IAM Djupanalys är en av flera tjänster från CGI inom området Identitets- och Behörighetshantering. Det är ett fortsättningssteg på CGIs tjänst IAM Översikt där verksamhetens nuläge, mognadsgrad, drivkrafter och mål inom IAM-området utvärderades på en övergripande nivå. Syftet med IAM Djupanalys är att analysera, strukturera och dokumentera de processer där identitets- och behörighetsinformation bearbetas utifrån de mål och ambitioner som fastslogs i IAM Översikt. Parallellt med detta sker en genomgång av tekniska krav och infrastruktur. Resultat från IAM Djupanalys är grunden för att införa lösningar inom IAM-området. Genom att följa den rekommenderade metodiken säkerställer man att verksamhetens behov och krav tas tillvara och uppfylls i implementationen av IAM-lösningar.

ETT FOKUSERAT ANGREPPSSÄTT

CGI arbetar med identitets- och behörighetshantering enligt ett väl beprövat koncept där IAM-området bearbetas som helhet. De processer där identitets- och behörighetsinformation hanteras, analyseras och angrips utifrån vem som styr och har ansvar, hur organisationen runt processen ser ut och vilken information som flödar i processen. I den plan för vilka möjliga fortsättningssteg som skapas i IAM översikt finns information om identifierade svagheter och brister och i vilken prioriteringsordning de bör åtgärdas. Detta gör det möjligt att avgränsa och fokusera insatserna under IAM Djupanalys.

IAM Djupanalys adresserar de smärtpunkter som identifierats i tjänsten IAM Översikt genom att:

  • Analysera
  • Strukturera
  • Dokumentera

processer där identitets- och behörighetsinformation hanteras.

IAM Djupanalys är helt produkt- och plattformsoberoende vad gäller IAM-området och kan appliceras utifrån de förutsättningar som gäller hos respektive kund.

Resultatet från IAM Djupanalys är:

  • Kontroll över processer som hanterar identitets- och behörighetsinformation
  • Underlag och specifikation av verksamhetens krav på IAM-området.
  • Underlag och specifikation av tekniska krav för att gå vidare med implementationsprojekt för IAM-lösningar.