IAM Översikt är en av flera tjänster från CGI inom området Identitets- och Behörighetshantering. IAM Översikt är en grundläggande kartläggning av identitets- och behörighetshantering i en organisation och är ett lämpligt inledningssteg för att ta kontroll över IAM-området. Oavsett om målet är att effektivisera IAM-området, eller att uppfylla efterlevnad av regel- och lagkrav, ger IAM Översikt en startpunkt för hur man bör gå vidare. Efter genomförd IAM Översikt erhålls en övergripande beskrivning av nuläget och mognadsgrad tillsammans med prioriterade drivkrafter och mål inom IAM-området. CGIs IAM Översikt resulterar i en anpassad plan och rekommendationer om möjliga fortsättningssteg för att nå fastställd målbild.

EN LITEN INSATS – ETT STORT STEG FRAMÅT!

Enligt den erfarenhet som finns inom CGI, finns det ett antal problem som förhindrar att man kan få en översiktlig bild över IAM inom en organisation. Några av de svårigheter man stöter på är:

 • Man har en fragmenterad bild av IAM området och vaga gemensamma mål
 • Man får inte full utdelning av investeringar inom IAM-området
 • Svårt att utvärdera vad som är rätt insats för att öka affärsnyttan och effektiviteten
 • Svårt att få involverade parter att förstå sina roller och ansvar
 • Svårt att få involverade parter att arbeta tillsammans mot gemensamma mål
 • Svårt att leva upp till lagkrav och krav på regelefterlevnad

IAM Översikt är en tjänst för att genomföra en översiktlig kartläggning av identitets- och behörighetshantering inom en organisation för att ge en övergripande bild av nuläge inom området. Följande undersöks och definieras:

 • Mognadsgrad
 • Prioriterade drivkrafter
 • Ambitioner
 • Mål

Resultatet från IAM Översikt presenteras som rekommendationer tillsammans med en anpassad roadmap för hur man bör gå vidare med arbetet inom IAM-området.

CGIs IAM Översikt bygger på:

 • CGI Best Practice
 • ISO27001:2006
 • Enterprise Architecture principles