Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Kunnilla ja kaupungeilla on kasvava paine digitalisoitua palvellakseen asukkaitaan entistä paremmin ja pysyäkseen mukana yhteiskunnan muutoksessa. Suuria odotuksia kohdistuu muun muassa analytiikkaan kuntien elinvoimaisuuden vahvistajana.

Kuntasektoria kuormittavat hyvinvointialueiden tulon ja lainsäädännön aiheuttamien paineiden lisäksi huomattavat taloudelliset haasteet, jotka ohjaavat yleistä kehitystä kohti prosessiautomaatiota, IT:n konsolidaatiota ja itseohjautuvia toimintamalleja. Myös pilvipalvelujen hyödyntäminen ja niihin liittyvät mahdollisuudet on yksi kuntasektorin merkittävimmistä trendeistä CGI Voice of Our Clients -tutkimuksen mukaan.

 

Kasvava tarve keskitetylle palveluportaalille ja muut nousevat trendit 

Samassa tutkimuksessa on korostunut jo useana vuonna peräkkäin asukaskokemus. Kunnat ja kaupungit haluavat parantaa asukaskokemusta sekä palveluidensa laatua ja niiden vasteaikoja.

Siinä missä kuntalaiset ovat tottuneet asioimaan helposti ja digitaalisesti esimerkiksi pankin ja verottajan kanssa, toimitaan kuntasektorilla edelleen usean eri luukun periaatteella. Paine yhden digitaalisen asiointiväylän rakentamiseen ja nykyistä tehokkaampiin prosesseihin on kuitenkin selvässä kasvussa.

Myös kyberturvallisuus korostuu, sillä tutkimuksen mukaan 93% haastatelluista kunnista pitää kyberturvallisuutta tärkeänä prioriteettina. Jatkossa kyberturvallisuus ja GDPR (General Data Protection Regulation) -asiat nousevat entistä enemmän esiin osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Kiinnostus analytiikkaan kumpuaa puolestaan tarpeesta saada parempia näköaloja esimerkiksi kiinteistöjen käytön tehostamiseen, palvelujen sijoittamiseen, kunnan elinvoiman ja elinkeinoasioiden edistämiseen sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Myös kuntasektoria pitkään vaivannutta siiloutumisongelmaa halutaan lähteä purkamaan digitalisaation keinoin.

 

Toimintaympäristö muuttuu, avuksi automatisointi

Kuntien ja kaupunkien IT-osastot tulevat keskittymään tiiviisti prosessien automatisointiin ja digitalisointiin sekä IT:n modernisointiin. Tätä vauhdittaa kuntasektorin valmistautuminen sote-uudistukseen ja sen jälkeiseen aikaan.

Toimintaympäristön muutokseen liittyviä haasteita korottavat myös kiihtyvällä vauhdilla eläköityvä henkilöstö sekä vuosien saatossa kertynyt kiinteistö- ja infrakorjausvelka. Nämä tekijät kasvattavat painetta pohtia, millaisia henkilötyövuosivaikutuksia yksittäisen prosessin tai sen osien automatisoinnilla on mahdollista saavuttaa.

Kuntasektorilla on rakennettu ahkerasti digitaalisia strategioita, mutta tutkimukseen haastatelluista kunnista vain 19 % koki saaneensa niistä tuloksia. Ilmiöitä selittävät muutosjohtamisen vaikeus sekä hankeähky eli keskittyminen yksittäisiin digiprojekteihin, jotka hämärtävät helposti ison kehityskuvan.

Tilanteen selkiyttämiseksi sekä digistrategian ja operatiivisen tekemisen kohtaamisen helpottamiseksi on suositeltavaa käyttää Digitiekartan kaltaisia työkaluja.

 

Kuntalaisia kuullaan entistä herkemmällä korvalla

Tutkimukseen vastanneista 91 prosenttia piti organisaatiokulttuuria ja muutoskykyä suurimpana digitalisaation esteenä. Haasteista huolimatta digitalisaatiota halutaan viedä aktiivisesti eteenpäin.

Vastaajista 57 prosenttia kertoi suunnittelevansa vähintään viidesosan organisaationsa sovellusvalikoiman uudistamisesta seuraavan kahden vuoden aikana. Tehokkaalla sovellushallinnalla voidaankin saavuttaa nopeita säästöjä kunnalle sekä tehoa ja laatua palveluihin.

Nousevana ilmiönä kunnissa ja kaupungeissa on havaittavissa kuntalaisten osallistaminen, jota on kokeiltu muun budjetoinnissa. Yhä useammassa kunnassa ja kaupungissa asukkaiden mielipiteitä kysytään ja kerätään jo ennen kuin asiat ovat virallisesti vireillä. Näiden uusien elementtien prosessointi ja kasvavan datamäärän hallinta tulee olemaan iso kysymys lähitulevaisuudessa.

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGI:läiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?