Kuvassa Henna Helminen

Henna Helminen

palvelumuotoilija

Datalla parempia palveluita

Olemme mukana Sitra Lab 6 -ohjelmassa CGI:n Facta-tuotteen muotoilutiimillä, joka koostuu kolmesta muotoilijasta ja kahdesta tuoteomistajasta. Ohjelma keskittyy kokeiluihin, jotka tukevat reilun datatalouden periaatteita – luotettavuutta, saatavuutta, ihmiskeskeisyyttä, arvonluontia, osaamista ja jakamista.

Teemana on “Datalla parempia palveluita”, joten kaikkien osallistujatiimien tavoitteena on hyödyntää luotettavaa dataa ihmisten arjen parantamiseksi. Luottamus on kaikkien tiimien toiminnan keskiössä, kun pyrimme saavuttamaan tavoitteemme.

 

Puutteellisista tiedoista toimiviin dataekosysteemeihin

Tiimimme keskittyy kokeilussaan ensisijaisesti ratkaisemaan puutteellisten rekisteritietojen ongelman. Nämä puutteet ovat yleisiä eri järjestelmissä ja ne korostuvat entisestään, kun siirrymme rakennetun ympäristön tiedot keskittävään kansalliseen Ryhti-tietojärjestelmään. Ryhti-hanke pyrkii edistämään arvokkaan tiedon yhtenäisyyttä ja tehokasta hyödyntämistä. On tärkeää, että rekisteritiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia, sillä ne luovat perustan kaikille dataa hyödyntäville tahoille.

Sitran asiantuntijat Olli Pitkänen ja Juhani Luoma-Kyyny painottavat Reilun datatalouden sääntökirjassa datan jakamisen lukuisia etuja. Esimerkiksi datan käyttöoikeudet voivat edistää tutkimusta sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Datan jakaminen mahdollistaa myös uusien innovaatioiden syntymisen ja parantaa olemassa olevia tuotteita ja palveluita, tukien samalla kolmansien osapuolten kehitystyötä. Tämän ansiosta monipuoliset dataekosysteemit voivat houkutella suuren määrän käyttäjiä. Näin ollen luotettavan datan tehokas hyödyntäminen ja jakaminen on myös meidän tiimimme keskeinen tulevaisuuden tavoite.

 

Visio – kohti strategista kumppanuutta ja liiketoimintaekosysteemejä

Tiimimme visio ulottuu kuitenkin paljon rekisteritietojen yhtenäistämistä pidemmälle. Uskomme nimittäin, että on aika siirtyä tuote-ekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin. Nykymalli ei vastaa kuntien haasteisiin, joten meidän on siirryttävä perinteisestä tilaaja-toimittaja-mallista kumppanuusmalliin, jossa yhdessä luomme kaikille hyödyllisiä ratkaisuja.

Ajatuksissamme on piirtynyt kuva kuntien palveluekosysteemeistä, joissa muodostaisimme luottamukseen ja keskinäisiin riippuvuussuhteisiin perustuvia kaikkia hyödyttäviä kumppanuuksia. Näin mahdollistaisimme yhteistyön yhteen toimivien järjestelmien välillä, samalla osoittaen, että monen järjestelmäntoimittajan on mahdollista toimia samalla toimialalla.

Pyrimme tulevaisuudessa tulemaan tunnistetuiksi nimenomaan kuntien strategisena kumppanina, joka rakentaa aktiivisesti siltoja ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Olemme ylpeitä siitä, että Sitra Lab 6 tarjoaa meille mahdollisuuden toimia kehityskokeilujen eturintamassa, ja arvostamme Sitra Labin asiantuntijoiden luottamusta visioomme, jonka olemme jo ohjelmaan hakiessa muotoilleet.

