Kuva Jouni Ojalasta

Jouni Ojala

Senior Consultant, Service Design

Nykypäivänä, jolloin jatkuva muutos on ainoa vakio, organisaatioiden ylimmän johdon on kyettävä tunnistamaan ja hyödyntämään kaikki mahdolliset edut kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tässä kontekstissa muotoilun rooli nousee strategisen merkityksen omaavaksi tekijäksi, joka ylittää perinteiset rajat ja tarjoaa uudenlaisia näkökulmia ja työkaluja organisaation johtamiseen.

Muotoilijat, jotka ovat tottuneet toimimaan vertaisjohtajina, ovat avainasemassa muutoksessa. Heidän kykynsä yhdistää strateginen näkemys, taktinen suunnittelu ja operatiivinen toteutus tekee heistä korvaamattomia liittolaisia organisaation johdolle. Muotoilijoiden osaaminen osallistamisessa, fasilitoinnissa, visualisoinnissa ja viestinnässä ei ole vain arvokasta, vaan ratkaisevan tärkeää organisaation menestyksen kannalta.

Vertaisjohtaminen on kasvava johtamisen muoto, kun organisaatiot yhä monimutkaistuvat ja hierarkiat madaltuvat. Tänä päivänä tieto- ja hybridityöskentely korostavat itsensäjohtamisen taitoja vielä entisestään.

 

Muotoilijoiden rooli organisaation johtamisessa

Muotoilun tyypillinen paikka on hieman sivussa organisaation ytimestä, ehkä omassa tiimissään tai osaamiskeskuksessa, joka vaikeuttaa  muotoilun kykyä vaikuttaa kokonaisuuteen. Muotoilijoiden sijoittelua organisaatiossa monimutkaistaa myös se, että muotoilu ei myöskään istu vain yhdelle organisaation tasolle.

Ominaisin paikka muotoilulle on strategisten johtajien ja taktisen toiminnan välissä työskentelemässä visioiden ja strategian parissa tuottaen niiden pohjalta myös konkreettisia suunnitelmia, malleja ja tietoa.

Yleensä muotoilijat toimivat organisaatiossa lateraalisesti, mikä tarkoittaa, että heidän vaikutusvaltansa perustuu asiantuntemukseen ja vaikuttavuuteen, ei muodolliseen valta-asemaan. Muotoilijat tarvitsevatkin näköalapaikan, eivät valtaistuinta pölyisessä salissa, sillä heidän tehtävänään on yhdistää organisaation strategiset tavoitteet, taktinen toteutus ja tarjota vielä toteuttavalle tasolle työkaluja, jotka parantavat tehokkuutta ja laajentavat operatiivisia kykyjä.  

 

Osallistamisen merkitys ja fasilitoinnin voima

Osallistaminen on keskeistä muotoilun vertaisjohtamisessa. Muotoilijoiden on kyettävä saamaan eri osastot ja tiimit mukaan suunnitteluprosessiin, varmistaakseen, että jokaisen näkökulma ja asiantuntemus tulevat kuulluksi. Tämä edistää yhteistyötä, luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja varmistaa, että lopputulos palvelee organisaation laajempia tavoitteita tehokkaammin.

Fasilitointi on tärkeä taito muotoilijoille, jotka johtavat vertaisiaan. Hyvä fasilitaattori pystyy ohjaamaan keskustelua, varmistamaan, että kaikki äänet tulevat kuulluksi ja pitämään keskustelun rakentavana ja tavoitteellisena. Hyvän fasilitoinnin avulla muotoilijat voivat auttaa tiimejä omaksumaan uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.

Ihmisiä osallistava ja tiimejä fasilitoiva valmentava ohjaus madaltaa uuden omaksumisen kynnystä merkittävästi ja nopeuttaa muutosta. Perinteinen muutosvastarinta jää historiaan, kun muotoilun työkalujen avulla muutetaan syvään juurtuneita organisaatiokulttuureja.

 

Näkyväksi tekemisen arvo

Muotoilijoiden perustyökalut visualisointi ja viestintä ovat myös vertaisjohtamisen arvokkaita työkaluja. Kyky havainnollistaa monimutkaisia ideoita ja prosesseja visuaalisesti auttaa selkeyttämään ja konkretisoimaan abstrakteja käsitteitä. Samalla tehokas ja selkeä viestintä on välttämätöntä, jotta eri sidosryhmät ymmärtävät ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

 

Design system käytännön esimerkkinä

Muotoilujärjestelmä, eli design system, on malliesimerkki konkreettisesta muotoilutyöstä, joka yhdistää strategisen ja taktisen tason. Muotoilujärjestelmän kehityksessä  muotoilijoiden taidot pääsevät oikeuksiinsa, sillä tavoitteena on kirkastaa ja visualisoida yhteiset toimintatavat ja elementit, joista tuotteet ja palvelut koostuvat.

Muotoilujärjestelmä, joka sisältää ohjeistukset ja standardit, johdonmukaisen ja tehokkaan työn tekemiseksi, on tapa rakentaa yhteistä kieltä ja toimintatapoja, sekä kasvattaa muun organisaation kyvykkyyttä.

Hyvä muotoilujärjestelmä on johdonmukainen ja selkeästi dokumentoitu kokonaisuus, joka mahdollistaa käytännön muotoilu- ja suunnittelutyön tekemisen yhä useammalla tasolla. Muotoilujärjestelmät myös mahdollistavat muotoilutyön tekemisen yhä useamman henkilön toimesta, sekä madaltavat kynnystä tehdä ja osallistua muotoilutyöhön.

Muotoilujärjestelmien tarkoituksena on luoda vahva yhteinen pohja ja raamit, joiden sisällä kuka vain voi luoda uusia ja laadukkaita suunnitelmia käyttämällä valmiita komponentteja ja seuraamalla sovittuja reunaehtoja.

  

Päätelmä

Muotoilijat johtavat luomalla kulttuuria, eivät istumalla johtoryhmissä. Heidän kykynsä osallistaa, fasilitoida, visualisoida ja viestiä ovat avaintekijöitä, jotka auttavat kuromaan umpeen strategian ja taktiikan välisen kuilun. Kun näitä taitoja hyödynnetään tehokkaasti, muotoilijat voivat johtaa muutosta, edistää yhteistyötä ja varmistaa, että organisaation suunnitelmat ja tavoitteet ovat yhteisiä ja toteutuvat käytännössä.

Ota yhteyttä ja kutsu meidät mukaan haastamaan perinteiset käytännöt ja rakentamaan entistä vaikuttavampia työkaluja ja prosesseja koko organisaatiollesi. Minä ja muut palvelumuotoilijamme autamme sinua muutoksen johtamisessa riippumatta siitä, luotsaatko yritystäsi vai haluatko luoda parempia julkishallinnon palveluita.

Kirjoittajasta

Kuva Jouni Ojalasta

Jouni Ojala

Senior Consultant, Service Design

Työskentelen palvelumuotoilijana julkisen sektorin ratkaisujen parissa.  Ota yhteyttä ja kutsu palvelumuotoilijat mukaan haastamaan perinteiset käytännöt ja rakentamaan entistä vaikuttavampia työkaluja ja prosesseja koko organisaatiollesi!