April 22, 2019

«CGI Nordic Holdings Limited» («CGI Nordic»), netiešs meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder «CGI Inc.» («CGI»), 2019. gada 11. martā paziņoja ieteicamo skaidras naudas piedāvājumu «Acando AB (publ)» («Acando») akcionāriem, lai iegūtu visas «Acando» akcijas («Piedāvājums»). Pēdējais datums, kad Piedāvājumu bija iespējams pieņemt, bija 2019. gada 15. aprīlis. «CGI Nordic» šodien paziņo, ka:

  • «CGI Nordic» ir izlēmis Piedāvājumu pabeigt. Visi Piedāvājuma nosacījumi ir izpildīti vai ir atsaukti.
  • Piedāvājums ir pieņemts tādā apmērā, ka pabeigšanas brīdī (šodien) «CGI Nordic» pieder apmēram 93,7 procenti apgrozībā esošo «Acando» akciju, kas atbilst apmēram 94,3 procentiem balsu.
  • «CGI Nordic» pagarina Piedāvājuma pieņemšanas termiņu līdz 2019. gada 8. maijam (ieskaitot), lai ļautu atlikušajiem akcionāriem Piedāvājumu pieņemt.

Kā norādīts saistībā ar Piedāvājuma paziņošanu, «CGI Nordic» tieši pirms Piedāvājuma sniegšanas slēdza akciju iegādes līgumus ar «Svedulf Fastighets AB», «Bjursund Invest AB» un «Svolder AB» par kopumā 23 580 490 «Acando» akciju iegādi. Pēc šo akciju iegūšanas «CGI Nordic» kopā piederēja visas 1 289 990 A klases akcijas un 22 290 500 B klases «Acando» akcijas (kas atbilst 22,28 procentiem akciju un 29,96 procentiem balsstiesību «Acando».1

Līdz 2019. gada 15. aprīlim Piedāvājuma ietvaros tika piedāvāti apmēram 74 050 000 B klases akciju. Līdz ar to «CGI Nordic» tagad pieder kopā 1 289 990 A klases akcijas un apmēram 96 340 500 B klases «Acando» akcijas, kas pārstāv apmēram 93,7 procentus no apgrozībā esošajām «Acando» akcijām, kas atbilst apmēram 94,3 procentiem balsu.2 Piedāvāto akciju skaits ir provizorisks, un galīgais skaits var būt nedaudz augstāks.

«Mēs priecāsimies uzņemt «Acando» profesionāļus kā «CGI» dalībniekus,» teica prezidents un vadītājs Džordžs D. Šindlers. «Acando pieeja uzņēmējdarbības konsultācijām un digitālajām inovācijām stiprinās «CGI» visaptverošo pakalpojumu piedāvājumu, no kura ieguvēji būs mūsu klienti.»

«Kultūras ziņā «Acando» ir lieliski saderīgs ar «CGI», sniedzot ekspertiem, kuri ir aizrautīgi problēmu risinātāji, uzticamas klientu attiecības un spēcīgu klientu apmierinātības reputāciju,» sacīja Heikki Nikku, CGI

Ziemeļeiropas darbu prezidents. «Kopā mēs priecāsimies radīt papildu biznesa iespējas kā vienota prasmīgu novatoru komanda, kuru vieno tiekšanās pēc izcilības.»

Lai ļautu atlikušajiem akcionāriem pieņemt Piedāvājumu, «CGI Nordic» pagarina pieņemšanas termiņu līdz 2019. gada 8. maijam (ieskaitot), plkst. 17:00 (CEST). Norēķināšanās par akcijām, kas Piedāvājuma ietvaros jau ir piedāvātas, ir paredzēta 2019. gada 25. aprīlī vai ap šo datumu. Norēķināšanās par akcijām, kas piedāvātas pagarinātā pieņemšanas termiņa laikā, ir paredzēta 2019. gada 16. maijā vai ap šo datumu. «CGI Nordic» var iegūt papildu «Acando» akcijas tirgū pagarinātā pieņemšanas termiņa laikā.

