Att dela med sig av sin kunskap är värdeskapande, både inom och utanför den egna organisationen. Det ökar tilliten medarbetare emellan och gentemot ledningen. Trots detta faktum verkar just kunskapsdelning vara en av det svåraste utmaningarna som företag ställs inför idag, och det har mycket med företagskulturen att göra. Så, hur skapar man en kultur med förutsättningar för anställda att mötas och dela sin kunskap med varandra? Vi delar med oss av våra bästa råd.

Strategier för kunskapsdelning

Det finns två allmänna strategier för att sprida och utnyttja kunskap i organisationer - kodifiering och personalisering. Kodifiering handlar om att dela kunskap genom att försöka konkretisera det. Det handlar om att skriva ner alla sina kunskaper om något i ett dokument eller i en databas. Personalisering handlar istället om att skapa förutsättningar för personalen att skapa interaktion och dialog mellan varandra. Det är här företagskulturen kommer in i bilden, det gäller att ha en öppen kultur som bjuder in till kunskapsutbyte.

Hinder för kunskapsdelning

Företagskultur är något som kan vara ett av de största hindren för att lyckas med kunskapshantering enligt Anna Jonsson, författare av boken ”Kunskapsöverföring och Knowledge Management”. Det krävs att organisationen skapar en kultur som stödjer öppenhet och viljan att dela kunskap. Utan en sådan kultur som stödjer kunskapshantering finns en risk för motvilja att dela med sig av och ta del av kunskap från andra.

En öppen och mottaglig kultur bjuder in till kunskapsutbyte

Tillit bland medarbetarna

En betydelsefull komponent för att få medarbetare att våga dela med sig av sin kunskap är tillit. Det är viktigt att de anställda har förtroende för sina kollegor och för ledningen, samt att man har tillit till det man själv arbetar med. För att skapa tillit i sin organisation gäller det att ledarna visar vägen både i agerande och ledarskap, men även att detta återspeglas i företagets visioner och värderingar. Som ledare bör man därför bära fanan i att dela med sig av sin kunskap samt ge positiv uppmärksamhet till de anställda som gör det.

forandringsledning-digital-arbetsplats

Träffa våra digitala experter för att utvärdera er internkommunikation →
Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

En ledare banar väg för kulturen

Som nämnt är en grundläggande del i att skapa tillit i en organisation att det finns ledare som banar väg för en öppen och tillitsfull kultur. För att göra det kan man som ledare praktisera ett antal olika beteenden, som man önskar sprida vidare i organisationen. Det är viktigt att vara transparant i sin kommunikation och att kommunicera tydligt kring förväntningar och målsättningar. Även att ge positiv förstärkning till medarbetare som agerar enligt önskad företagskultur är ett sätt att främja den nya kulturen. Sist men inte minst är det essentiellt att man som ledare investerar tid i att utveckla sin organisation och sina medarbetare.

Mentorskap och nätverk

Nätverk och mentorskap blir en plattform för dialog och utbyte

Ytterligare sätt att skapa tillit och naturliga forum att dela sin kunskap är att tillämpa mentorsskapsprogram i organisationen, där exempelvis mer seniora kollegor kan agera mentorer åt de mer juniora. Genom att skapa denna naturliga kontaktyta, skapas också en plats för anställda, oavsett erfarenhet, att våga be om hjälp och ta del av ny kunskap. Nätverk av olika slag är också ett sätt att skapa en plats för kunskapsdelning. Det kan vara nätverk i termer av att en grupp personer med ett gemensamt intresse träffas och byter erfarenheter, men det kan lika väl vara ett virtuellt forum där anställda är fria att ställa sina frågor och dela sin kunskap med varandra. Även här är det viktigt att ledare visar vägen, antingen genom att själv vara aktiv eller genom att hitta eldsjälar i organisationen som blir kulturbärare.

Tillit är vägen fram

Sammanfattningsvis kan man säga att kunskapsdelning inte är självklart och det är definitivt inte enkelt. Det är snarare en av de största utmaningar ett företag har att arbeta med. En viktig del i detta är företagskulturen och att det finns tillit hos de anställda, både till sig själva och organisationen. För att skapa tillit kan man exempelvis implementera mentorskapsprogram och olika typer av nätverk. Det absolut viktigaste är dock att ledare i organisationen bär fanan och visar vägen för sina medarbetare, genom att själva sprida sin kunskap och agera som en föredöme för övriga anställda.

Ladda ner vår guide till en effektiv internkommunikation →