Johannes Immonen blogi

Johannes Immonen

kehitysjohtaja, henkivakuuttaminen

Pohjoismaisissa vakuutusyhtiöissä on viime vuosina nähty alkavan suuria transformaatiohankkeita. Hankkeiden taustalla on tyypillisesti tarve vastata digitalisaation tuomiin vaatimuksiin mahdollistamaan uudenlaisia tuotteita, konsepteja ja palvelukanavia sekä tehostaa vakuutusyhtiön toimintaa.

Olemassa olevien ratkaisuiden kehityksen pullonkaulana on usein perusjärjestelmien vanhentuneet teknologiat ja arkkitehtuuri, jonka kehittäminen vastaamaan uudenlaisia tarpeita ei ole pelkästään hidasta ja kallista, mutta usein näiden yhdistelmänä investointina mieletöntä.

Henkivakuutusyhtiöiden myymät tuotteet ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, uusmyynnin volyymit pieniä ja vuorovaikuttaminen asiakkaiden kanssa vähäistä verrattuna esimerkiksi vahinkovakuutusyhtiöiden tuotteisiin. Investointi digitalisaatioon ei välttämättä tunnu tarkoituksenmukaiselta, mutta siitä huolimatta henkivakuutusyhtiöt ovat saman muutoksen edessä muiden finanssitoimialojen tavoin, jossa asiakkaat lähtökohtaisesti odottavat ensisijaisesti palvelua digitaalisissa kanavissa.

Kuinka henkivakuutusyhtiöt erottautuvat kilpailijoistaan?

Henkivakuutustuotteet ovat säänneltyjä tuotetarjoomasta lähtien. Henkivakuutusyhtiöiden tarjoamat säästö- ja eläketuotteet ovat tietyin osin verotuettuja, mutta viime vuosina varsinkin säästövakuuttamisen verotukseen on kohdistunut paljon muutoksia. Säästötuotteiden osalta henkivakuutusyhtiöt kilpailevatkin yhä enemmän pankkien ja varainhoitoyhtiöiden tarjoamien tuotteiden kanssa.

Sen lisäksi, että henkivakuutusyhtiöiden tulee kyetä erottautumaan muista finanssialan toimijoista, vakuutussopimuslaki, sääntely sekä etuuksien ja korvausten verotus ajaa henkivakuutusyhtiöiden tarjooman hyvin samanlaiseksi yhtiöstä riippumatta.

Keskeisimmät erottautumistekijät ovatkin perinteisesti olleet mielikuva vakuutusyhtiöstä, tuotteiden hinnoittelu, erikoistuminen tiettyihin tuotealueisiin, kumppanoituminen ammattijärjestöjen kanssa sekä tarjottavan palvelun asiakaskokemus.

Digitalisaatio mahdollistaa aivan uudenlaisia tapoja luoda henkivakuutustuotteen ympärille lisäarvoa tuottavia palveluita, sitouttaa asiakasta sekä uudistaa ja innovoida prosesseja. 

Palvelumuotoilulla voidaan saavuttaa helposti lähestyttäviä tuotteita ja palveluita sekä perinteisiin että uusiin palvelukanaviin. Asiakasta voidaan sitouttaa erinomaisella käyttökokemuksella tai esimerkiksi vakuutukseen integroidulla lisäpalvelulla, kuten älykellolla ja hyvinvointisovelluksella. Globaalisti henkivakuutusyhtiöissä on kokeiltu hyvinkin eksoottisia konsepteja, joista onnistuneimmissa on yhdistetty jokin asiakasta puhutteleva tai lisäarvoa tuottava komponentti, joka samalla tukee vakuutusyhtiön liiketoimintaa. Yhteistä näillä on usein se, että taustalla olevat järjestelmät ovat joustavasti integroitavissa erilaisiin palvelukanaviin ja kolmansien osapuolien palveluihin.

Tuoteportfolio- ja prosessianalyysillä voidaan mahdollistaa onnistunut liiketoiminnan transformaatio

Henkivakuutusyhtiöllä on hyvin rajallinen mahdollisuus tehdä muutoksia olemassa oleviin sopimuksiin. Sen sijaan prosesseja voidaan muuttaa ja kehittää, kunhan ne toteuttavat viranomaisvaatimukset eivätkä vaikuta liiaksi vakuutussopimusten sisältöön. Esimerkiksi vakuutushoitojärjestelmän uudistushankkeen yhteydessä onkin erinomainen mahdollisuus arvioida olemassa olevien prosessien tehokkuutta ja käytettävyyttä, sekä luoda suuntaviivat, kuinka liiketoiminta transformoidaan vastaamaan uusien digitaalisten palvelukonseptien vaatimuksiin.

