Digitaalisaatio asettaa kasvavia paineita sovellushallinnalle ja sen järjestämisen strategiselle suunnittelulle. Monessa organisaatiossa sovelluspalvelut hankitaan usealta eri palveluntarjoajalta, jolloin kukin sovellus pohjautuu usein omaan erilliseen sopimukseen – ja usein myös omiin käytäntöihin per sopimus. Lopputulemana on usein ylläpidettävän sovellushallinnan osuuden kasvu osana IT-ylläpitokuluja. IT-palveluiden ylläpitoon menee useassa organisaatiossa paikoittain jopa 60-70 prosenttia vuosittaisista IT-menoista.

Sovellushallintapalveluiden keskittämisen keskeisimmät edut ovat, että yksi niin sanottu prime-toimija pitää yllä ajantasaista näkymää sovelluspalvelukokonaisuudesta, korjaa virheitä ja häiriöitä, tekee koordinoitua muutoshallintaa, vastaa laajoista versiopäivityksistä, koordinoi koko palveluketjua sekä on lisäksi mukana sovelluskehityshankkeissa varmistamassa onnistuneen ja turvallisen käyttöönoton sekä käytön aikaisen tuen.

Palveluntarjoaja voi olla myös mukana ketterässä kehittämisessä ja tehdä ennakoivia toimenpiteitä, varmistaa onnistuneita uusien palveluiden käyttöönottoja sekä laajoja muutoksia olemassa oleviin palveluihin.

Sovelluspalveluiden nykytila useassa organisaatiossa

Kompleksi kokonaisuus: Lukuisia toimittajia, satoja ylläpitosopimuksia sekä heterogeeninen teknologiaperusta.

Hajautunut sovellusvalikoima: Paljon päällekkäisyyttä, niin tuotepohjaisia ratkaisuja kuin myös liiketoiminnan tarpeisiin räätälöityjä sovelluksia.

Aikaavievä kokonaisuuden hallinta: Sovellusokonaisuuden hallinnointi on aikaavievää, niin IT-osaston kuin palvelukokonaisuuteen liittyvien palvelutoimittajien osalta.

Kasvavat kustannukset: Erilaiset toimitusmallit kasvattavat entisestään palveluiden hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. 

 

Colleagues reviewing OCM documents in office

Arvontuotto. Kapasiteetin ja prosessien hallinnan sijasta keskiössä on hukan minimointi eli se, miten voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti laajassa mittakaavassa. Tähän kuuluu olennaisena etuna esimerkiksi se, että asiakkaan käytössä on syväasiantuntijoita, jotka ovat välittömästi käytettävissä ratkomaan häiriöitä, ongelmia ja muutostarpeita. Sovelluskehittämisen syklit ja uudet liiketoimintainnovaatiot vaativat kevyempää ja ketterämpää palvelumallia, mihin keskitetyllä sovellushallinnalla voidaan vastata.

Toimitusmalli. AMS-palvelun toimituksen keskiössä on sovellusosaaminen, kokemus ja älykäs automaatio sekä sen täysimääräinen hyödyntäminen. Yksinkertaiset ja helpot tehtävät ratkaisee kone eikä ihminen. Asiantuntijat työskentelevät asiakkaan lähellä, jopa samoissa tiloissa. Asiakkaan käytettävissä ovat syväasiantuntijat, ja ketterillä tiimeillä on perusteellinen näkemys sekä asiakkaasta että sovelluksista. Fokus on asiakkaan toiminnassa – ei arvioituun työvoimaan sidotussa, usein palvelukeskusmallisessa toimituksessa.

Hallintamalli. Painopiste on toiminnan mittareissa eli siinä, miten palveluita käytetään ja hyödynnetään – miten organisaatiolle pystytään tuottamaan arvoa mahdollisimman läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Perinteisen SLA/KPI-raportoinnin sijasta painopiste laadun mittaamisessa on kyvyssä tuottaa lisäarvoa.

 

Instant Payments