Dagens företag och myndigheter verkar i en miljö där förändring är vardag och förmågan att snabbt anpassa sig utgör en viktig konkurrensfördel. Inte minst behöver controlling-funktionen vara agil för att effektivt kunna hantera förändringar, ställa om processer och anpassa ekonomimodellen vid exempelvis omorganisationer eller förvärv för att snabbt nå önskade effekter. Hur effektivt är ditt företag på att anpassa sig till yttre och inre förändringar som påverkar controlling-funktionen?

CGI:s studie som inkluderar respondenter inom ett 20-tal större företag indikerar att framförallt ”mjukare” aspekter som organisation och människor är av stor betydelse. Att som bolag lyfta sig inom dessa områden kan därför skapa rätt förutsättningar för att få hävstång på de investeringar som görs i processer, teknologi och information.

Var befinner ni er på mognadstrappan?

Vi har på CGI tagit fram en utvecklingstrappa med fyra mognadsnivåer för att företag ska kunna bedöma hur agil den egna controlling-funktionen är och vilka utvecklingsmöjligheter som bör prioriteras.

"De fem dimensionerna ger tillsammans förutsättningar för agilitet"

De olika mognadsnivåerna i utvecklingstrappan har definierats utifrån fem samverkande dimensioner, vilka tillsammans skapar förutsättningar för en agil controlling-funktion. Dimensionerna definieras nedan utifrån vad som är kännetecknande för låg respektive hög mognad. Med hög mognad menas att controlling-funktionen har en stor agil förmåga.

1. Processer

Låg mognadsgrad kännetecknas av att mycket arbete sker manuellt och ad-hoc och i många fall saknas processer. Hög mognadsgrad kännetecknas av att processer är implementerade i enlighet med en befintlig styrmodell och följs upp och förbättras på ett strukturerat sätt.

2. Teknologi

Låg mognadsgrad kännetecknas av att majoriteten av arbetet sker i kalkylblad som lagras lokalt och mailas mellan olika parter samtidigt som systemmiljön är fragmenterad. Hög mognadsgrad kännetecknas av att RPA implementerats för en stor mängd arbetsuppgifter samt att AI används för att analysera och hitta samband i stora datamängder. Detta medför att controllers kan använda sin tid till mer komplexa aktiviteter.

3. Information

Låg mognadsgrad kännetecknas av att det primärt är enkel finansiell data som används för analys och rapporter som tas fram manuellt. Hög mognadsgrad kännetecknas av att automatiserad, proaktiv analys genomförs löpande och sammanställs i automatgenererade rapporter. Såväl extern som intern data är kartlagd och tillämpas.

4. Organisation och människor

Låg mognadsgrad kännetecknas av otydlighet avseende ansvar, roller och arbetsbeskrivningar. Hög mognadsgrad kännetecknas av tydlighet avseende dessa aspekter samtidigt som controlling-funktionen utgör en central roll i ledningsgruppen och i leveranskedjan mot kund.

5. Styrning och kultur

Låg mognadsgrad kännetecknas av att en toppstyrd och hierarkisk ledarfilosofi börjar överges samtidigt som chefer är de som uteslutande har resultatansvar. Hög mognadsgrad kännetecknas av att ledningen utövar ledarskap genom målvision och inflytande och har delegerat kontroll och ansvar till medarbetare som känner ägarskap för att nå resultat och förbättringar.

En graf över agilitet och mognadsgrad på respektive axel

Var finns utmaningarna och möjligheterna?

Resultatet från CGI:s studie indikerar att de flesta företagen (drygt 75 procent) har som målsättning att sträva efter någon av de två övre nivåerna: proaktiv eller ledande. När samma företag bedömer var de befinner sig idag, svarar hälften (drygt 50 procent) att de befinner sig i mitten av utvecklingstrappan: mellan medveten och proaktiv. Med andra ord finns det en ambition att höja sig minst en nivå i utvecklingstrappan.

Insikt är kärnan till framgång

Förutsättningarna för olika företag att etablera en agil controlling-funktion är givetvis olika. En avgörande utgångspunkt för att vidareutveckla sin controlling-funktion är dock att förstå hur de olika dimensionerna påverkar varandra och inte minst vilken mognadsnivå man befinner sig på.

Genom att skatta var på skalan ditt företags controlling-funktion befinner sig sett till de fem dimensionerna skapas snabbt insikter kring vilka områden man kan behöva fokusera på för att ta nästa steg mot ökad effektivitet och agilitet.

Vår rekommendation är att varje företag bör arbeta för att säkerställa att Controller-avdelningen är optimerad och utformad på ett sätt som stödjer verksamhetens behov och affärsstrategier.


Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

Läs mer om hur ni med en skräddarsydd plan kan öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete

Ladda ner vår guide till rätt affärssystem: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-navigerar-du-ratt-i-djungeln-av-affarssystem/