Johannes Immonen blogi

Johannes Immonen

kehitysjohtaja, henkivakuuttaminen

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin tuoteportfolio- ja prosessianalyysiä välineenä hahmottamaan liiketoiminnallinen tahtotila transformaatiota varten sekä tunnistamaan tärkeimmät kriteerit IT-järjestelmien uudistamiselle.

Vakuutusliiketoiminta on toki hyvin paljon muutakin kuin vakuutustuotteita, prosesseja ja niitä ylläpitäviä IT-järjestelmiä, mutta erityisesti digitalisaation myötä teknologian rooli on yhä merkittävämpi onnistuneen monikanavaisen liiketoiminnan mahdollistajana.

Kun tahtotila ja suunta transformaatiolle on hahmotettuna, kehittämisen pullonkaulaksi osoittautuu usein olemassa olevien perusjärjestelmien vanhentuneet teknologiat ja arkkitehtuuri. Yksi keskeisin perusjärjestelmistä vakuutusyhtiössä on vakuutussopimusten hoitojärjestelmä, johon jäljempänä viittaan vakuutushoitojärjestelmänä. Järjestelmässä hallinnoidaan vakuutussopimuksen elinkaari aina myynnistä vakuutuksen päättymiseen tai korvauksen maksamiseen. Vakuutushoitojärjestelmä mahdollistaa usein myös vakuutustuotteiden rakentamisen konfiguroimalla, tuotteiden ylläpidon sekä seurannan muun muassa viranomaisraportointia varten.

Tässä kirjoituksessa käsittelen vakuutushoitojärjestelmän roolia liiketoiminnan digitaalisessa transformaatiossa ja mitä järjestelmän uudistamisessa on tärkeää ottaa huomioon.

Vakuutushoitojärjestelmän rooli henkivakuutusyhtiöissä

Henkivakuutustuotteiden myynti ja hoito asettavat vakuutusyhtiölle paljon vaatimuksia, erottautuminen kilpailijoista on haastavaa, sopimukset ovat pitkiä ja vanhoihin sopimuksiin voi päteä oman aikansa säännöt. Talouden heilahtelut ja matala korkotaso puolestaan pakottaa henkivakuutusyhtiöitä tarkastelemaan liiketoimintansa tehokkuutta ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin.

Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta onkin tärkeää, että vakuutushoitojärjestelmän ylläpito- ja kehityskustannukset ovat mahdollisimman optimoituja suhteessa liiketoiminnan kokoon. 

Sopimusten elinkaaren prosessit tulisivat olla sopivassa suhteessa automatisoituja, uusien vakuutustuotteiden rakentaminen ketterää (time-to-market) ja parametrimuutokset olemassa olevaan vakuutuskantaan helposti tehtävissä. Lisäksi vakuutushoitojärjestelmän tulisi pystyä joustavasti mukautumaan kulloinkin voimassa oleviin viranomaisvaatimuksiin ja säännöksiin.

Alati kehittyvien ja muuttuvien digitaalisten palvelukanavien näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että vakuutushoitojärjestelmä tarjoaa kattavat ja joustavat rajapinnat sekä uusmyynnin tueksi että olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseksi erilaisissa palvelukanavissa. Palvelukanavia ovat yhä useammin vakuutusyhtiön verkkopalveluiden lisäksi mobiilisovellukset, kumppaniyritysten palvelut tai jopa sosiaalisten median alustapalvelu.
 

Seuraavan sukupolven vakuutushoitojärjestelmä?

Suuri osa nykyisin henkivakuutusyhtiöissä käytössä olevista vakuutushoitojärjestelmistä on rakennettu vuosituhannen vaihteen molemmin puolin vastaamaan ensisijaisesti liiketoiminnan sähköistämisen tarpeisiin. Sähköistämisen tavoitteena oli muun muassa luopuminen paperiprosesseista sekä automatisoida käsittelijöiden tekemää työtä. Vakuutushoitojärjestelmät ovat usein itse rakennettuja ja perustuvat nykymittapuulla jo vanhentuneisiin ja raskaisiin teknologiaratkaisuihin, joiden ylläpito ja kehittäminen ei ole kustannustehokasta. Nämä teknologiat pitävät sisällään myös henkilöriskin, sillä osaavien kehittäjäresurssien löytäminen vanhentuviin teknologioihin tulee yhä hankalammaksi. 

Useissa henkivakuutusyhtiöissä pohditaankin, kuinka nykyiset vakuutushoitojärjestelmät voitaisiin korvata moderneilla, joustavat rajapinnat tarjoavilla ratkaisulla, jotka mahdollistavat monikanavaisten digitaalisten palveluiden tarjoamisen eri palvelukanavissa.

Viime vuosina finanssiyhtiöiden järjestelmäuudistuksissa on havaittavissa selkeä trendi, jossa uudistus toteutetaan yhä useammin valitsemalla kaupallinen standardituote vakuutushoitojärjestelmiin erikoistuneelta toimittajalta itse rakentamisen sijasta.

Kokonaisuudistuksessa standardiratkaisun valitseminen vakuutushoitojärjestelmäksi onkin tyypillisesti optimaalisin vaihtoehto, sillä ne tyypillisesti mahdollistavat sekä olemassa olevan vakuutuskannan että uusmyynnin tuotteiden hallinnoimisen yhdessä konfiguroitavassa järjestelmässä. Standardiratkaisuiden keskeinen etu on niiden sisäänrakennettu tuki eri tyyppisille sopimusrakenteille ja turville, joista voidaan konfiguroimalla rakentaa tarvittavat vakuutustuotteet. Pohjoismaiseen henkivakuutusmarkkinaan - maiden eroavaisuuksista huolimatta - on tarjolla useita standardiratkaisuja. Standardiratkaisut perustuvat yhä useammin SaaS-mallin (Software as a Service), ja ne tukevat kattavasti suomessa myytäviä vakuutuslajeja sekä yksilöllisenä että ryhmävakuutuksina.

Myös itse rakennetuilla ratkaisuilla on paikkansa. Kun uudistusta halutaan tehdä rajatussa laajuudessa esimerkiksi kertakorvattavien vakuutusten osalta, oman vakuutushoitojärjestelmän rakentaminen ja ylläpito voi olla edullisempi ja tehokkaampi vaihtoehto kuin standardiratkaisun hankkiminen. Itse rakennetun ratkaisun osalta on kuitenkin tärkeää tiedostaa järjestelmän konfiguroitavuuden rajallisuus, ja pyrkiä pitämään toiminnallinen laajuus mahdollisimman suppeana viemällä toiminnallisuutta ympäröiviin järjestelmiin. Moderni pilviarkkitehtuuri, mini- ja mikropalvelut mahdollistavat erittäin mielenkiintoisen maaperän ratkaisuiden rakentamiselle, jota olemme myös CGIssä paljon tutkineet.

Me olemme CGIssä analysoineet pohjoismaiseen markkinaan sopivia standardi-vakuutushoitojärjestelmiä jo usean vuoden ajan. Tunnemme keskeisimmät aktiiviset toimijat markkinassa ja laajennamme verkostoamme uusien vakuutushoitojärjestelmätoimittajien kanssa. Kerromme mielellämme lisää havainnoista, joita olemme tehneet eri toimittajien ratkaisuista.
 

Kirjoittajasta

Johannes Immonen blogi

Johannes Immonen

kehitysjohtaja, henkivakuuttaminen

Mielenkiintoni kohteena on vakuutustoimialan digitalisoituminen sekä uudet palvelu- ja kehitysmallit. Sparrailen mieluusti, mikäli sinua askarruttavat samanlaiset ajatukset.