datorer

För att förkorta tiden från problemidentifiering till effektivt kommunicerade lösningar behövs effektiva problemlösningsteam. Vi delar med oss av tre komponenter som ökar problemlösningsförmågan i era team, samtidigt som ni gör processen roligare och kvalitetssäkrar era beslutsunderlag.

Varför är det då viktigt att ha team som effektivt kan lösa problem i organisationen? Organisationer ställs ständigt inför nya problemfrågeställningar som behöver lösas. Det går att argumentera för att problemfrågeställningar under de senaste 10 åren blivit fler och mer komplexa för organisationer.  Orsaken kan vara den exponentiella tillväxten av tillgänglig data och nya teknologier samt det faktum att vi lever i en mer snabbfotad omvärld.  För att kunna agera snabbt på nya problemfrågeställningar och effektivt gå från problem till lösning är en förutsättning därför att organisationer har effektiva problemlösningsteam.

Effektiva problemlösningsteam klarar av att identifiera grundproblemet, bryta ner det, analysera det och presentera problemlösningen på ett effektivt sätt. Denna förmåga är till stor hjälp både vid proaktiva och reaktiva problemfrågeställningar. Proaktiva frågeställningar kan handla om att göra en scenarioanalys som mynnar ut i en rekommendation av ett vägval kopplat till en ny potentiell affärsmöjlighet. Medan de reaktiva problemfrågeställningarna kan handla om att förstå varför vissa mätetal avviker från den senaste trenden. Vad som är gemensamt för de två är att det kostar resurser att ta fel beslut eller inget beslut alls, speciellt när en befintlig eller helt ny konkurrent gör rätt vägval och tar ikapp eller i värsta fall går om.

Vi har kommit fram till tre komponenter som ni kan applicera i er organisation för att öka den kollektiva problemlösningsförmågan i era team.

#1 Standardisera problemlösningsmetoden i organisationen

Enligt vår erfarenhet ökar förmågan att ta sig an och lösa svåra utmaningar om det finns en gemensam och standardiserad problemlösningsmetod i organisationen. En problemlösningsmetod är en process för hur teamen kan gå från ett identifierat problem till en effektiv presentation av lösningen på problemet. Det underlättar även för teamen om det finns tillgängliga verktyg kopplade till de olika faserna i problemlösningsmetoden.

Processen att lösa ett problem effektivt förklarar ett VAD medan det är lika viktigt att adressera ett HUR. Hur säkrar teamet lättast att det är rotorsaken till problemet som angrips? Hur bryter teamen ner problemfrågeställningen på bästa sätt så att den inrymmer alla möjliga scenarier? Hur kan delfrågeställningar prioriteras för att gå in i en arbetsplan och kunna analyseras vidare? Vilka verktyg är användbara för att kunna presentera en lösning på ett effektivt sätt så att beslutsfattare snabbt förstår hur teamen kom fram till lösningen?

Läs även

Därför behöver du ha grymma Business Analysts i din organisation →
Sex steg för att skapa en högpresterande transformation →

#2 Kunskapsspridning inom organisationen

Det finns ett klassiskt påstående som säger att man inte ska uppfinna hjulet på nytt. Detta påstående är högst relevant även vid problemlösning. Risken för att detta sker kan minskas genom att säkra att det finns en process att följa för hur kunskapen om problemlösning sprids internt inom organisationen – inte enbart kunskap om själva problemlösningsmetoden utan även resultat och material från tidigare lösta problemfall.  Ifall ett snarlikt problem redan lösts i en annan del av organisationen kan det med fördel delas så att andra team kan ta del av resultatet. Begreppet “om företaget bara visste vad de redan vet” passar bra in här och det finns enormt stor potential för företag att sprida det de redan vet om problem med andra delar av företaget. Problemlösningsmetoden som ni implementerar blir en knytpunkt och något att samla all kunskap kopplat till problemlösning kring.

#3 Träning och utbildning i problemlösningsmetoden

När problemlösningsmetoden väl är implementerad så underlättar det om organisationen utbildar sina team i att kunna applicera metoden på verkliga problemlösningsfall. Genom att hålla i träningstillfällen ges en möjlighet till diskussion i grupp och en snabbare inlärning för att kunna använda metoden. Som med all annan typ av färdighet, vare sig det handlar om att spela ett instrument, måla eller lösa ett problem, så behöver man träna för att bli bra på det. Se därför till att ni inte bara implementerar en problemlösningsmetod och sprider kunskapen om den, utan att ni även tränar era team i att använda problemlösningsmetoden.

Investera er tid i problemlösning

Det är lätt att tro att en hög problemlösningsförmåga i organisationen kräver avancerad dataprogrammering eller en lång akademisk utbildning, men så är inte fallet. Vem som helst kan lära sig att lösa problem effektivt, bara de ges rätt förutsättningar. Den reella kostnaden för att säkra komponenterna som nämns ovan är förhållandevis liten. Det ni till största del behöver investera är er tid. Tid som ni med stor sannolikhet kommer få tillbaka när ni märker att ni får effektiva problemlösningsteam som löser era problem snabbare och med större kvalitet. Ni säkrar att era beslutsunderlag underbyggs av fakta och argument som inrymmer alla troliga scenarier.  

Vi hjälper organisationer att arbeta i rätt riktning

Strategy and Transformation →

Så vad väntar ni på? Börja applicera ovan komponenter redan idag för att se hur era team inte bara växer som problemlösare, utan också tycker att det är roligt att ta sig an nya problemfrågeställningar i just er organisation.