CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon koulukiusaamisesta sekä siitä, miten sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja sivistystoimi eivät toimi yhdessä riittävällä tasolla ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Nuorten syrjäytyminen vaikuttavaa yhteiskuntaan laajalti niin hyvinvoinnin kuin kasvavien terveydenhuollon kustannuksien osalta. Myös nuorten työelämään jalkautuminen ja työvoiman saatavuus tulevaisuudessa ovat koko yhteiskuntaa koskettavia aiheita, ja meidän tulee ottaa nyt havaitut haasteet vakavasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Kun oppija vaihtaa koulua, kuinka paljon uudelle koululle siirtyy tietoa mahdollisista ongelmista, häiriökäyttäytymisestä tai terveydentilaan liittyvistä huomioista? Ilman riittävää tiedonjakoa koulun, oppijan vanhempien sekä terveydenhuollon välillä ongelmia on hankala ennaltaehkäistä ja erityistarpeet voivat helposti jäädä huomaamatta. 

Kuvitellaanpa tilanne, jossa oppija, joka on kärsinyt ala-asteella häiriökäyttäytymisestä ja saanut tähän apua julkisen terveydenhuollon kautta, siirtyy yläkouluun. Koska yläkoulussa ei olla tietoisia koulun puolelta oppilaan saamasta hoidosta, oppija palaa hiljalleen vanhoihin tapoihinsa ilman opastusta ja häiriökäyttäytyminen alkaa vaikuttaa myös muihin oppilaisiin sekä opettajiin. Koulussa saadaan vasta nyt selville oppilaan ongelmat ja aiemmat toimet.  

Mitäpä jos koululla olisi ollut pääsy julkisen terveydenhuollon tietoihin oppilaasta vanhemman suostumuksella jo etukäteen, jolloin oppijan käytöstä olisi voitu ennaltaehkäistä?  

 

Unelmana lapsen kasvu omaan erinomaisuuteensa

Unelma on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja yhteisön jäsenenä omaan erinomaisuuteensa. Tällaisessa yhteiskunnassa palvelut muotoillaan ihmisen elämäntilanteen ja tarpeiden ympärille. Lapset ja nuoret kohdataan, kun on sen tarve, tukea löytyy moniammatillisesta osaamisesta ja virtuaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä. Lapsen elämänpolun ja hyvinvoinnin tiedot kertyvät matkan varrella, ja ovat niin terveys- ja sosiaaliviranomaisten kuin opetussektorinkin käytettävissä.

Tämän unelman elementit ovat jo rakenteilla, mutta pirstaleisina osina ilman keskinäistä kytkentää ja pitkälti toisistaan tietämättöminä tai toisiaan kyräillen. Opetus- ja sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen perinteisenä haasteena ovat olleet datan siiloutuminen ja järjestelmien hajanaisuus, jotka estävät tiedon hallitun hyödyntämisen. Unelman voi toteuttaa vain verkosto, jonka toteuttamiseksi tarvitaan hyvinvoinnin, kasvatuksen, opettamisen ja oppimisen yhteinen alusta.

Unelman elementit ovat jo rakenteilla

 

Hallittu ja luottamuksellinen tiedonjako parantaa asiakaskokemusta   

Verkostoa, joka koostuu yksittäisistä ja toisiinsa kytkeytyneistä toimijoista, jotka kilpaillen ja yhteistyön kautta tuottavat arvoa, kutsutaan ekosysteemiksi. Toimiva ekosysteemi, yhteinen alusta ja suostumusten hallinta helpottaisi tiedon jakoa koulun, oppijan ja hänen vanhempiensa sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä.

Kunnalla on oma ekosysteeminsä lapsen kehityksen tukemiseksi. Tähän ekosysteemiin kuuluvat esimerkiksi toiset koulut, terveydenhuolto, päiväkoti, kirkko, harrastukset, iltapäiväkerho ja muut kunnan palvelut. Kunta toimii ekosysteemissä ajurina ja kutsuu muita palveluntarjoajia verkostoonsa.  

Alustatalouden polttoaineena toimii data ja sen hyödyntäminen. Uudet mahdollisuudet syntyvät siitä, että dataa hyödynnetään uudella tavalla eri lähteistä ja eri toimijoille annetaan mahdollisuus liittyä mukaan ekosysteemiin. Alusta, jonka ansiosta arvokas data on saatavilla keskitetysti, avaa kokonaisnäkymän lapsen tilanteeseen ja näin mahdollisuuden tukea lapsen kasvua elämän eri vaiheissa.

Oppija tai oppijaan vanhempi voi antaa ekosysteemin toimijoille mobiilisovelluksen kautta erilaisia suostumuksia. Koulu voi lähestyä oppijan vanhempaa ja pyytää lupaa nähdä oppijasta julkisen terveydenhuollon järjestelmiin tallennetut tiedot. Oppijan vanhempi voi antaa suostumuksen koululle, jolloin koulu saa oppilaan tiedot näkyviin ja pystyy suunnittelemaan tarvittavat toimet tämän mukaan. Oppijan vanhempi voi milloin tahansa poistaa suostumuksensa vain yhdellä klikkauksella. 

Ekosysteemin hyödyntäminen koulumaailmassa tuo kiistattomia hyötyjä sekä kunnalle, koululle ja oppijalle itselleen. Datan kerääminen, raportit ja tilastot luovat pohjan älylle ja ennakoivalle analytiikalle, joka puolestaan mahdollistaa esimerkiksi paremman varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen. Kun tietoa erityistoimenpiteitä vaativista oppijoista voidaan jakaa luottamuksellisesti, läpinäkyvästi ja kaikkien tarvittavien osapuolten kesken, ennaltaehkäistään ongelmia ja parannetaan kouluyhteisön ilmapiiriä.

Lopputuloksena on parempi näkyvyys lapsen ja nuoren yksilölliseen kehitykseen sekä sujuva, tehokas ja visuaalinen tapa huoltajien, kasvattajien, opettajien ja oppilaiden väliseen kommunikointiin. Yhteiskunta säästää valtavasti kustannuksia ja aikaa sekä oppilaitoksen, että terveydenhuollon puolelta ohjaamalla oppija heti oikeanlaisen ja tarvittaessa jatkuvan avun pariin. Mikä tärkeintä, oppijan ja hänen perheensä hyvinvointia tuetaan. 

  

Palveluekosysteemien mahdollisuudet kunnille ovat valtavat 

Ne toimijat, jotka ymmärtävät lähteä mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, ja mahdollistavat näin keskitetyn tiedon hyödyntämisen, ottavat askeleen lähemmäs kohti unelmaa lapsen ja nuoren kasvun kokonaisvaltaisesta tukemisesta. 

Tämä on vain yksi esimerkki palveluekosysteemien käyttötavoista kunnissa. Mahdollisuuksia on monia muitakin. Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä. Nämä kunnat kykenevät tarjoamaan asukkailleen parhaat ja tuottavimmat palvelut. Oman ekosysteemin kautta paikallinen elinkeinoelämä saa uusia mahdollisuuksia, mikä lisää kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.