg är det även viktigt att verifiera analysansatsen från steg 1. Om nya och helt oväntade insikter kommer till ytan här, justerar vi analyshypotesen innan arbetet fortsätter.

3. Analys II

I nästa steg, Analys II, görs en djupanalys av informationen och de analysmodeller som tas fram kalibreras. Vi stämmer av resultatet tillsammans och förbereder resultatworkshopen.

4. Resultatworkshop

Under resultatworkshopen förankrar vi resultatet. Här kommer du att kunna ”klämma och känna” på vad vi kommit fram till: all data och alla analysverktyg finns tillgängliga under workshopen. Vi utvärderar resultatet tillsammans och planerar för den interna kommunikationen. Arbetet kan genomföras under några dagar eller några veckor, anpassat efter behov.

Data Innovation Lab är en av metoderna vi erbjuder för att påbörja transformationen mot en datadriven verksamhet och ingår i CGI:s generella modell för verksamhetsutveckling.