Digital Maturity Assessment studie visar att en majoritet av de undersökta bolagen anser att deras digitala satsningar utgör en viktig del av den övergripande affärsstrategin. Samtidigt har över 40% inte anpassat själva strategiarbetet efter snabbrörligheten på den digitala marknaden. Det visar sig också att fler än 4 av 10 bolag inte vet hur de ska agera när nya digitala möjligheter uppstår. Så hur bör bolag tänka och arbeta för att anpassa strategin efter förändringar i omgivningen och för att bättre ta tillvara på framtida möjligheter?

Vi ser framförallt tre framgångsfaktorer som är centrala för att en organisation ska lyckas med att kontinuerligt utvärdera och anpassa strategin efter nya insikter om marknaden. Dessa framgångsfaktorer är en aktiv omvärldsbevakning, en vidgad konkurrensanalys, samt ett nytt arbetssätt kopplat till strategiarbetet.  

#1 Satsa på en aktiv omvärldsbevakning

Det är viktigt att anpassa den digitala strategin så att den tar hänsyn till rådande trender på marknaden och att kontinuerligt identifiera de osäkerheter som präglar dess utveckling. Trender är de förändringar på marknaden som med stor sannolikhet kommer att påverka framtiden, så som urbanisering, globalisering och en allt mer åldrande befolkning. Osäkerheter å andra sidan kan också påverka marknaden på ett dramatiskt sätt, men är inte lika tydliga och ger fler möjliga scenarier för marknadens framtid. Exempel på osäkerheter är nya former av konkurrens och ny lagstiftning.

För att bli en framgångsrik spelare i framtiden bör bolag kontinuerligt anpassa och hålla strategin uppdaterad genom att kartlägga vilka trender och osäkerheter som påverkar just deras marknad, och sedan löpande följa den utvecklingen. Det är därför viktigt för bolag att undersöka hur deras marknad bäst kan bevakas. Det kan till exempel vara genom att bevaka årliga rapporter (exempelvis branschrapporter) eller mätetal som sätts upp och löpande följs för att förstå osäkerheterna och marknadskrafterna bättre. En kartläggning av osäkerheterna och en analys av vad som händer om de inträffar är också till nytta för bolagen för att minimera risken att överraskas av oväntade händelser som påverkar bolagets verksamhet.

För att företag ska lyckas med en aktiv omvärldsbevakning bör organisationen av dessa arbetsuppgifter ses över inom bolaget. Företag bör fråga sig hur de bäst organiserar detta för att få ut maximal kraft från arbetet och maximal nytta från insikterna.

#2 Vidga vyerna – fokusera inte bara på traditionella konkurrenter

De flesta bolag är medvetna om vikten av gedigen konkurrensanalys för att känna sina konkurrenter. Tidigare har detta varit en förhållandevis enkel uppgift och många bolag har (och har haft) en tydlig bild av sina viktigaste konkurrenter. På den digitala marknaden har konkurrensanalys däremot blivit en svårare uppgift att bemästra. De viktigaste konkurrenterna behöver idag inte vara de traditionella som i dagsläget har liknande tjänste- eller produktutbud. Utan framtida konkurrenter kan befinna sig inom angränsande eller avlägsna branscher med mindre tydliga kopplingar till det primära verksamhetsområdet. Att endast jämföra sig med sina traditionella konkurrenter medför därför en risk att bolag överskattar sin egen prestation till de plötsligt ser sig omkörda av helt nya typer av spelare. För att lyckas anpassa strategin och ta höjd för framtiden bör en omfattande och utvidgad konkurrensanalys genomföras med fokus på en helt ny form av konkurrens.

I likhet med omvärldsanalys bör företag analysera hur detta bäst genomförs i organisationen. Vi ser att detta i många fall organisatoriskt kan kombineras med en aktiv omvärldsbevakning för att optimera arbetet och resultatet.

digital strategianpassning

 

#3 Från insikter till kontinuerliga förbättringar

För att fullt ut lyckas med anpassningen av strategin är det viktigt att i ett nästa steg skapa arbetssätt för att sprida insikterna från omvärldsbevakningen och konkurrensanalysen inom organisationen. Vi tror på att skapa en kultur för ständig utveckling där de nya kunskaperna ses som en tillgång som tillåts påverka både det dagliga arbetet och den strategiska riktningen. Vi tror att det är viktigt att skapa ett agilt arbetssätt där bolagen vågar testa nya riktningar och kontinuerligt följa upp för att förstå om det var rätt väg att gå.

Som komplement till den löpande uppföljningen och det agila arbetssättet bör också omvärldsbevakningen och konkurrentanalysen ligga till grund för en årlig mer grundläggande analys av den rådande strategin. Bolag bör tillåta sig själva att oftare ta ett steg tillbaka för att noga undersöka åt vilket håll marknaden är på väg och ta ställning till hur de bör agera och anpassa strategin därefter.

Säkerställ att grunderna för en digital strategi finns på plats

Sammanfattningsvis bedömer vi att för att bli en framgångsrik spelare på framtidens marknad så behöver bolag en aktiv omvärldsbevakning, ta ett omtag kring konkurrensanalys och säkerställa att insikterna ger riktning åt strategiarbetet.

I tillägg till detta är det viktigt att grunderna för en digital strategi finns på plats –  så som en säkerställd budget, resurser, förmågor och en gemensam syn på definitionen av vad digitalt innebär. Det är också viktigt att en digital strategi finns på plats med en tydlig vision och mission samt tydlighet i de mål som ska uppnås i affärs- och kunddimension. Vi bedömer att de bolag som bäst lyckas kombinera en mer holistisk definition av digitalt med att löpande omsätta insikterna från omvärldsanalysen och konkurrensanalysen, står bäst rustade för att agera när nya möjligheter uppstår på den snabbrörliga digitala marknaden.

Även om omvärlden blir allt mer föränderlig och framtiden upplevs som allt svårare att förutspå, anser vi på CGI att tidshorisonten för den digitala strategin inte bör vara kortare än för den traditionella affärsstrategin. Det som snarare bör förändras är hur bolag löpande arbetar med insikter om marknaden och konkurrenter samt hur strategin anpassas därefter. Detta för att säkerställa att den digitala riktningen fortsätter vara aktuell och för att nå uppsatta visioner och mål.  

Satsa på att förstå din marknad bättre och våga låt dina nyfunna kunskaper påverka er verksamhet och strategiska inriktning. Våga testa er fram för att utvärdera och förstå vad som fungerar bäst för just er.