De flesta verksamheter köper redan idag molntjänster i större eller mindre utsträckning. Hur den nuvarande molnmiljön än ser ut, tar vi vårt avstamp utifrån din verksamhets befintliga läge och behov – vi tror inte att en lösning passar alla. Baserat på vår långa erfarenhet av komplexa molnlösningar har vi utvecklat ett ramverk som vi kallar Plan, Build, Run.

Plan, Build Run är en strukturerad metod som innehåller processer, mallar, dokument, skript och annat strukturkapital som vi använder för att bygga upp din verksamhets molnmiljö steg för steg, utifrån beprövad erfarenhet. De tre delarna är egentligen inte faser utan processer som löper parallellt under olika tidsintervall och kanske också med olika personer involverade.

Arbetsgången är alltid agil och med kontinuerlig feedback för att bygga vidare på tidigare ackumulerade kunskap:

Plan

I det här skedet börjar vi med att skapa den stabilitet i verksamheten som krävs för att kunna utvecklas vidare. Vi tar fram strategin för arbetet, utarbetar styrdokument, tar fram utkast på arkitektur, säkrar upp compliance – det vill säga efterlevnad av tillämpliga lagar och regler – dokumenterar identifierade risker och skapar ett ”business case”. Vi inventerar den befintliga applikationsportföljen och tar fram en operativ färdplan mot nästa steg.

Build

I bygg-fasen får vi infrastrukturen på plats och ser till att den automatiskt stöder migreringen av befintliga applikationer och utvecklingen av molninbyggda applikationer. Vi gör molnmiljön kompatibel och säker och ser till att den följer de överenskomna säkerhetskraven och regelverken. Vi gör också förbättringar i själva IT-kulturen och implementerar nya smidiga sätt att arbeta i ett DevOps-sammanhang.

Run

Här är verksamheten igång i den nya molnmiljön. Nu finns en kostnadsoptimerad modell på plats med tillgång till operativ spetskompetens som hanterar alla säkerhets- och efterlevnadskontroller och säkerställer att leveranserna är snabba och flexibla och framtagna med tanke utifrån långsiktig verksamhetsnytta.

 

Människor, kultur och organisation

Handlar om att förse de inblandade med kunskap och strukturer för att lagarbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt.

Affärsnytta, digitalisering och effektivitet

Handlar om att se till att tekniken stöder affärsverksamheten så att kostnaden för IT och digitala tjänster bidrar till ett ökat affärsvärde.

 

Regelefterlevnad, säkerhet och oberoende

Handlar om att säkerställa att både helheten och detaljerna uppfyller eller överträffar kraven för en säker och regulatoriskt hållbar verksamhet.

 

Strategi, arkitektur och transformation

Handlar om att se till att ett långsiktigt perspektiv alltid finns i beslutsfattandet för att undvika kortsiktiga lösningar som kan ha inlåsningseffekter på sikt.

 

Plattformar, tjänster och applikationer

Handlar om att tillhandahålla rätt tjänster med den bästa mixen av anpassade applikationer och standardapplikationer baserade på stabila plattformar.