Det är viktigare än någonsin med motiverade och engagerade anställda, och helt centralt för organisationers prestation och överlevnad. Det finns flera teorier kring ämnet motivation och hur det uppstår, där både interna och externa faktorer diskuteras flitigt. Är det uppgiftens syfte som väger tyngst, känslan av meningstillhörighet eller kanske rent utav den där löneökningen? Vi listar fem tips på saker du som chef kan göra för att öka dina anställdas motivation.

Motiverade anställda har visat sig vara mer produktiva och för att organisationer ska vara effektiva, måste chefer förstå vad som motiverar sin personal. Det är dock inte alltid lätt att veta hur man på bästa sätt engagerar sin personal, och därför har vi tagit fasta på de faktorer som motiverar anställda.

Vad är motivation?

Det finns många olika teorier kring motivation och var den kommer ifrån. I denna artikel kommer vi att utgå från två huvudteorier; Self Determination Theory och Total Motivation, för att förklara hur man som chef kan öka motivationen och även engagemanget hos sina anställda.

Motiverade anställda behövs på våra snabbt växlande och föränderliga arbetsplatser

Self Determination Theory – Inre och yttre motivation

Redan på 70-talet utvecklade Edward Deci och Richard Ryan teorin om inre och yttre drivkrafter för motivation. Yttre drivkrafter innebär externa influenser, kopplade till resultatet av en genomförd aktivitet. Det kan vara belöningar, så som befordran, löneökning och beröm, eller bestraffningar och negativa påföljder.

Inre drivkrafter för motivation handlar istället om att den aktiviteten i sig vi utför ger tillfredsställelse, det är alltså snarare vår egna drivkraft. Denna drivkraft kommer från tre psykologiska behov:

Självstyre – Vi behöver känna att vi har möjlighet att påverka vårt arbete.
Kompetens – Vi behöver känna att vi är kunniga och således kan bidra med värde.
Mening och tillhörighet – Vi behöver känna att det vi gör har en mening.

Total Motivation – motiv och motivation

En senare teori kring motivation kommer från boken Primed to Perform, av Neel Doshi och Lindsay McGregor. De kallar detta för Total Motivation och utgår från två perspektiv; motiv och motivation. De menar alltså att motivation kommer från tre ställen:

#1 Arbetet i sig själv
#2 Din identitet, värderingar och övertygelser
#3 Externa krafter

oka-anstalldas-motivation

Motiven som påverkar engagemanget

Utöver dessa tre motivationsfaktorer, talar de också om sex olika motiv som påverkar motivationen. Dessa är:

Direkta motiv

#1 Play – inträffar när du engagerar dig i en aktivitet helt enkelt för att du tycker om att göra det.

#2 Purpose – inträffar när du gör en aktivitet eftersom du värdesätter resultatet av aktiviteten.

#3 Potential – inträffar när du gör jobbet eftersom det så småningom leder till att något du tror är viktigt, som dina personliga mål.

Indirekta motiv

#4 Emotional Pressure – inträffar när känslor som besvikelse, skuld eller skam tvingar dig att utföra en aktivitet.

#5 Economic Pressure – inträffar när du gör en aktivitet enbart för att vinna en belöning eller undvika straff.

#6 Inertia – inträffar när ditt motiv är så avlägset från själva arbetet att du inte längre kan säga varifrån det kommer, du gör vad du gör helt enkelt för att du gjorde det igår.

Träffa våra digitala experter för att utvärdera er internkommunikation →
Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

Det som forskning är överens om är att yttre motivation bara sträcker sig en bit, men är inte det mest kraftfulla sättet att få anställda motiverade och engagerade. Det viktigaste är att motivationen kommer inifrån och att man drivs av direkta motiv, vilket faktiskt går att påverka.

Ge dina anställda möjligheten att själva öka sin motivation på arbetet

En viktig del i detta är att våga ge dina anställda auktoriteten och möjligheten att utvecklas, både som individ och i sin roll. En annan viktig del är att skapa plats för lärande i organisationen, exempelvis genom att erbjuda interna eller externa kurser där anställda kan utvecklas inom områden som är intressanta och relevanta för just dem. Man bör också involvera sina anställda när det genomförs förändringsarbete i organisationen, då detta bidrar till att anställda känner att man kan vara med och påverka samt bidra med värde.

Man skulle kunna tro att om vi utöver detta även adderar yttre motivation, så som KPI:er och mätningar, löneökningar och befordringar, så kan vi maximera den totala motivationen hos de anställda. Forskning visar att detta inte stämmer, det resulterar istället i det motsatta. Ju mer yttre motivation som läggs på, desto mer sjunker den interna motivationen, eftersom man då drivs mer och mer av indirekta motiv vilket hämmar de direkta motiven. Våga gå ifrån mätningar av prestationer och förmågor hos de individuella medarbetarna, det är viktigare att det finns mål för hela team att uppnå tillsammans.

Det finns dock en yttre motivation som inte kommer att begränsa dina anställdas inre motivation och det är beröm och erkännande. Beröm och erkännande kan stimulera den upplevda inre motivationen och de direkta motiven, genom att skapa bra känslor kring sig själv och det arbete och värde man har levererat. Detta ökar således den totala motivationen hos de anställda.

Fem tips på vad du som chef kan göra för att öka dina anställdas motivation

Här kommer fem konkreta exempel på vad du som chef kan göra för att öka din personals motivation på arbetet:

  • Lägg 5 minuter i veckan på att ge dina närmaste kollegor uppmärksamhet och beröm för något de gjort bra den senaste tiden, både i person eller genom kanaler för kommunikation, så som Yammer, för hela företaget att se.
  • Samla ditt närmaste team och sätt upp mål som ni önskar nå tillsammans inom en bestämd tidsram.
  • Fråga dina anställda vad ni som organisation kan erbjuda för att man ska kunna utvecklas och fortsätta sitt lärande.
  • Be medarbetarna att fundera kring förbättringar som organisationen kan göra och våga ge dem ansvaret och auktoriteten att driva detta.
  • Se över de incitament som organisationen erbjuder sina anställda och fundera över om de kan anpassas för att bättre passa er personals motiv och motivation.

Ökad motivation hos dina anställda kommer, enligt bland annat Lindsay McGregor, att leda till ökad produktivitet, ökat medarbetarengagemang, löpande personalutveckling samt minska personalomsättning. Som i sin tur ger en ökad prestation för företaget i helhet.

Ladda ner vår guide till en effektiv internkommunikation →