Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Jokaisella kunnalla ja uudella kunnanvaltuustolla on edessään sama haaste, kun kuntavaalit ovat ohi ja tilanne koronan jälkeen normalisoituu: kuinka tehdä omasta kunnasta elinvoimainen. Kuinka varmistaa, että asukkaat ja yritykset valitsevat juuri meidän kuntamme tai kaupunkimme?

Aito Smart City ohjaa datan ja teknologian keinoin kaupunkikehityksen suuntaa. Data ja teknologia auttavat kääntämän ei-toivottuihin lopputulemiin johtavat kehityskulut kohti kunnalle hyvää ja elinvoimaista tulevaisuutta. Data ja teknologia yksistään eivät kuitenkaan riitä, vaan kunnissa tarvitaan nyt rohkeutta niiden hyödyntämiseen, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja luovuutta tunnistettujen haasteiden ratkaisuun.

Olen toiminut kaupungin- ja kunnanjohtajana monella eri paikkakunnalla ja todennut, että kuntaan kohdistuvien haasteiden määrä on kasvanut ja laatu muuttunut vuosien varrella. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä haasteista on tullut monisyisempiä ja haasteiden vaikutuksista laajakantoisempia. Kuntien kasautuneiden haasteiden ratkaisukyky on heikentynyt isojen muutosten ja talousvaikeuksien myötä.

Jos omassa pelikirjassa kuvattu keinovalikoima perustuu vain aiemmin hyväksi todettuihin malleihin, on syytä miettiä uusia keinoja. CGI:n kaupunki- ja kuntatoimialan johtajana haluan nostaa digiasiat jokaisen kunnan strategiseksi huomion kohteeksi – pelikirjan jokerikortiksi. Digitalisaation avulla voidaan synnyttää myönteinen kierre tulevaisuuteen.

 

Perustehtävän muutos?

Kunnan toiminnan painopiste on siirtymässä laajan elinvoiman edistämiseen. Elinvoimapolitiikka ei tarkoita enää perinteistä tontti- ja toimitila- sekä koulutustarjontaa, vaan kyse on monen tekijän, ilmiön ja vaikuttajan vuorovaikutussuhteesta syntyvästä summasta. Sen keskiössä on uusien veronmaksajien määrän ja veroeurojen kertymisen kasvuun liittyvä haaste.

Haasteen ratkaisemiseksi on osattava vastata siihen ydinkysymykseen, mikä tekee kunnasta houkuttelevan uusille asukkaille sekä yrityksille ja mikä lisää pitovoimaa kunnassa jo asuvien kuntalaisten tai toimivien yritysten keskuudessa.

Tässä tehtävässä erityisesti eri järjestelmiin kertyvä data ja yksilöiden hallussa oleva tieto tulee näyttelemään suurta roolia.

 

Uudenlaiset kumppanuudet kiihdyttävät innovaatioita

Keskusteluissa Suomen kuntajohdon kanssa tiedolla johtaminen nousee jatkuvasti esiin. Erityistä mietintää aiheuttaa se, mikä tieto on tärkeää ja miten tieto saadaan palvelemaan kunnalle tärkeiden strategisten tavoitteiden – esimerkiksi positiivisen muuttokierteen tai hiilineutraliteetin aikaansaamisen – saavuttamista.

Kuntien elinvoimasta kertova data sekä tieto on pirstaloitunut eri järjestelmiin ja henkilöille, joista iso osa ei ole kunnan hallinnassa tai palkkalistoilla. Itselle tärkeän datan tunnistamisen lisäksi kunnan on pystyttävä luomaan kumppanuuksia tietoa hallitsevien tahojen kanssa. Kumppanuuksien myötä syntyvien ekosysteeminen kehitys tulee vaatimaan kunnilta uudenlaista kyvykkyyttä hallinnoida suurempia kokonaisuuksia ja johtaa oman organisaation lisäksi myös kolmannen osapuolten toimintoja.

