Sijainti ja pisteitä

Uusia mahdollisuuksia

Oletko vasta alkanut pohtimaan, mitä hyötyä automaatiosta voisi olla? Vai oletko kenties jo suunnittelemassa seuraavaa askelta?
Olit missä vaiheessa tahansa, palvelumuotoilun ja älykkään automaation avulla voit löytää uusia mahdollisuuksia sekä ihmisten että liiketoiminnan kasvulle nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 
Ihmisiä ja puhekuplat

Sujuvaa työntekoa

Automaatiossa ei ole kyse vain tehokkuudesta. Ennen kaikkea se on työskentelytapojen ja ajatusmallien muutosta, jossa onnistuakseen tulee ymmärtää kipukohdat ei yksin prosesseissa, vaan myös muualla ihmisten arjessa. Palvelumuotoilua hyödyntämällä ratkaisut keskittyvät aidosti työnteon sujuvuuteen ja arvon tuottamiseen kaikille osapuolille, eivät ainoastaan teknisten solmujen purkamiseen.

Sijainti ja pisteitä

Konkreettinen tiekartta

Taustatutkimuksesta, työpajoista ja niiden pohjalta tehdyistä priorisoinneista syntyy konkreettinen tiekartta, jonka pohjalta sekä teknistä toteutusta että strategisia toimintoja voidaan viedä eteenpäin. Tämä auttaa myös jäsentelemään liiketoiminnan tulevaisuutta ja kehitysaskeleiden tuomia mahdollisuuksia.
 
 

 


 

 

 

Iloiset naiset työssä

Haluatko parantaa työtyytyväisyyttä, kehittää organisaatiosi toimintaa ja luoda aitoa arvoa sekä liiketoiminnalle että ihmisille?
Kokonaisvaltainen prosessimuotoilu alkaa käyttäjäkokemuksien ja käyttöympäristön ymmärtämisestä. Siinä ei ratkaista vain yksittäisiä solmuja tai työtehtäviä, vaan katsotaan automaatiota osana suurempaa kokonaisuutta - ihmislähtöisesti.

 

Mies ja nainen kirjoittaa valkotaululle

Tyypillinen projekti koostuu taustaymmärryksen keräämisestä esimerkiksi havainnoinnin, haastattelujen ja työpajojen kautta, konkreettisen tiekartan rakentamisesta, liiketoimintapäätösten priorisoinnista asiakkaan kanssa ja lopulta tulosten jalkauttamisesta sekä teknisten että strategisten päätösten osalta.


 

Tavoittele vaikuttavuutta, älä pelkkää tehokkuutta.

Työtyytyväisyyden kehittäminen kasvattaa liiketoimintaa ja luo tilaa uuden kehittämiselle.

Uusia työskentelytapoja, kuten automaatiota kohtaan voi olla ennakkoluuloja, jotka on hyvä tunnistaa.

Automaatio ei ole taikasauva, vaan toimii parhaiten osana laajempaa, suunnitelmallista strategiaa.

Manuaalisten työtehtävien arvioinnissa on pystyttävä myös priorisoimaan, mitkä niistä kuormittavat ihmisiä ja prosesseja eniten.

Onnistunut digitaalinen transformaatio vaatii organisaatiokulttuurin, joka on valmis tukemaan ihmisiä muutoksessa.


 

Lähtökohta
Suomalainen finanssialan toimija halusi ymmärtää paremmin, mitä erilaisia toimenpiteitä ja päätöksen-tekoa erääseen heidän ydinprosesseistaan liittyi. 

Taustatutkimus
Tutkimusta tehtiin sekä työpajojen että haastatteluiden kautta. Niissä selvitettiin paitsi työläimpiä vaiheita prosessissa, myös eri käyttäjäryhmien välisiä tietokatkoksia ja heidän toivomuksiaan. Löydöksiä priorisoitiin yhdessä työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Lopputulos
Lopputuloksena oli Lean-toimintaperiaatteisiin, automaatioon ja käyttöliittymiin pohjautuvia ehdotuksia, jotka tehostivat ja helpottivat työntekijöiden arkea sekä lisäsivät prosessin läpinäkyvyyttä. Tämä poisti työntekijöiden usein kokemaa epävarmuutta prosessin etenemisestä ja helpotti heidän työkuormaansa.

Palapeli

 

UUDET NÄKÖKULMAT JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Prosessimuotoilu auttaa myös ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Oletko miettinyt, mitä kaikkia vaikutuksia työtapojen muutoksella ja työkalujen parantamisella voi olla vaikkapa ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta? Mitä kauaskantoisia hyötyjä digitalisaatiolla on?

Kun laajennamme tapaamme katsoa maailmaa, voimme paitsi luoda uutta arvoa liiketoiminnalle, myös rakentaa parempaa yhteistä tulevaisuutta meille kaikille.

 

Maapallo kädessä