Ville Suvanto, Head of Data & AI, CGI

Ville Suvanto

Head of Data & AI

AI, AI, AI... Tekoälyltä ei voi enää välttyä. Se on noussut yritysten ja organisaatioiden ylimmän johdon prioriteetiksi ja hallitusten esityslistoille. Haastavassa taloustilanteessa ja turbulenttisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa yritysten ja organisaatioiden strategioissa korostuvat toiminnan tehostaminen, kustannussäästöt ja digitalisaatio kilpailukyvyn, joustavuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Yritys- ja organisaatiopäättäjät ovat erityisen kiinnostuneita innovatiivisista liiketoimintamalleista ja optimoiduista toimintamalleista. Tekoälyn avulla on mahdollista kirittää kumpaakin.  

Miksi hyödyntäisin tekoälyä? 5 tärkeintä syytä 

 1. Uusien tulovirtojen tunnistaminen tavoitteena analysoida tietoja nopeasti uusien kasvumahdollisuuksien ja liiketoimintamallien luomiseksi. 
   
 2. Palvelukokemuksen parantaminen tavoitteena tarjota nopeampia, parempia ja personoidumpia palveluita erilaisia rajapintoja ja generatiivista tekoälyä hyödyntäen. 
   
 3. Toiminnan tehokkuuden parantaminen tavoitteena prosessien automatisointi, nopeampi pääsy olemassa olevaan dataan, nopeampi päätöksenteko jne. 
   
 4. Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen tavoitteena löytää luovia ratkaisuja resurssien kestävämpään käyttöön. 
   
 5. Tietoturvariskien hallinta tavoitteena mahdollistaa entistä tehokkaammat tavat valvoa ja suojata organisaatiota tietoturvariskeiltä. 
   

5 merkittävintä haastetta ja hidastetta tekoälyn hyödyntämiselle 

Tekoälyhankkeiden aloittamista tai niissä etenemistä haastavat ja hidastavat erityisesti nämä tekijät:  

 1. Data: Laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen datan saatavuuden varmistaminen tietoturvallisesti on tekoälyhankkeiden onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja sitä kertyy sekä yrityksen sisältä että sen ulkopuolelta, joten strategia siitä, miten hallita kriittistä dataa koko organisaation ja ekosysteemin laajuisesti, on olennaista. Myös omistusoikeuksien, yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja kokonaisiin dataekosysteemeihin pääsyn hallinta on välttämätöntä.  
   
 2. Luotettavuus: Julkisten tekoälysovellusten käyttöön liittyy riski luottamuksellisten tietojen leviämisestä sekä epäluotettavien tai todentamattomien tietojen käytöstä, jos tekoälyn käyttämiä tietolähteitä ei voi varmentaa. Turvallisuusongelmat johtuvat suurelta osin rajoitetusta näkyvyydestä siihen, miten malleja opetetaan sekä miten käytön kautta saatua sisältöä käytetään, tallennetaan ja haetaan. Vastuullisen käytön periaatteiden ja raamien avulla tekoälyjärjestelmät voidaan suunnitella läpinäkyviksi ja tuloksiltaan luotettaviksi.
   
 3. Kulttuuri: Tekoäly kehittyy nyt nopeasti, ja sen käyttö edellyttää kokeilukulttuuria, mikä ei ole toimintamallina entuudestaan tuttu tai käytössä monessakaan organisaatiossa. Tiimejä olisi kannustettava miettimään uusia ja ainutlaatuisia tapoja käyttää tekoälyä sekä tuomaan esiin muilta toimialoilta saatuja oppeja. Samalla tekoälyn vastuullisen käytön kulttuuri on tuotava osaksi kaikkea tekoälytekemistä. 
   
