Bild på Jackie Berg

Jackie Berg

Konsult på CGI Selected

Bild på Nils Grönvall

Nils Grönvall

Senior konsult & Head of CGI Selected

Under pandemin har våra uppfattningar om arbetsplatsen blivit utmanade i grunden och många företag håller sedan en tid på att forma hur de ska organisera sig och arbeta i ”det nya normala”. En majoritet av anställda vill fortsätta arbeta delvis hemifrån även efter pandemin för att öka flexibilitet och produktivitet, enligt en undersökning genomförd av analysföretaget Gallup.  

Så, kommer den nya situationen att innebära en effektiv nystart för både arbetsgivare och arbetstagare? Eller finns risken att den istället bidrar till en renässans för organisations-silos?   

Begreppet organisationssilos myntades redan på 80-talet av Phil S. Ensor för att beskriva organisationer som en samling vertikala funktioner som är isolerade från varandra, istället för att ses som en enhet. Silomentalitet bidrar till bristande förtroende mellan avdelningar, vilket leder till sämre resultat för företaget och negativ inverkan på organisationskulturen. 

Efter att företag blivit medvetna om effekterna av silos har de flesta lärt sig metoder för att motverka dem. John Kotter, professor i organisationsteori, menar att det mest betydande som kan göras för att bryta ned silomentalitet är att sammanföra personer över organisationen för att minska barriärer och öka förståelsen mellan olika avdelningar. När vi alla arbetade på samma fysiska plats kunde detta ske genom möten i korridoren, fysisk synlighet av projekt och spontana utbyten mellan avdelningsgränser. Att vi inte befinner oss på kontoret i samma utsträckning som tidigare gör att dessa viktiga åtgärder för att motverka silos försvinner. Den hybrida arbetsplatsen riskerar alltså att bli en katalysator för att återigen bygga upp silos inom organisationer och företag, så som vi ser det. 

Hur bör vi som organisationer då reagera när vi ser tecken på att vår nya arbetsmodell bygger väggar mellan funktioner? Baserat på vår erfarenhet från traditionellt och digitalt arbetssätt både hos oss och kunder har vi har sett tre områden att agera på:  

#1 Använd de silonedbrytande effekter som den digitala arbetsplatsen faktiskt för med sig 

Det finns exempel på när det digitala arbetsplatssättet i sig fungerar som silobrytare. Identifiera dem och använd dig av dem. Ett sådant exempel är möjligheten att interagera över geografiska gränser. Utnyttja detta genom att hitta tillfällen och sammanhang för samarbete över regioner för att öka information- och kunskapsdelning mellan olika platser.  
 

#2 Anpassa organisationens mentalitet 

Pandemin har lett till att många anställda vad de anser är viktigt och allt större fokus har lagts på mänskliga kontakter och välmående. Som organisation kan man passa på att använda denna omställning till att forma en organisation som fokuserar på nätverk istället för på hierarkier och på att vara transparent istället för privat för att bryta barriärer. Ett konkret exempel kan vara att se över informationsdelningspolicies och liberalisera dem. 
 

#3 Tydliggör syftet med det fysiska kontoret 

Vi rekommenderar att tänka över den fysiska arbetsplatsens roll och tydliggöra dess syfte för medarbetarna. Om man arbetar med en hybrid modell skulle den fysiska arbetsplatsen kunna användas för att motverka isolering inom organisationen. Den fysiska arbetsplatsen får då en större social och samarbetsorienterad funktion som inte liknar den digitala. Tydliggör då den rollen för organisationen och anpassa arbetsplatsen efter det syftet.  

Vad tror du? Hur tror du att hybrida och digitala modeller kommer att påverka organisationssilos och hur kommer du att förbereda din organisation inför detta? Har du tips på hur man kan bryta ned silos i den digitala arbetsmiljön? Hör av dig med dina tankar! 

About these authors

Bild på Jackie Berg

Jackie Berg

Konsult på CGI Selected

Jackie har ett stort intresse för organisationsteori och förändringsledning och drivs av att vara med och hjälpa företag anpassa sig till nya förutsättningar. Jackie har studerat ingenjör i industriell ekonomi och har genom detta, i kombination med erfarenheter från uppdrag, kunskap och färdigheter inom ...

Bild på Nils Grönvall

Nils Grönvall

Senior konsult & Head of CGI Selected

När man kombinerar verksamhetsmodeller, människor och teknologi uppstår fort hög komplexitet. Nils hjälper organisationer att skapa klarhet och framdrift i den komplexiteten genom erfarenhet i flera domäner och industrier. Nils jobbar med digital affärsutveckling, organisationsförändringar och ledarskap. I leverans mot ...