Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Liiketoimintaekosysteemeistä puhutaan nykyään paljon niin yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossakin ja meneillään on monia asiaan liittyviä hankkeita.

Lähes poikkeuksetta hankkeissa korostuu datan merkitys arvoa luovien yhteistyöverkostojen mahdollistajana. Merkittäviä investointeja on suunnattu uusiin teknologioihin ja alustoihin, jotka mahdollistavat ekosysteemin hyödyntämän datan keräämisen, yhdistelyn ja jalostamisen.

Teknologia on keskeisessä roolissa, kun tavoitellaan parempaa asiakaskokemusta, toiminnan tehostumista tai uuden liiketoiminnan mahdollistamista, mutta onnistumiseen tarvitaan muutakin. Teknologia- ja datahuumassa ekosysteemin loppuasiakkaiden tarpeista kumpuava arvonmuodostuksen logiikka jää usein liian vähäiselle huomiolle.

Onnistuessaan ekosysteemi tuottaa loppuasiakkaille arvokkaita palveluita, joiden käyttömaksuista syntyvät tulot jaetaan ekosysteemiin osallistuvien toimijoiden kesken. Kannattava liiketoiminta puolestaan houkuttelee mukaan uusia toimijoita ja mahdollistaa ekosysteemin jatkuvan kasvun.

 

Menestyvä ekosysteemi on asiakaslähtöinen ja dynaaminen

Usein ajatellaan, että ongelmat ratkeavat ja uusia innovaatioita syntyy melkeinpä itsestään, kunhan kerätään dataa ja julkaistaan sitä eri toimijoiden käyttöön. Tällä lähestymistavalla on omat vahvuutensa, mutta sillä on hyvin vähän yhteistä uskottavan liiketoimintasuunnittelun kanssa.

Taloudellisesti kestävällä pohjalla oleva suunnittelu perustuu loppuasiakkaiden osallistamiseen arvoa tuottavien käyttötapausten tunnistamiseen ja kuvaamiseen alkumetreiltä lähtien. Yhdessä asiakkaiden kanssa todennetut käyttötapaukset luovat vakaan pohjan arvonmuodostukselle.

Perinteisistä hierarkkisista organisaatioista poiketen ekosysteemit ovat dynaamisia verkostoja, joissa arvo syntyy verkostoon osallistuvien toimijoiden vuorovaikutuksen tuloksena. Tästä syystä ekosysteemin johtaminen eroaa merkittävästi perinteisen hierarkkisen organisaation johtamisesta.

Toisin kuin perinteisissä organisaatiomalleissa, yksittäinen taho ei voi päättää miten verkostomainen organisaatio kehittyy. Jotta ekosysteemi voisi kehittyä ja kasvaa, tarvitaan yhteisiä päämääriä ja sääntöjä, jotka ohjaavat verkoston osallistujien vuorovaikutusta ja luovat kannustimet toimia kaikkia osallistujia hyödyttävällä tavalla. Keskeisessä roolissa ovat sopimusjärjestelyt, joilla lisätään osapuolten keskinäistä luottamusta ja toiminnan ennakoitavuutta. Sopimuksia tarvitaan myös tulojen ja kustannusten jaon oikeudenmukaisuuden varmistamiseen.

Datalähtöisen ekosysteemin rakentaminen on monimutkainen palapeli, jonka kaikkia palasia ei etukäteen välttämättä edes tunneta. Kiinnittämällä heti alussa päähuomio eniten arvoa tuottaviin käyttötapauksiin ja ekosysteemin johtamisen erityispiirteisiin voidaan liiketoiminnallisia riskejä pienentää merkittävästi.

Tutustu myös muihin aiheeseen liittyviin sisältöihin

Kirjoittajasta

Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Osaamisalueitani ovat kuntien strateginen suunnittelu ja digitaalisen muutoksen johtaminen. Minulla on myös laaja-alaista käytännön kokemusta dataan ja tekoälyyn pohjautuvista ratkaisuista. Kuinka voisin olla avuksi?