Uudessa ekosysteemimallissa, etätyön trendin ja mahdollisuuksien kehittyessä sekä tiedonsiirtonopeuksien kehittyessä, kumppanuuksien sijainti tai määrä ei enää ole määräävässä asemassa. Vaikka tiedolla johtamisen kannalta keskeisen datan ja tiedon haltuunotto on tärkeä huomioida, niin ketterät hallinnointimallit sekä toiminnan läpinäkyvyys mahdollistavat useamman toimijan virtuaalisen yhteistyön. Digitaalisen kehityksen kiihtyvä globalisoituminen mahdollistaa parhaan ratkaisun hakemisen sieltä, missä kehitys on ehtinyt omaa kuntaa pidemmälle.

Onnistuminen eri osa-alueita – akateemista tutkimusta, yksityisen sektorin tuotekehitystä ja liiketoimintaa sekä julkisen ja kolmannen sektorin eri osia – yhdistelevän ekosysteemin muodostamisessa ja hallinnoinnissa kiihdyttää kunnan elinvoimaisuutta palvelevien innovaatioiden kehittämistä. Tämä tuo myös kunnan strategiset tavoitteet lähemmäksi ja saavutettavammiksi.

 

Rohkeat päätökset ja luovat päätökset

Kuntien strategiat ovat historiassa muistuttaneet toisiaan. Vertailtaessa yhden kunnan tavoitteita toiseen on ollut vaikea sanoa, missä kunnan rajat kulkevat - uniikkeja erottautumistekijöitä tai panostuksia omiin vahvuuksiin on ollut löydettävissä vain vähän.

Makrotasolla megatrendit kehittävät kaikkien kuntien toimintaympäristöä samaan suuntaan. Mikrotasolla alueelliset muutosilmiöt ja paikallisesti korostuvat haasteet kuitenkin erilaistavat kuntia voimakkaasti toisistaan. Jos yksi on onnistunut parantamaan elinvoimaisuuttaan yhdellä keinolla, ei ole torilla kuulutettu, että sama keino toimii myös omassa kunnassa. Nyt on löydettävä selkeitä kehityspolkuja ja tehtävä rohkeita päätöksiä, jotka perustuvat oman kunnan haasteisiin, mahdollisuuksiin ja erilaistaviin tekijöihin.

Myös tässä data ja teknologia ovat merkittävässä roolissa. Jatkuvasti kasvava datamäärä mahdollistaa toimintaympäristön paremman ymmärtämisen ja oman kunnan vertailun naapurin kanssa. Teknologinen kehitys tuo pelikirjaan jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ymmärryksen jalkauttamiseksi esimerkiksi terveydenhuollon hoitopolkujen tehostamiseen, kunnan omien tilojen käyttöasteen parantamiseen tai tasa-arvoisen opetuksen järjestämiseen.

Kuten todettua, eivät digiasiat yksin kuitenkaan onnistu ratkaisemaan koko tilannetta. Nyt tarvitaan myös rohkeutta niiden käyttöön. Ajattelutapoja pitää ravistella, jotta kuntien alueelle saadaan tuotua julkisen talouden tehokkuutta lisääviä ja elinvoimaisuutta parantavia ratkaisuja. Nyt on uskallettava kehittää eri tahoja hyödyttäviä hybridikuvioita, ei pelkästään optimoida oman organisaation toimintaa. Uskon, että tämä rohkeus palkitaan paitsi kunnan elinvoimaisuuden kasvuna niin myös asukaskokemuksen parantumisena.  

Elinvoimaisen Smart Cityn kehittämisessä eivät enää riitä perinteiset keinot, vaan elinvoimaisuus on nähtävä laaja-alaisemmin. Kuntien on uskallettava tehdä historiaa laaja-alaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, uskallettava haastaa omia konventioitaan.

Elinvoimaisen Smart Cityn rakentamiseen tarvitaan kaikkia oman kunnan organisaation jäseniä ja osaavia yhteistyökumppaneita. Ne kunnat voittavat kilpailun asukkaista ja yrityksistä, jotka ovat luovia ja rohkeita päätösten teossa. Se voittaa, joka uskaltaa uudistua!

 

Tutustu myös muihin aiheeseen liittyviin sisältöihin

 

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?