Prosessien kehittäminen onkin mahdollista, kun vakuutuskannan tuotteet on määrämuotoisesti kuvattu ja keskeisimmät vaatimukset tuotteiden elinkaarten prosesseille on tunnistettu.

Määrämuotoisesti kuvattu tuoteportfolio ja tuotteisiin liittyvät liiketoimintavaatimukset muodostavat perustan, jonka puitteessa prosesseja voidaan kehittää tehokkaammiksi vastaamaan paremmin sekä asiakas- että työntekijäkokemuksen vaatimuksiin. Tavoitteen ollessa vakuutushoitojärjestelmän uudistushanke, tuoteportfolioanalyysi mahdollistaa migraatiovaatimusten tunnistamisen ja vaihtoehtoisten tapojen arvioimisen migraation toteuttamiselle. Analyysi mahdollistaakin parhaimmillaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Tavoitetilan ollessa hahmoteltuna jäsennellysti sekä tuotteiden että prosessien osalta, vakuutusyhtiöllä on tarvittavat eväät arvioida standardiratkaisuiden ominaisuuksia tunnistettuja vaatimuksia vasten.

CGIn Process Framework tunnistaa ja kuvaa tuoterakenteet sekä liiketoiminnan prosessit

Vakuutuskannan jäsennelty kuvaaminen, sekä prosessien vaatimusten tunnistaminen ja dokumentointi ei ole aivan ysinkertainen tehtävä. Parhaassa tapauksessa lopputuloksena on sopivalla tarkkuustasolla kuvattu kokonaiskuva tuoterakenteista ja prosesseista mahdollistaen navigoinnin ylätason liiketoimintafunktioista aina yksityiskohtaisiin vaatimuksiin. Oikein tehtynä lopputulos ei luo arvoa pelkästään välineenä nykytilan ymmärtämiseksi, vaan luo erinomaisen perustan uuden kehittämiselle - oli tavoitteena sitten prosessien optimointi tai vakuutushoitojärjestelmän uudistaminen. Sen sijaan pahimmassa tapauksessa tuloksena on eri tasoisia, irrallisia ja epärelevantteja kuvauksia prosesseista ja vaatimuksista, joiden hyödyntäminen missä tahansa on haastavaa.

Olemme lanseeranneet CGIssä Process Framework -viitekehyksen, jonka avulla voimme auttaa vakuutusyhtiöitä tunnistamaan ja kuvaamaan tuoterakenteet sekä liiketoiminnan prosessit määrämuotoisesti ja laadukkaasti tuotealueittain. Viitekehys on rakennettu ensisijaisesti auttamaan vakuutushoitojärjestelmän uudistushankkeiden vaatimusten tunnistamisessa ja eri hoitojärjestelmäratkaisuiden arvioimisessa, mutta soveltuu yhtä lailla myös liiketoimintaprosessien optimointiin.

Process Framework on fasilitoinnin työkalu, joka huomioi henkivakuutusyhtiöitä koskevat regulaation ja säännökset, tehden tuotteiden, prosessien ja vaatimusten kuvaamisesta tehokasta ja ketterää. Viitekehys sisältää kuvauksen myös suomen maakerroksesta (Country-layer), mukaan lukien ylätason kuvaukset etuuksien ja korvausten verottamisesta sekä niin kutsutuista de facto-integraatioista (mm. Digi- ja väestötietovirasto). Process Framework mahdollistaa merkittävästi laadukkaamman ja tehokkaamman hoitojärjestelmän valintaprosessin, mutta on yhtä lailla hyödynnettävissä myös olemassa olevien prosessien kehittämisessä. Viitekehys on yhteensopiva ketterien kehitysmallien kanssa ja sopii luonnollisesti hankkeen laajuuden hahmottamiseen.

Onko yhtiössänne tarve analysoida tai kehittää liiketoimintaprosesseja?

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme Process Frameworkista esimerkkien kautta, sekä minkälaisissa tilanteissa sillä voidaan saavuttaa paras mahdollinen arvo liiketoiminnalle.

Kirjoittajasta

Johannes Immonen blogi

Johannes Immonen

kehitysjohtaja, henkivakuuttaminen

Mielenkiintoni kohteena on vakuutustoimialan digitalisoituminen sekä uudet palvelu- ja kehitysmallit. Sparrailen mieluusti, mikäli sinua askarruttavat samanlaiset ajatukset.