«CGI Nordic» plāno uzsākt obligātas iegādes procedūru saskaņā ar Zviedrijas Uzņēmējsabiedrību likumu, lai iegūtu visas akcijas, kas nav piedāvātas Piedāvājuma ietvaros. «CGI Nordic» plāno prasīt «Acando» B klases akciju noņemšanu no «Nasdaq Stockholm» biržas.

Tā kā Piedāvājums tagad ir beznosacījumu, akcionāriem, kuri Piedāvājumu ir pieņēmuši vai pieņems, nav tiesību pieņemšanu atsaukt.

Papildu informācija

Globāli
Lorne Gorber
Vecākais viceprezidents,
Investoru un sabiedriskās attiecības
lorne.gorber@cgi.com
+1 514-841-3355

Ziemeļeiropā
Jarkko Virtanen
Viceprezidents,
Mārketings un komunikācijas Ziemeļeiropā
jarkko.virtanen@cgi.com
+358 40 759 3603

www.cgi.com/en/acando

Šis paziņojums presei tika iesniegts publicēšanai 2019. gada 6. aprīlī plkst. 18:00 (CEST).

Svarīgs paziņojums
Šis paziņojums presei ir publicēts zviedru un angļu valodās. Gadījumā, ja pastāv kādas satura neatbilstības starp versijām dažādās valodās, noteicošā ir zviedru versija.

Piedāvājums, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti piedāvājuma dokumentā, netiek sniegts personām, kuru dalība Piedāvājumā prasa, lai tiktu sagatavots kāds papildu piedāvājuma dokuments vai tiktu veikta reģistrācija, vai tiktu veikti jebkādi citi pasākumi, izņemot tos, ko prasa Zviedrijas tiesību akti.

Šī paziņojuma presei un jebkādas citas saistītas piedāvājuma dokumentācijas izplatīšanu noteiktās jurisdikcijās var ierobežot vai ietekmēt attiecīgo jurisdikciju tiesību akti. Tāpēc šī paziņojuma kopijas netiek nosūtītas pa pastu vai citādi pārsūtītas vai izplatītas nevienā šādā jurisdikcijā, uz to vai no tās, un to nedrīkst darīt. Tādējādi personām, kuras saņem šo paziņojumu (ieskaitot, bez ierobežojuma, izvirzītas personas, pilnvarotos un uzraugus) un uz kurām attiecas jebkuras šādas jurisdikcijas tiesību akti, būs pašām jāiepazīstas ar jebkādiem piemērojamiem ierobežojumiem vai prasībām un tās jāievēro. Ja tas netiek darīts, tas var būt uzskatāms par

jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru tiesību aktu pārkāpumu. Cik vien to pieļauj piemērojamie tiesību akti, «CGI Nordic» un «CGI» atsakās no jebkādas atbildības par jebkādu personu veiktiem jebkādu šādu ierobežojumu pārkāpumiem.

Piedāvājums netiek sniegts un šo paziņojumu presei nedrīkst izplatīt – ne tieši, ne netieši –kā arī nekāds akciju piedāvājums netiks pieņemts no īpašniekiem (vai to vārdā) nevienā jurisdikcijā, kurā Piedāvājuma veikšana, šī paziņojuma presei izplatīšana vai jebkāda akciju piedāvājuma pieņemšana būtu pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem vai prasītu papildu piedāvājuma dokumentus, iesniegumus vai citus pasākumus papildus tiem, ko nosaka Zviedrijas tiesību akti.

Papildu informācija un kur to atrast
Saistībā ar Piedāvājumu «CGI Nordic» ir sagatavojis piedāvājuma dokumentu, kuru ir apstiprinājusi Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (“ZFUI”). Šis paziņojums neaizvieto un nevar aizvietot piedāvājuma dokumentu vai jebkādu citu dokumentu, ko «CGI Nordic» ir iesniedzis vai var iesniegt ZFUI. «ACANDO» AKCIONĀRI TIEK MUDINĀTI IZLASĪT ZFUI APSTIPRINĀTO PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTU UN VISUS TĀ PIELIKUMUS RŪPĪGI UN PILNĪGI, JO TIE SATUR SVARĪGU INFORMĀCIJU, KAS AKCIONĀRIEM IR JĀAPSVER, PIRMS
TIE PIEŅEM JEBKĀDU LĒMUMU PAR SAVU AKCIJU PIEDĀVĀŠANU. Investori un vērtspapīru īpašnieki var saņemt piedāvājuma dokumenta un noteiktu citu saistītu dokumentu bezmaksas eksemplārus vietnēs www.cgi.com/en/acando un www.sebgroup.com/prospectuses. Šeit nav iekļauta neviena cita «CGI» tīmekļa vietnes vai publisko iesniegumu daļa.

Uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi
Šajā paziņojumā presei ir ietverta «uz nākotni vērsta informācija» atbilstoši nozīmei, ko nosaka Kanādas vērtspapīru tiesību akti, un «uz nākotni vērsti paziņojumi» atbilstoši nozīmei, ko nosaka ASV 1995. gada Privāto vērtspapīru prāvu reformas likums un citi piemērojami ASV aizsardzības noteikumi. Visa šāda uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi tiek sniegti un izpausti, paļaujoties uz piemērojamo Kanādas un ASV vērtspapīru tiesību aktu aizsardzības noteikumiem. Uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi ietver visu informāciju un paziņojumus par «CGI Nordic» nolūkiem, plāniem, cerībām, uzskatiem un mērķiem, ieskaitot tā cerības attiecībā uz Piedāvājumu un piemērojamo nosacījumu izpildi, kā arī jebkādu citu informāciju vai paziņojumus, kas ir saistīti ar nākotnes notikumiem vai apstākļiem un nav tieši saistīti tikai un vienīgi ar vēsturiskiem faktiem. Uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi ir balstīti uz mūsu priekšstatu par pašreizējiem apstākļiem un gaidāmajām izmaiņām nākotnē, kā arī uz citiem pieņēmumiem, gan vispārīgiem, gan konkrētiem, kurus mēs uzskatām par atbilstošiem konkrētajā situācijā. Taču šāda informācija un paziņojumi sava rakstura dēļ ir saistīti ar riskiem un nenoteiktību, ko vairumā gadījumu «CGI Nordic» un «CGI» nevar ietekmēt, un kas rada iespēju, ka faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no mūsu paredzējumiem, kas tieši vai netieši izteikti šādā uz nākotni vērstā informācijā vai uz nākotni vērstos paziņojumos. Šādi riski un nenoteiktība citu starpā ietver: riskus, kas saistīti ar ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem, Piedāvājuma nosacījumu izpildi, ieskaitot visu prasīto iesniegšanu un visu prasīto atļauju saņemšanu, un riskus, kas parasti saistīti ar iegādes darījumiem; kā arī citus riskus, kas norādīti vai ar atsauci iekļauti Piedāvājumā, «CGI» gada un ceturkšņa pārskatos un citos mūsu publiskotos dokumentos, ieskaitot mūsu pārskatus, kas iesniegti Kanādas Vērtspapīru administratoriem (SEDAR vietnē www.sedar.com) un ASV Vērtspapīru un biržu komisijai (EDGAR sistēmā vietnē www.sec.gov). Ja vien nav norādīts citādi, uz nākotni vērstā informācija un paziņojumi, kas iekļauti Piedāvājumā, ir pausti šā dokumenta datumā, un «CGI Nordic» noliedz jebkādu nolūku vai pienākumu publiski atjaunināt vai pārskatīt jebkādu uz nākotni vērstu informāciju vai uz nākotni vērstus paziņojumus, vienalga, jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to prasa piemērojamie tiesību akti. Lai gan mēs uzskatām, ka mūsu pieņēmumi, uz kuriem šī uz nākotni vērstā informācija un uz nākotni vērstie paziņojumi ir balstīti, bija saprātīgi Piedāvājuma datumā, lasītāji tiek brīdināti pārmērīgi nepaļauties uz šo uz nākotni vērsto informāciju vai paziņojumiem. Turklāt lasītājiem tiek atgādināts, ka uz nākotni vērsta informācija un paziņojumi tiek sniegti vienīgi nolūkā palīdzēt «Acando» akcionāriem, investoriem un citiem saprast Piedāvājumu. Lasītāji tiek brīdināti, ka šāda informācija var nebūt piemērota citiem nolūkiem. «Acando» akcionāri arī tiek brīdināti, ka iepriekšminētie riski

nav vienīgie, kas varētu mūs ietekmēt. Papildu riskiem un nenoteiktībām, kas mums pašreiz nav zināmas vai ko mēs pašreiz uzskatām par nebūtiskām, arī var būt būtiska negatīva ietekme uz Piedāvājumā apskatītajiem jautājumiem.

