Dataskyddsförordningen GDPR finns på plats för att stärka den enskildes integritet. För företag och organisationer innebär detta ett långsiktigt arbete med att löpande förbättra och stärka sitt digitala förtroende. Personer ska kunna känna trygghet i att deras personuppgifter hanteras på ett säkert och respektfullt sätt. Vi på CGI hjälper er att bygga upp ert digitala förtroende och bevara det över tid.

Genom tjänsten får ni CGI:s samlade kompetens i ryggen och tillgång till de ämnesområdesexperter som bäst passar ert behov under det stadium ni befinner er i. Vi har både bred och djup kompetens inom GDPR och informationssäkerhet, beprövade verktyg och väl bearbetat strukturkapital som fortsätter att byggas på i takt med ny utveckling av dataskyddsförordningen. Utöver specialistkunskap inom vilka krav GDPR ställer, bidrar vi också med värdeskapande och innovativa idéer utifrån vår mångåriga erfarenhet från process- och systemförändringar.

Alla företag, myndigheter och organisationer måste löpande anpassa sin hantering av personuppgifter till GDPR. Reglerna ställer krav på nya rutiner och processer som ska upprätthållas och uppdateras löpande i förhållande till utvecklingen.

Samtliga paket inleds med en övergripande nulägesanalys för att identifiera er compliance-nivå och era behov. Vi leder även en målbildsworkshop med syfte att formulera vårt gemensamma GDPR-mål och etablera effekter som GDPR-arbetet ger. Den samlade bilden och formulering för GDPR-arbetet ger stöd vid prioritering av insatser, hjälper ledningen att tydligare kunna förklara insatserna och underlättar i att mäta förändringens genomslag genom att hitta rätt nyckeltal.

Samtliga paket ger ett årligt granskningsomdöme för er GDPR-efterlevnad. Rapporten identifierar även luckor och föreslår lämpliga åtgärder för att undvika sanktioner och ersättningskrav. Det är när som helst möjligt att växla mellan de olika paketen i takt med att era förutsättningar och behov förändras.

Paket Small

Paketet Small är informerande och riktar sig till er som vill tillskansa er den senaste kunskapen inom dataskydd och utbyta erfarenhet inom dataskydd med andra organisationer. Ni får tillgång till aktuella rön och omvärldsbevakningar genom vårt nyhetsbrev och blir bjudna till CGI:s rundabordet-samtal där ni, förutom att ta del av det senaste inom området från våra experter, även får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer.

Paket Medium

Paketet Medium lämpar sig bäst för er som är ute efter en kostnadseffektiv lösning för rådgivning inom dataskydd. Vi tror att ni har en förvaltningsorganisation för dataskydd på plats som ni vill komplettera med expertkompetens i enskilda frågor. Vi bidrar även med löpande utbildning till medarbetarna.

Paket Large

Paketet Large riktar sig till er som utöver rådgivning även vill ha aktivt stöd i er dataskyddsförvaltning. Både paketen Medium och Large innefattar även analytikertid för att stötta i de mest operativa uppgifterna och på så sätt skapa en så kostnadseffektiv tjänst som möjligt.

Plustjänst - Dataskyddsombud

Behöver ni utse ett Dataskyddsombud som ansvarar för att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt? Inom vår compliance-tjänst, erbjuder vi Dataskyddsombud som tilläggstjänst, där våra mest kvalificerade GDPR-konsulter kliver in och axlar rollen som ansvarig.

Vi vill att ni ska känna trygghet i att ni behandlar personuppgifter på rätt sätt inom er organisation. Detta genererar ett affärsvärde i form av bättre relationer och stärkt förtroende hos kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda.

Plustjänst - Dataskyddsdriver

För kunder som har en bit kvar till adekvat compliance-nivå hjälper vi er att slutföra identifierat restpunkterna med hjälp av en erfaren projektledare. Implementeringsfasen innefattar olika typer av lösningar beroende på identifierade brister i efterlevnaden av GDPR.

Tabell över CGI:s Small, Medium och Large GDPR-tjänst samt vad som ingår i respektive erbjudande