IAM IDMaaS (Identity Management as a Service) är en av flertal tjänster från CGI inom området Identitets- och Behörighetshantering. Behovet av identitetshantering ökar konstant eftersom IT-landskapet är mer komplext än någonsin förut. Att ha kontroll av identiteter är en nyckelfaktor när det inte längre är tillräckligt att lite på perimeter säkerhetsinfrastruktur vid skydd av organisationens resurser. Att skapa en lösning för identitetshantering på plats är ett komplext och resursintensivt projekt. Det tar tid att bygga infrastruktur och kunskap vilket betyder att det tar en betydande tid innan lösningen tillför värde till verksamheten. En lösning på detta är att köpa identitetshantering som tjänst, vilket innebär att organisationen kan fokusera på verksamhetsprocesserna för identitetshantering och inte på implementation av infrastruktur. Detta tillför värde till verksamheten på mycket kortare tid!

VÄL DEFINIERADE MODULER FÖR IDENTITETSHANTERING

IAM IDMaaS existerar av ett antal för- och väldefinierade bastjänster och ett antal tilläggstjänster. Eftersom bastjänsterna är väldefinierade och använder standardkomponenter behövs ingen vidare utveckling. Detta innebär också att de är väldigt snabba att driftsätta. Exempel på bastjänster är livscykelhantering inklusive tilldelning av basbehörigheter för två hanterade system (Active Directory och ytterligare en valbar LDAP-katalog), standard process för arbetsflöden och självbetjäning för lösenordshantering inklusive säkerhetsfrågor.

Tilläggstjänsterna är alla möjliga att lägga till oberoende av varandra. Exempel på dessa tjänster är ett extra målsystem, godkännandeflöde, hantering av privilegierade konton och självbetjäning för ansökan om behörighet.

Att använda IDMaaS från CGI kräver ingen eller väldigt liten förändring av kundens IT-miljö.

IAM IDMaaS är en väldigt kostnadseffektiv lösning som tillför värde till verksamheten på kort tid.

  • Automatiserad identitetshantering baserad på data från källsystem
  • Enkelt införande av livscykelhantering
  • Ger ökad kvalitet och mer effektiv tilldelning av behörigheter
  • Inkluderar rapportfunktionalitet och spårbarhet
  • Använder standardkomponenter för integration
  • Förbättrad användarvänlighet genom självbetjäning
  • Lösenordshantering med säkerhetsfrågor