Förändringstakten fortsätter öka och företag och organisationer ställs kontinuerligt inför nya val och stora strategiska beslut. Parallellt med detta ser vi en ökad säkerhetsrisk växa fram och behovet av mer agila organisationer och ”new way of working” förändrar det dagliga operativa arbetet för alla medarbetare.

Behrooz Malekzadeh passade på att under pågående konferens i Falkenberg för CGI Västs managementkonsulter ställa ett par frågor till Staffan Willstrand om marknadstrender och vad som påverkar besluten på strategisk nivå hos våra kunder. Staffan leder CGI:s management consulting (advisory) verksamhet i Göteborg med fokus på att hjälpa kunder med strategisk planering och framgångsrikt genomförande av sina förändringsprogram.

Staffan, ni hjälper många kunder i deras beslut och planering i olika branscher. Vilken fråga skulle du vilja lyfta som den mest strategiska och återkommande på CxO nivå?

”För att uttrycka mig i generella termer så skulle jag vilja lyfta fram digitalisering, tjänstefiering, automatisering och elektrifiering som starka drivkrafter som driver transformation idag inom både privat och offentlig sektor. Självklart skiljer det sig från bransch till bransch var tyngdpunkten ligger men dessa drivkrafter samverkar ofta och bidrar till nya sätt att skapa kundvärde och nya affärsmodeller”.

”Rent konkret så kan det till exempel inom tillverkningsindustrin handla om att skapa tjänster kring fysiska produkter och även koppla ihop varor och tjänster i digitala ekosystem. Detta ställer inte sällan krav på nya förmågor och man behöver jobba med att utveckla processer, system och medarbetare samt skapa samarbeten med nya partners på marknaden”.

Förändringsledning är något som alla organisationer jobbar med och vill bli bättre på. Ser ni någon uppenbar skillnad mellan de organisationer som är mer eller mindre framgångsrika på förändringsledning?

”Förändringsarbete misslyckas ofta för att man fokuserar mer på att förändra strukturer snarare än beteenden. Det är även vanligt att förändringsledning adresseras alldeles för sent, oftast när en förändring är både scopad, planerad och kommunicerad. Medan det borde ha varit med som en viktig del i business caset, innan beslut tas”.

Staffan brukar lyfta fram fyra grundläggande perspektiv som man behöver jobba med för att lyckas med en förändring:

  1. Tydliggöra behovet av förändring (logiken bakom – varför måste vi förändras?)
  2. Involvera, engagera och förankra
  3. Planera, leda och genomföra
  4. Följa upp och bevara förändringen

 

Anpassning mot agila modeller

I CGI:s årliga kundundersökningar är en tydlig trend att man vrider om sin organisation och anpassar sig till mer agila modeller som till exempel SAFe. Utifrån era erfarenheter har ni några tips till organisationer som sitter och funderar på att göra liknande resor?

”Som med alla förändringar behöver man ha en mycket tydlig bild över syftet med att övergå till agilt arbetssätt och anpassa ambitionen därefter. Att en organisation ska bli verkligt agil är en genomgripande och krävande förändring. Organisationen och dess ledare behöver förstå de fundament som ett agilt arbetssätt vilar på och ta fram en strategisk plan över vad det kommer att kräva av resten av organisationen. Att införa agilt arbetssätt har stor potential, inte bara inom IT, i form av att fokus, kapital och resurser läggs på rätt saker men för att få momentum och utväxling kommer det i förlängningen också kräva en förändrad operativmodell och ett förändrat ledarskap. En agil transformation börjar med införande av ett agilt arbetssätt, fortsätter genom att ta bort eller förändra hindrande strukturer i den omkringliggande organisationen och blir framgångsrik genom att c-level mgmt förstår och genomför de förändringar som krävs”.

Avslutningsvis ser jag fram emot att få välkomna en av Sveriges största och mest kompetenta managementkonsultgrupperingar till CGI som kan hjälpa våra kunder med sina innovations-, transformations- och förändringsplaner. Staffan, vad ser du för möjligheter efter sammanslagningen mellan CGI & Acando och hur kan vi bli ännu mer relevanta för våra kunder?

”Jag tycker att sammanslagningen är väldigt logisk och jag ser flera positiva effekter av att vi nu är en del av CGI. Utifrån ett mer övergripande perspektiv så ser jag att advisory-verksamheten och CGI kompletterar varandra väl. Vi kommer ju ofta in med ett affärsdrivet angreppssätt i tidiga faser för att till exempel hjälpa våra kunder att fatta beslut i strategiskt viktiga frågor eller bistå i planering och ledning av en transformation. Men vi har ibland saknat bredden och djupet att kunna erbjuda end-to-end lösningar när själva förändringen skall exekveras.

Här ser Staffan nu att man med CGI:s omfattande teknikkunnande och lokala/globala leveransförmåga på ett ännu tydligare sätt kan stötta kunden hela vägen från rådgivning till genomförande.

”Om man tittar på CGIs nuvarande affär inom outsourcing så tror jag även att advisory kan spela en viktig roll där, inte minst när det gäller att driva transformation och innovation i dessa leveranser för att ytterligare öka värdet till kund. Slutligen vill jag säga att jag tycker att det är väldigt roligt att vi nu blivit en del av CGI. Tillsammans har vi förutsättningarna att skapa ett av marknadens vassaste erbjudanden inom rådgivning och transformation. Det här blir riktigt bra!"