Paziņojums akcionāriem ASV
Piedāvājums attiecas uz Zviedrijas uzņēmuma akcijām, un uz to attiecas Zviedrijas procesuālās un informācijas sniegšanas prasības, kas atšķiras no tām, kuras ir spēkā ASV. Piedāvājums tiks veikts ASV saskaņā ar atbrīvojumu no noteiktiem ASV konkursa piedāvājumu noteikumiem, ko nosaka Noteikums 14d-1(d) saskaņā ar ASV 1934. gada Vērtspapīru biržas likumu ar grozījumiem («Biržas likums»), saskaņā ar Biržas likuma 14.(e) pantu un citādi saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktu prasībām.

Piedāvājumu nav apstiprinājusi vai noraidījusi neviena Kanādas vērtspapīru regulējošā iestāde, ASV Vērtspapīru un biržu komisija («SEC») vai jebkāda cita apgabala, valsts vai cita vērtspapīru iestāde, un neviena Kanādas vērtspapīru regulējošā iestāde, SEC vai jebkāda cita iestāde nav vērtējusi Piedāvājuma godīgumu vai īpašības vai šeit iekļautās informācijas atbilstību. Jebkādi pretēji apgalvojumi ir nelikumīgi.

Jebkādi finanšu pārskati vai cita finanšu informācija, kas iekļauta šajā paziņojumā, var būt sagatavota saskaņā ar ne-ASV grāmatvedības standartiem, kas var nebūt salīdzināmi ar ASV uzņēmumu finanšu pārskatiem vai ar tādu uzņēmumu finanšu pārskatiem, kas tiek sagatavoti saskaņā ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. «Acando» akciju īpašniekiem var būt grūti realizēt savas tiesības un jebkādas prasības, kas tiem var raksties saskaņā ar ASV federālajiem vērtspapīru tiesību aktiem saistībā ar Piedāvājumu, jo «CGI Nordic» un «CGI», tā akcionāri, direktori un darbinieki atrodas valstī, kas nav ASV. «Acando» akciju īpašniekiem var nebūt iespējas iesūdzēt «CGI Nordic» vai «CGI» vai tā akcionārus, direktorus vai darbiniekus tiesā ārpus ASV par ASV vērtspapīru tiesību aktu pārkāpumiem. Turklāt var būt grūti piespiest «CGI Nordic» vai «CGI» vai tā akcionārus, direktorus un darbiniekus pakļauties ASV tiesas jurisdikcijai vai spriedumam.

Saskaņā ar Zviedrijas praksi un tiesību aktiem «CGI Nordic» vai tā saistītie uzņēmumi vai brokeri (darbodamies attiecīgi kā «CGI Nordic» vai tā saistīto uzņēmumu aģenti) un tā finanšu konsultanta saistītie uzņēmumi var laiku pa laikam un gadījumos, ko nenosaka Piedāvājums, tieši vai netieši iegādāties vai gatavoties iegādāties ārpus ASV «Acando» akcijas, uz kurām attiecas Piedāvājums, vai jebkādus vērtspapīrus, kas ir konvertējami šādās akcijās, apmaināmi pret tām vai realizējami to saņemšanai, pirms perioda, kurā Piedāvājums ir atvērts pieņemšanai, vai tā laikā. Šie pirkumi var tikt veikti brīvajā tirgū vai privātos darījumos. Informācija par šādiem pirkumiem vai gatavošanos iegādei tiks izpausta apmērā, ko nosaka Zviedrijas tiesību akti vai noteikumi.