CGI MAKES ALL CASH OFFER FOR ACANDO
EN SE

Below are links to certain information relating to the cash offer by CGI Nordic Holdings Limited, Company Number 07745327 (“CGI Nordic”) to the shareholders of Acando AB (publ), Reg. No. 556272-5092 (“Acando” or the “Company”), to acquire all shares in Acando on the terms and conditions set out in the offer document (the “Offer”). CGI Nordic is a wholly owned indirect subsidiary of CGI Inc. (“CGI”).

In connection with the Offer, the Swedish language version of the offer document has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) (the “SFSA”) in accordance with Chapter 2 Section 3 of the Swedish Takeover Act (Sw. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden) and Chapter 2 (a) Section 9 of the Swedish Financial Instruments Trading Act (Sw. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument). The approval and registration by the SFSA do not imply that the SFSA guarantees that the information in the offer document is correct or complete. 

The offer document is available both in Swedish and English. In the event of any discrepancy between the English and Swedish language versions, the Swedish language version shall prevail.

The information in the offer document purports to be accurate, although not complete, only as of the date of the announcement of the offer document, and any other document purports to be accurate, although not complete, only as of its date of initial publication.  

The Offer is not being made, and the offer document may not be distributed, directly or indirectly, in or into, nor will any tender of shares be accepted from or on behalf of holders in, any jurisdiction in which the making of the Offer, the distribution of the offer document or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

The distribution of the offer document and any related offer documentation in certain jurisdictions may be restricted or affected by the laws of such jurisdictions. Accordingly, copies of the offer document must not be mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from any such jurisdiction. Therefore, persons who access this webpage (including, without limitation, nominees, trustees and custodians) and are subject to the laws of any such jurisdiction will need to inform themselves about, and observe, any applicable restrictions or requirements. Any failure to do so may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, CGI and CGI Nordic disclaim any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person.

The Offer has not been approved or disapproved by any Canadian securities regulator or the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) or by any other provincial, state or other securities authority, nor has any Canadian securities regulator, the SEC or any other authority passed upon the fairness or merits of the Offer or upon the adequacy of the information contained herein. Any representation to the contrary is unlawful.

No other part of CGI’s website is incorporated into this webpage or the links below.

 

Länkarna nedan leder till viss information som hänför sig till CGI Nordic Holdings Limiteds, organisationsnummer 07745327 (”CGI Nordic”), kontanterbjudande till aktieägarna i Acando AB (publ), organisationsnummer 556272-5092 (”Acando” eller ”Bolaget”) avseende samtliga aktier i Acando, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen (”Erbjudandet”). CGI Nordic är ett indirekt helägt dotterbolag till CGI Inc. (”CGI”).

I samband med Erbjudandet har den svenska versionen av erbjudandehandlingen godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Sådant godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandehandlingen är tillgänglig både på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den engelska och den svenska språkversionen ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Informationen i erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingens offentliggörande, och eventuella andra dokument avses vara korrekta, om än inte fullständiga, endast per dagen för det första offentliggörandet.

Erbjudandet lämnas inte, och erbjudandehandlingen får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av erbjudandehandlingen eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker, eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av erbjudandehandlingen och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av erbjudandehandlingen får således inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som får tillgång till denna hemsida (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CGI och CGI Nordic avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet har inte godkänts eller ogillats av någon kanadensisk tillsynsmyndighet eller av United States Securities och Exchange Commission (”SEC”), eller av någon annan provinsiell, statlig eller annan tillsynsmyndighet. Inte heller har någon kanadensisk tillsynsmyndighet, SEC eller någon annan myndighet uttalat sig om Erbjudandets korrekthet eller värdering, eller huruvida informationen häri är korrekt. Varje uttalande om det motsatta strider mot lag.

Ingen annan del av CGI:s hemsida är införlivad i denna webbsida eller länkarna nedan.

 

Please visit the CGI media announcement available in additional languages | Information på ytterligare språk finns tillgängligt på vårt media center