 

Luottamus yhteistyön edellytyksenä

Sitra järjesti hiljattain ohjelmaan osallistujille "luokkaretken", mikä vahvisti yhä uskoamme yhteistyön ja luottamuksen merkitykseen ja voimaan. Erityisesti LUT yliopiston kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist korosti puheenvuorossaan, kuinka keskeinen rooli luottamuksella on innovaatioiden ja yhteistyön edistämisessä nopeasti muuttuvassa verkostoituneessa maailmassamme.

Blomqvistin mukaan luottamus on avainasemassa ekosysteemien dynaamisessa ja jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä, sillä ekosysteemit koostuvat keskinäisriippuvista toimijoista, jotka jakavat resursseja ja tietoa. Luottamus on vuorovaikutuksen, sitoutumisen ja yhteisen tulevaisuuden näkemyksen tae.

Pyrkiessämme yhteisiin tavoitteisiin ja jakaessamme avoimesti tietoa, luottamus rakentuu ja vahvistuu. Haluamme jatkaa tämän luottamuspohjan rakentamista kaikkien asiakkaidemme ja kumppaneiden kanssa, sillä se on avain kaikkia osapuolia hyödyttäviin kestäviin ja menestyksekkäisiin ratkaisuihin.

 

Luottamus sosiaalisena liimana

Omalla tieteenalallani, antropologiassa, luottamus on laajasti tutkittu, keskeinen sosiaalinen ja kulttuurinen käsite, jolla on merkittävä rooli sekä taloudessa että yhteiskunnallisissa rakenteissa. Luottamuksella on aina olennainen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskunnan toimintaan. Antropologi Alberto Corsín Jiménezin mukaan (2011) luottamus on antropologiassa enemmän kuin vain sosiaalisten vuorovaikutusten tausta; se on dynaaminen ja keskeinen tekijä sosiaalisten suhteiden rakenteissa. Yritysmaailmassa luottamus perustuu yleensä vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Luottamus on myös tärkeä osa sosiaalista pääomaa, joka politiikan tutkija Robert D. Putnamin (1993) mukaan viittaa yhteiskunnallisen järjestäytymisen piirteisiin, kuten verkostoihin, normeihin ja sosiaaliseen luottamukseen, jotka helpottavat koordinointia ja yhteistyötä molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Näin ollen luottamus on myös yleishyödyke, joka edistää yhteistyötä ja helpottaa toimintoja, tukien näin minkä tahansa yhteisön hyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista.

 

Luottamus mahdollistajana

Facta-tuotteen kanssa olemme tilanteessa, jossa toimintaamme määrittää sekä menneisyyden paino että tulevaisuuden imu. Muutos on kuitenkin välttämätöntä – yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneiden kanssa. Yhteistyökyvykkyys syntyy vain kommunikaation, sitoutumisen ja luottamuksen kautta, ja juuri luottamus on keskeinen mahdollistaja tiedon jakamisessa ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa. Arjen kiireet saattavat heikentää vuorovaikutuksen laatua ja rapauttaa vuorovaikutuksessa syntyvää luottamusta. Siksi vuorovaikutussuhteita ja luottamusta on välttämätöntä ylläpitää ja vaalia jatkuvasti.

Rohkaisen kaikkia pohtimaan, miten voisitte omassa ympäristössänne edistää luottamuksen ilmapiiriä. Keskustelkaa kollegoidenne ja yhteistyökumppaneidenne kanssa, miten luottamus vaikuttaa teidän työhönne, ja miettikää keinoja, joilla voitte yhdessä vahvistaa tätä merkittävää periaatetta ja arvoa.

 

Lähteet:

  • Jiménez, A. C. 2011. Trust in anthropology. SAGE Journals, 11(2)
  • Putnam, R. D., Leonardi, R. & Nanetti, R. Y. 1993. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kirjoittajasta

Kuvassa Henna Helminen

Henna Helminen

palvelumuotoilija

Olen Henna Helminen, sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja palvelumuotoilija. CGI:llä keskityn julkisen sektorin ratkaisujen kehittämiseen tutkimuksen ja osallistamisen kautta. Kuinka voisin olla avuksi?