Haluatko parantaa työtyytyväisyyttä, kehittää organisaatiosi toimintaa ja luoda aitoa arvoa sekä liiketoiminnalle että ihmisille?

Kokonaisvaltainen prosessimuotoilu alkaa käyttäjäkokemuksien ja käyttöympäristön ymmärtämisestä. Siinä ei ratkaista vain yksittäisiä solmuja tai työtehtäviä, vaan katsotaan automaatiota osana suurempaa kokonaisuutta - ihmislähtöisesti.

  

Sijainti ja pisteitä

Uusia mahdollisuuksia

Oletko vasta alkanut pohtimaan, mitä hyötyä automaatiosta voisi olla? Vai oletko kenties jo suunnittelemassa seuraavaa askelta?
Olit missä vaiheessa tahansa, palvelumuotoilun ja älykkään automaation avulla voit löytää uusia mahdollisuuksia sekä ihmisten että liiketoiminnan kasvulle nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 
Ihmisiä ja puhekuplat

Sujuvaa työntekoa

Automaatiossa ei ole kyse vain tehokkuudesta. Ennen kaikkea se on työskentelytapojen ja ajatusmallien muutosta, jossa onnistuakseen tulee ymmärtää kipukohdat ei yksin prosesseissa, vaan myös muualla ihmisten arjessa. Palvelumuotoilua hyödyntämällä ratkaisut keskittyvät aidosti työnteon sujuvuuteen ja arvon tuottamiseen kaikille osapuolille, eivät ainoastaan teknisten solmujen purkamiseen.

Sijainti ja pisteitä

Konkreettinen tiekartta

Taustatutkimuksesta, työpajoista ja niiden pohjalta tehdyistä priorisoinneista syntyy konkreettinen tiekartta, jonka pohjalta sekä teknistä toteutusta että strategisia toimintoja voidaan viedä eteenpäin. Tämä auttaa myös jäsentelemään liiketoiminnan tulevaisuutta ja kehitysaskeleiden tuomia mahdollisuuksia.
 
 

Tyypillinen projekti koostuu taustaymmärryksen keräämisestä esimerkiksi havainnoinnin, haastattelujen ja työpajojen kautta, konkreettisen tiekartan rakentamisesta, liiketoimintapäätösten priorisoinnista asiakkaan kanssa ja lopulta tulosten jalkauttamisesta sekä teknisten että strategisten päätösten osalta. Eteneminen voi tapahtua esimerkiksi näin:

1. Fokusointi: Valitaan kehitettävä palvelu tai prosessi

Valinnassa ja priorisoinnissa otataan huomioon oletettu tehostamishyöty sekä parantuva asiakas ja työntekijäkokemus. Valittavassa palvelussa tai prosessi pitää olla edellytykset datapohjaiselle kehitykselle ja kokeilulle.

2. Prosessilouhinta: Tunnistetaan ongelmat nykytilassa

Prosessilouhinnan keinoin tunnistetaan toteutuneiden prosessivariaatioiden läpimenoajat, pullonkaulat,  poikkeamat ja kustannukset. Prosessilouhinnan avulla tunnistetaan merkittävät ongelmat ja mahdolliset odottamattomat tekijät

3. Palvelumuotoilu: Kehitetään ratkaisu

Kolmannessa vaiheessa kuvaan astuu palvelumuotoilu, jonka avulla tunnistetun ongelman ymmärtäminen ja kuvaaminen rikkaasti onnistuu. Sen avulla tehdään innovatiivinsta muotoilua sekä tarkempi arvio hyödyistä ja riskeistä.

4. Kiihdytetyt kokeilut: Validoidaan ratkaisu

Tässä vaiheessa tehdään kevyt testiversio uudesta toimintamallista sekä arvioidaan datan pohjalta ratkaisun toteutuskelpoisuus ja laketaan onnistuneen kokeilun ROI & Riskiarvio.

5. Hyperautomaatio, muutosjohtaminen ja ratkaisun skaalaus

Viimeisessä vaiheessa tarkennetaan vaatimusmäärittely ja oletukset. Edetään ratkaisun toteuttamiseen ja jatkuvaan tehostamiseen. Lisäksi tehdään ratkaisun skaalaus ja jalkauttaminen organisaatioon.

  

Esimerkkinä suomalainen finanssialan toimija

Lähtökohta
Yritys halusi ymmärtää paremmin, mitä erilaisia toimenpiteitä ja päätöksentekoa erääseen heidän ydinprosesseistaan liittyi. 

Taustatutkimus
Tutkimusta tehtiin sekä työpajojen että haastatteluiden kautta. Niissä selvitettiin paitsi työläimpiä vaiheita prosessissa, myös eri käyttäjäryhmien välisiä tietokatkoksia ja heidän toivomuksiaan. Löydöksiä priorisoitiin yhdessä työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Lopputulos
Lopputuloksena oli Lean-toimintaperiaatteisiin, automaatioon ja käyttöliittymiin pohjautuvia ehdotuksia, jotka tehostivat ja helpottivat työntekijöiden arkea sekä lisäsivät prosessin läpinäkyvyyttä. Tämä poisti työntekijöiden usein kokemaa epävarmuutta prosessin etenemisestä ja helpotti heidän työkuormaansa.

Palapeli

Uudet näkökulmat ja kestävä kehitys

Prosessimuotoilu auttaa myös ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Oletko miettinyt, mitä kaikkia vaikutuksia työtapojen muutoksella ja työkalujen parantamisella voi olla vaikkapa ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta? Mitä kauaskantoisia hyötyjä digitalisaatiolla on?

Kun laajennamme tapaamme katsoa maailmaa, voimme paitsi luoda uutta arvoa liiketoiminnalle, myös rakentaa parempaa yhteistä tulevaisuutta meille kaikille.

 

Maapallo kädessä