 4. Johtaminen ja organisaatio: Hajautunut liiketoimintaprosessien omistajuus, ristiriitaiset insentiivit ja yhteisten tavoitteiden puute ovat yleisiä haasteita liiketoiminnan kehityshankkeissa. Selkeät liiketoimintaprioriteetit ja tavoitteet sekä niiden selkeä kommunikointi auttavat organisaatiota oikeaan suuntaan.Tekoälyosaajista on pula, olipa kyse sitten datatieteilijöistä, tiedonkeruuasiantuntijoista, mallikehittäjistä, yhteiskuntatieteilijöistä tai insinööreistä. Organisaatioilta tarvitaankin panostuksia liiketoimintaosaamiseen, organisaatiosuunnitteluun ja muutoksenhallintaan, jotta perinteisesti teknologiakeskeiset tiimit saadaan laajennettua tekoälyhankkeiden edellyttämiksi monialaisemmiksi ja monimuotoisemmiksi yksiköiksi. 
   
 5. Epävarmuus: Tekoälyyn liittyvä sääntely on vielä lapsenkengissään. Se kuitenkin kehittyy jatkuvasti  sekä paikallisesti että kansainvälisesti, ja organisaatioiden onkin luotava prosessit, järjestelmät ja hallinnointi vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. 

Kuinka liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä? 5 askelta alkuun  

 1. Toimi vastuullisesti. Tunnista riskit ja sisällytä riskienhallinta osaksi tekoälyn vastuullisen käytön periaatteita. Mukauta tekoäly organisaatiosi arvoihin ja luo tekoälyn vastuulliselle käytölle periaatteet, raamit ja hallinnointi, jotka ovat saumaton osa prosessia ja jotka koko organisaatio on sisäistänyt. 
   
 2. Ymmärrä mittakaava ja vaikutus miettimällä esimerkiksi, mikä on tekoälyn vaikutus liiketoimintaan, organisaation arvoihin, liiketoiminta- ja toimintamalleihin sekä sidosryhmiin, mukaan lukien työntekijät ja asiakkaat. Aseta selkeät tavoitteet ja mittarit ohjaamaan tekemistä. 
   
 3. Aloita pilotilla ja luo ilmapiiri, jossa kokeileminen, mutta myös epäonnistuminen on sallittua. Työskentele ketterästi iteratiivisia periaatteita soveltaen ja tee se vastuullisesti. 
   
 4. Panosta dataan.  Tekoäly edellyttää strategista, kokonaisvaltaista ja skaalautuvaa koko yrityksen laajuista tiedonhallintaa ja hallinnointia. Laadi tietojenhallintasuunnitelma (Data Governance), joka määrittelee datan saatavuuden, yhdenmukaisuuden ja tietoturvan.  
   
 5. Ota avuksi asiantuntija. Valmiiksi laaditut ja käytännössä toimiviksi havaitut toimintamallit ja työkalut auttavat alkuun ja varmistavat, että vastuullisuus on osa tekoälystrategiaa ja -suunnitelmia alusta saakka. Me CGI:llä hyödynnämme tekoälyn vastuullisen käytön periaatteita ja prosesseja omassa toiminnassamme ja neuvomme asiakkaitamme tekoälyn hyödyntämisessä aina alkukartoituksesta suunnitteluvaiheeseen sekä käytännön toteutukseen. 

 

Alkuun auttaa myös Tekoälyn ostajan opas! 

Tekoälyhankkeen (AI) ostajan opas näytöllä

Kokosimme oppaaseen asiantuntijoidemme oivalluksia, esimerkkitapauksia ja neuvoja ensimmäiseen tekoälyhankkeeseen. Lataa omasi: 

Kirjoittajasta

Ville Suvanto, Head of Data & AI, CGI

Ville Suvanto

Head of Data & AI

Olen Ville Suvanto ja vastaan CGI:llä tekoälytarjoomasta Suomen, Puolan ja Baltian strategisessa liiketoimintayksikössämme (SBU). Missionani on auttaa asiakkaitamme luomaan arvoa datasta analytiikan ja tekoälyn avulla.