CGI:s övergripande affärsstrategi inkluderar en strategisk prioritering att upplevas av alla våra intressenter som ett engagerat och ansvarsfullt företag. Vi fokuserar på frågor där våra medlemmars erfarenheter och expertis kan bidra till samhället i stort och där våra intressenter har särskilt höga förväntningar på oss. Våra mål och aktiviteter inom dessa prioriterade områden ingår i affärsplanen och följs upp genom CGI:s interna rapporteringsprocess och i intressentdialoger.

Koncernens hållbarhetsredovisning, som följer GRI:s standard för hållbarhetsrapportering, ger en utförlig beskrivning av vårt förhållningssätt till hållbarhet, våra ramverk för ett systematiskt arbetssätt och berättar om utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete under året.

Ett viktigt område i redovisningen och för CGI:s hållbarhetsarbete är vårt klimatmål att ha netto-noll klimatutsläpp till senast 2030.
CGI:s skandinaviska verksamhet har ett miljöledningssystem som följer miljöstandarden ISO14001. Den svenska och norska verksamheten är miljöcertifierad och planen är att certifiera vår danska verksamhet under 2022.
Våra robusta processramverk skapar förutsättningarna för oss att integrera hållbarhet både i vårt interna arbete och i våra kundrelationer, så att vi kan ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör.

Att attrahera och behålla medlemmar är affärskritiskt för ett IT-konsultbolag som CGI och därför är vi stolta över de externa utmärkelser vi får som visar att vårt arbete för att vara en ansvarsfull och inkluderande arbetsgivare ger resultat (läs mer).

Rätt använt, kan digitaliseringen snabba på en övergång till ett fossilfritt samhälle. Därför är CGI medlem i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna .

Koncernredovisningen är CGI Sverige AB:s lagstadgade hållbarhetsrapportering och som undertecknare av FN:s Global Compact är det även koncernens årliga rapportering till FN-initiativet.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning på engelska.