Vahvista asemaasi luotettavana ja uskottavana toimijana

Toiminnan tavoitteena on varmistaa toimivat prosessit, turvalliset palvelut ja vastata asiakkaiden odotuksiin. Haasteena on usein, että oma organisaatio ei sitoudu riittävän hyvin tietoturvalliseen tekemiseen. Tietoisuus uhkista ja riskeistä voi olla riittämätön eikä tietoturvamurtoa osata odottaa.

Tietoturva-ammattilaisten on proaktiivisesti arvioitava liiketoimintaan kohdistuvia riskitekijöitä ymmärrettävästi eri sidosryhmille. On oltava kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnasta, riskeistä ja samalla ennakoitava ja reagoitava tietoturvapoikkeamiin ja tietoturvaloukkauksiin.

Kun nykyisiä toimintamalleja uudistetaan ja uusia liiketoimintamalleja kehitetään, kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset on huomioitava. On hyvä huomioida, missä vaiheessa organisaatiossa ollaan kyberturvallisuuden osalta menossa, ja onko kyberturvallisuuteen liittyvät toiminnot hoidettava itsenäisesti vai olisiko palvelu parempi ulkoistaa.

 

 

Kyberturvallisuus tänään

Tietoturvan tavoitteena suojella koko organisaation dataa ja elintärkeitä toimintoja. Onko tietoturva ja kyberturvallisuuteen liittyvät asiat sinulle edelleen arvoitus vai haluatko syventää ymmärrystäsi tietoturvaan liittyvien teemojen ympärillä?

Löydä vastauksia kyberturvaan liittyviin kysymyksiin asiantuntijoidemme kirjoittamista blogeista.

Lue lisää

Tietoturva-asiantuntijalle

Kun kyberturvallisuuden strateginen merkitys kasvaa, on puhuttava samaa kieltä liiketoimintajohdon kanssa, jotta riskit ja toiminnan suojaaminen huomioidaan koko liiketoiminnan ekosysteemin näkökulmasta. Tietoturva-ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa viemässä tietoturvallisuuden sanomaa eteenpäin koko organisaation yhteiseksi asiaksi.

Tutustu esimerkiksi kyberturvallisuuskeskukseen (SOC), joka on kellon ympäri turvaa tuova on herpaantumaton kumppani kyberuhkien torjunnassa tai offensiiviseen tietoturvaan, jonka avulla tietoturva pyrkii tunnistamaan riskejä ja ongelmia ennen kuin niitä ilmenee.

Tietoturvaa liiketoiminnan tueksi

Liiketoiminnan tehtävänä on usein organisaation toiminnan pyörittäminen, asiakkaan odotuksiin vastaaminen, palveluiden tuottaminen ja sisäisten prosessien ylläpitäminen. Viime aikoina tietoturvan investointeja on kohdistettu turvallisiin järjestelmiin ja teknologiaan, mutta itse kyberuhkiin ja tietoturvapoikkeamiin valmistautumista ei ole osattu huomioida

Kun tietoturvariskejä ei huomioida riittävällä tasolla, on mahdollista, että tietoa valuu vääriin käsiin ja se aiheuttaa yritykselle erilaisia mainehaittoja, pahimmassa tapauksessa liiketoiminnan lakkauttamisen. Toisaalta taas hyvä tietoturvallisuus tuottaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä, joka taas parantaa asiakaskokemusta.

Tietoturvariskiä voi pienentää lisäämällä henkilöstön kyberturvatietoja ja -taitoja ohjeistusten, viestinnän ja koulutusten avulla. Tutustu esimerkiksi kyberturvatietoisuuden palveluihin.

 

Tietoturvaa HR:lle

Henkilöstöhallinnon ammattilaiset käsittelevät jatkuvasti henkilötietoja ja muuta sensitiivistä dataa, jonka takia on oltava jatkuvasti tietoisia riskitekijöistä. Samaan aikaan järjestelmiä on paljon eikä data ole välttämättä kaikkialla ajantasaista. Tietoturvariskejä voi syntyä myös henkilöstön roolien ja poistuvien henkilöiden osalta. Organisaatiot haluavat varmistaa, että tiedot ovat suojattu ja turvassa.

Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta eli Identity access management (IAM) -palvelut auttavat varmistamaan, että tieto on suojassa sekä eri tiedot ovat hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja sama tieto päivittyy ajantasaisesti eri järjestelmiin.

 

Tietoturvaa taloudenhallintaan

Talouden ammattilaisena on oltava tietoinen yrityksen keräämän datan, käyttämien tietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Datan arvon kasvaessa siihen liittyvät riskit kasvavat. Todellisuudessa vain harvat yritysjohtajat ovat tietoisia kyberturvaloukkauksen aiheuttamien vahinkojen todellisesta laajuudesta ja kustannuksista. 

Talouden hallintaa helpottavat säännösten mukainen ja luotettavasti syntynyt yritystieto sekä luottamus siihen, että liiketoiminnan jatkuvuus on turvattu. Samalla tuetaan talouden prosessien ja toimintamallien jatkuvaa kehittymistä

Tarvitsetko täyden palvelun kyberturvallisuuskumppania, joka ymmärtää toimialasi haasteet ja puhuu samaa kieltä kanssasi? Tutustu kyberturvakonsultoinnin palveluihin.

