Coronapandemin är en kris som slår hårt på samhället. I många branscher visar sig en sviktande efterfrågan i drastiskt sjunkande försäljningssiffror. Samtidigt försvåras möjligheten till extern finansiering i tider av osäkerhet, vilket sätter bolagens likviditet på prov. Med en lång högkonjunktur bakom oss är sällan mängden likvida medel anpassad för den tvära ekonomiska inbromsningen vi nu ser. Så frågan som många företag ställer sig nu är: Hur kan man snabbt frigöra kapital för att trygga investerare och skapa handlingsutrymme för ledningen att ta sig an större förändringar över tid?

Bundet kapital, ofta benämnt working capital, är en viktig källa till likvida medel och kan spela en nyckelroll i rådande läge. Till skillnad från kostnadsreducerande åtgärder som ofta tar lång tid att förankra och realisera, kan effektiv hantering av bundet kapital nästan omedelbart frigöra likvida medel för att stärka företagets möjligheter under svåra ekonomiska tider. På längre sikt ersätter denna typ av åtgärder inte tuffa men nödvändiga beslut om kostnadsreducering, men genom att ta fram en handlingsplan för att hantera bundet kapital kan man skapa utrymme för att planera och realisera mer omfattande åtgärder.

Handlingsplan med flera dimensioner i fokus

Handlingsplanen ska ge en överblick över det bundna kapitalet och hur det bör hanteras för att kunna prioritera de aktiviteter som bör vidtas. Den tas fram genom att analysera följande:

  • Förstå hur kunder och leverantörer påverkas av marknadsförändringen.
  • Förbättra utflödet av bundet kapital genom att analysera leverantörsavtal och leverantörsstrategier. 
  • Förbättra inflödet av WC genom att analysera betalningsmönstret och kundavtal. 
  • Optimera lagerhållningen. 

Att förstå hur kunder och leverantörer kan komma att agera i tider av större tillbakagång är viktigt. Att inte prognostisera och planera för hur förändringar hos dessa kan komma att påverka det egna bolagets likviditet kan bli förödande. På leverantörssidan finns ofta flera möjligheter till snabba likviditetsförbättringar. I ett normalt marknadsläge ligger det nära till hands att omförhandla betalningsvillkor för att behålla likvida medel i bolaget längre. I rådande situation kan alternativa åtgärder dock vara mer passande, som att begränsa icke kritiska inköp, se över leverantörsstrategin samt att lösa gemensamma problem tillsammans med viktiga leverantörer. Effekten av dessa åtgärder kan ofta realiseras redan vid nästa faktureringsperiod.

På kundsidan är den mest uppenbara åtgärden att säkerhetsställa inflödet av betalningar enligt satta villkor. Det kan låta banalt, men en analys av betalmönstret visar ofta möjligheter till väsentlig förbättring. Kortade betalningsfrister genom kreativa erbjudanden till motpart eller lösningar för fakturaförsäljning är andra alternativ för att frigöra bundet kapital. Det är också av största vikt att snabbt se över rutiner för riskbedömning och kreditpolicys för att minimera förlorade intäkter.

I många branscher utgör lagret den absolut största delen bundet kapital, vilket i tuffa tider kan komma att öka snabbt i takt med att försäljningen avstannar och varorna blir kvar i lagret. Fokus bör därför snabbt skifta från att garantera snabba leveranser till att minska lagervolymerna. Planering för ändrad efterfrågan måste också genomföras vilket ofta innefattar en genomlysning av ordervolymer, säkerhetslagernivåer samt av lagerstrategin i stort.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att relativt enkla aktiviteter, som de som beskrivs ovan, ofta kan ge snabb förbättring av likviditeten i bolaget.

Effektiv hantering av bundet kapital är en del i den verktygslåda som vi på CGI Business Consulting använder för att snabbt identifiera möjliga likviditetsförbättringar hos våra kunder. Vill du veta mer så ser vi fram emot att höra av dig. Kontakta oss för ytterligare information och förslag på hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.