Bild på Hampus Petersson

Hampus Petersson

Business Consultant and Sustainability Specialist

Vi vet att näringslivet drastiskt måste minska sina utsläpp, ställa om processer och affärsmodeller. Vi vet även att det inte går att genomföra omställningarna på egen hand utan att vi måste göra det tillsammans (se exempelvis IPCC och Fossilfritt Sverige). Vi vet alltså vad vi behöver göra, men frågan är, hur och på vilket sätt vi ska göra det? 

I min roll som hållbarhetskoordinator vet jag att frågorna är omfattande och går att reflektera över länge, speciellt när begreppet ”hållbarhet” kan betyda olika för olika organisationer beroende på kontext.  

Planera stegvis 

För många organisationer är det självklart att integrera hållbarhetsaspekter i sina kärnverksamheter, men då måste de finnas med som en tydlig del i processerna och inte ligga som något vid sidan om. Det krävs dock investeringar och tid för att förstå och kartlägga sin egen verksamhet och för att identifiera relevanta hållbarhetsaspekter.  

En rekommendation är därför att börja där det går att göra störst skillnad, det vill säga där organisationen har störst möjlighet att minska sin negativa påverkan eller öka sin positiva påverkan. Det är dock viktigt att göra tydliga avgränsningar i sitt arbete, då det lätt kan bli för omfattande givet hållbarhetsbegreppets stora omfattning.  

Ett lämpligt nästa steg är att genomföra löpande intressent- och väsentlighetsanalyser för att få en bättre förståelse för vilka krav och förväntningar som exempelvis kunder och medarbetare kan ha på hållbarhetsarbetet. Vidare bör relevanta nyckelpersoner inom organisationen inkluderas för att planera för genomförande och bestämma hur arbetet kan följas upp med KPI:er och tidsatta mål.  

Så jobbar vi själva 

Som exempel har vi på CGI ett eget ramverk för kvalitetsstyrning av vårt företag. Vi kallar det för ”CGI Management Foundation” och det handlar om policyer, riktlinjer och processer, gemensamma värderingar och visioner. Den svenska, norska och danska verksamheten har ett gemensamt certifierat miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001, som vi integrerar med ”CGI Management Foundation”. Det stöder vårt arbete att förankra hållbarhetsarbetet utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

Rent konkret handlar det om att kartlägga, förstå och styra upp vår användning av förbrukningsmaterial, resurser som el och energiförbrukning, resor och avfall från kontor och datacenter.  Men även vår kärnverksamhet, det vill säga de produkter och tjänster som vi levererar, har en stor påverkan på miljön. Därför vill vi också ta vara på och använda digitaliseringens transformativa kraft för att driva omställningen i en positiv riktning.  

Förståelse är nyckeln 

När det är tydligt vilka hållbarhetsfrågor som är centrala och när strukturen är uppbyggd baserat på ramverk, best practice och standarder, det är då vi kan vara innovativa och börja ställa om i en snabbare takt. Utifrån det arbete vi har genomfört kan vi ta fram en robust plan, bygga en struktur och identifiera områden relevanta för vår verksamhet.  

Att verkligen förstå sin egen verksamhet kanske låter som en enkel match, men någonting som inte bör underskattas. För lyckas man med det, underlättar man inte bara för den interna acceptansen för omställningen, utan även för målsättningen, genomförandet och uppföljningen.  

Här tror jag att vår bransch inom IT och affärskonsulttjänster kan ta en aktivare roll i att hjälpa verksamheter att nå sina hållbarhetsmål, dels utifrån vår samlade branschkunskap, men även utifrån de erfarenheter vi har av att arbeta med hållbarhet i våra egna verksamheter. 

About this author

Bild på Hampus Petersson

Hampus Petersson

Business Consultant and Sustainability Specialist

Med passion och intresse för hållbarhetsområdet ur ett affärsperspektiv har Hampus en masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande från universitetet. Detta är en grundpelare i hans arbetssätt och metodik för att förstå hållbarhetsutmaningar inom olika branscher. Hampus vill öka den allmänna medvetenheten genom ...