Kriittinen ajattelu tietoturvaa pohdittaessa

cybersecurity transformation change

Kyberturvallisuuskeskus (SOC)

Organisaatiot ovat riippuvaisia toimivista palveluista ja järjestelmistä. Toiminnan pyörittäminen, jatkuva teknologian kehittäminen ja digitalisaation lisääntyminen vaativat hyvin rakennetun kyberturvallisuussuojan. Kyberturvallisuuskeskus tekee jatkuvaa tietoturvan valvontaa, jossa identifioidaan tietoturva haavoittuvuuksia ja hyökkäyksiä.

Kyberturvallisuusasiantuntijat

Offensiiviset tietoturvapalvelut

Onko organisaatiossasi koskaan testattu, miten puolustus toimii? Offensiivinen eli hyökkäävä tietoturva pyrkii tunnistamaan riskejä ja ongelmia ennen kuin niitä ilmenee. Offensiiviseen tietoturvapalveluun kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelusimulaatiot, penetraatiotestaukset, redteaming, blueteaming, uhkamallinnus ja uhkametsästys (Threat Hunting), uhkatieto (TI eli Threat Intelligence) ja OSINT (Open Source Intelligence.)

government cyber breach control room

Tietoturvakonsultointi

Kokeneet ja sertifioidut tietoturvakonsultit auttavat organisaatiota esimerkiksi uhkien- ja riskienhallinnassa, erilaisten tarkastusten ja auditointien toteuttamisessa, vaatimuksenmukaisuudessa, Bug Bounty -ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa, kyberturvallisuuskulttuurin ja tietoturvatietoisuuden sekä tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä.

Kyberturvallisuus pilvessä

Turvallinen ohjelmistokehitys

Secure Software Lifecycle on prosessi, jossa tietoturvaan liittyviä osioita sisällytetään osaksi järjestelmäkehitystä. Tavoitteena sisällyttää tietoturvallisuus osaksi ohjelmistokehitystä ja auttaa organisaatioita kehittämään ohjelmistotuotantonsa kehitystyötä tietoturvallisemmaksi.

Henkilöstöjohtaja tarkastelee tietoturvajohtajan kanssa Identity access managementtia

Identity Access Management (IAM)

Organisaatioissa käsitellään jatkuvasti arkaluonteista tietoa, kuten henkilötietoja ja muuta sensitiivista dataa. Samaan aikaan järjestelmiä on paljon eikä tieto ole kaikkialla ajantasasista. Identity access management (IAM) auttaa teknisten järjestelmien käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnassa. Asiakkaat ja organisaatioiden (järjestelmien) asiakkaat, sidosryhmät ja työntekijät tarvitsevat erilaisia käyttäjiä eri palveluihin. Tietoturva tästä näkökulmasta tarkoittaa sitä, että tietoa tarjotaan vain oikeille henkilöille, jotta tieto ei joudu väärien ihmisten saataville.

Kyberturvatietoisuus on organisaatiossa kaikkien asia

Kyberturvatietoisuus ja tietoturvaloukkaukset

Valtaosa kyberturvallisuuteen liittyvistä ongelmista on seurausta ihmisen tekemästä virheestä. Riskiä voi pienentää lisäämällä henkilöstön kyberturvatietoja ja -taitoja ohjeistusten, viestinnän ja koulutusten avulla. Parhaaseen tulokseen pääsee luomalla kyberturvatietoisuusohjelman, säännöllisiä toimenpiteitä ja tavoittelemalla aitoa kyberturvakulttuuria. Lue myös Cybercon -pakohuonepelistä.

Nopea reagointi tietoturvahyökkäyksiin

Forensiikka ja Tietoturvapoikkeamahallinta (DFIR eli Digital Forensics and Incident Response)

Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja niihin nopeasti reagointi voi olla organisaatioille haastavaa. CGI kartoittaa poikkeaman tilanteen, auttaa jäljittämään ja selvittämään esimerkiksi poikkeuksien laajuutta, keräämään todisteita väärinkäytöksistä, auttaa kriisiviestinnässä ja kyberhyökkäyksistä toipumisessa.

Pilviturvallisuus on tärkeä asia

Pilviturvallisuus

Pilvipalveluiden yleistyminen tuo mukanaan uusia kyberuhkia. Organisaatioiden on mietittävä tarkkaan mitä strategisia tietoja pilveen viedään, kuka omistaa pilvipalvelun, kenelle tietoja luovutetaan ja miten tietosuojakysymykset on ratkaistu. Tyypillisesti pilvipalveluihin liitetään laaja varjo-IT:n käsite. Varjo-IT:llä tarkoitetaan palveluita, joita henkilöstö käyttää päivittäin työtehtäviensä hoitamiseen, vaikka niitä ole koskaan yritystasolla käyttöön suunniteltu tai hyväksytty.

Tietoturvaa ja kyberturvallisuutta

Tietoturvatarkastukset ja esiauditoinnit

Tietoturvaa on syytä testata tasaisin väliajoin. Tietoturvatarkastukset ja auditoinnit mahdollistavat, että erilaisia testauksia tehdään käytännössä asiakkaan teknisiin järjestelmiin tai ihmisten toimintaan liittyen. Esimerkiksi CGI skannaa, analysoi ja testaa asiakkaiden järjestelmien haavoittuvia osia erilaisilla välineillä, ja joskus samoilla metodeilla kun mitä esimerkiksi hakkerit hyödyntävät.