Att sätta människan i centrum

Teknik och digital acceleration tack vare ökande digitala förväntningar hos medborgare och patienter är den tydligaste trenden på makronivå för hälso- och sjukvården 2022, följt av den förändrade sociala demografin, inklusive åldrande befolkning och kompetensbristen. Utöver detta så ökar medborgare- och patientupplevelsen i betydelse där branschen fokuserar än mer på att sätta individen i centrum. Samarbetet över organisationsgränserna ökar som verksamhetsprioritet, vilket återspeglar vikten av kontinuitet i vården och att överbrygga silos i ekosystemet för hälsa, vård och omsorg. För att nå en rättvis och jämlik sjukvård och omsorg med hög kvalitet, så måste hänsyn till sociala faktorer belysas ytterligare. En konsekvens av detta är att alla aktörer måste bli ännu bättre på att använda data för ledning och styrning men också för den kliniska verksamheten.

Läs mer om de prioriterade trenderna från våra intervjuer nedan.

För mer insikter om makrotrender, inklusive social demografi, klimatförändringar, deglobalisering, teknikacceleration och omkonfigurering av leveranskedjan, läs vår white paper ”Impacts of macroeconomic trends” (på engelska).

Topptrender och prioriteringar

De främsta makrotrenderna
 1. Teknik och digital acceleration, särskilt de ökande digitala förväntningarna hos medborgare och kunder
 2. Förändrad social demografi, inklusive åldrande befolkning och kompetensbrist
 3. Klimatförändringar, inklusive energiomställning samt insatser för minskade koldioxidutsläpp
De främsta branschtrenderna
 1. Att bli digitala organisationer för att möta patienternas/medborgarnas förväntningar
 2. Skydda data och utrustning genom cybersekretess och cybersäkerhet
 3. Budgettryck på grund av åldrande befolkning
De viktigaste verksamhetsprioriteringarna
 1. Förbättra patientupplevelsen genom att erbjuda beslutsstöd och stödja patienten hemma
 2. Samarbeta över organisationernas gränser för att leverera interoperabilitet
 3. Optimera dagens verksamhet
 De viktigaste IT-prioriteringarna
 1. Förbättra patientupplevelsen och minska kostnaderna genom att digitalisera och automatisera vården
 2. Skydda data och tillgångar genom cybersekretess och cybersäkerhet
 3. Driva IT-modernisering och nya IT-leveransmodeller

72%
säger att kulturell förändring och förmåga att hantera förändringar är den främsta begränsningen för att uppnå prioriterade insatser
62%
av cheferna säger att de har en cybersäkerhetsstrategi på plats för företaget
57%
använder öppna standarder för teknikkompatibilitet

28% av de tillfrågade cheferna rapporterar att de når förväntade resultat med sina digitala strategier. Vi kan där se några attribut som utmärker sig. I tabellen nedan listar vi tre av de vanligaste attributen och jämför dessa digitala ledares svar med chefer i organisationer som fortfarande är i uppbyggnadsfasen (digitala nybörjare). Läs mer om digitala ledares attribut (på engelska).

Vanliga attribut för digitala ledare 

Digitala leadare

Digitala nybörjare

Inser digitaliseringens stora påverkan på verksamhetsmodellen 75% 57%
Har agila verksamhetsmodeller  65% 4%
Identifierar stora effekter av omkonfigurering av verksamhetens värdekedjor 47% 30%