Juha Kahilainen

Juha Kahilainen

Senior consultant, Salesforce

Organisaatioilta edellytetään läpinäkyvyyttä ja aktiivisuutta vastuullisuustoimissaan. Markkinoilla on konkreettisia työkaluja kasvihuonepäästöjen mittaamisen ja niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Kuitenkin helppokäyttöisten ja intuitiivisten raportointityökalujen luominen on monimutkainen prosessi, sillä päästölaskenta on haastavaa ja vaatii lähtökohtaisesti manuaalista työtä.

Päästöraportointi mahdollistaa kestävämpiä valintoja

Euroopan unionin tasolla säädellyt vaatimukset ohjaavat päästöraportointia kohti kestävämpiä valintoja. Vihreille väittämille on esitettävä perusteet ja raportoidun datan on oltava läpinäkyvää ja osittain varmennettua. Organisaatioiden kannattaakin heti alussa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Hiilineutraalin toiminnan ratkaiseminen vaatii suuria investointeja ja prosessien perusteellisia muutoksia.
  • Jotta muutos voidaan saattaa konkreettiselle tasolle, nykytilan raportointi on ensimmäinen askel.
  • Organisaatioiden on tunnistettava kipupisteensä, joihin investoinnit on ohjattava.

  

Päästötyökalut kehittyvät, ja me kehitymme mukana

Kun tiedämme ja ymmärrämme, millaista tietoa tarvitaan, on helpompi kerätä pirstaloitunutta dataa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun data on koottu yhteen, voidaan ottaa käyttöön työkaluja, jotka auttavat raportoimaan tuloksia. Esimerkiksi Salesforcen Net Zero Cloud -sovellus tarjoaa yrityksille vaivattoman tavan seurata kasvihuonekaasupäästöjään ja kerätä päästötietoja myös toimitusketjuistaan. Salesforce Net Zero on pilvialustalle rakennettu palvelu, joka tarjoaa valmiin datamallin scope 1,2 ja scope 3 laskemiseksi päästölähteittäin.

Salesforce Net Zero on pilvialustalle rakennettu palvelu, joka tarjoaa valmiin datamallin scope 1,2 ja scope 3 laskemiseksi päästölähteittäin.

Net Zero Cloud voidaan räätälöidä käyttäen samoja kehitystyökaluja kuin muissakin Salesforce-sovelluksissa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjäorganisaatio voi helposti toteuttaa tarvittavat mukautukset valmiin datamallin päälle tai päästölaskentaan ilman merkittäviä järjestelmien kehitystoimia.

  

Miten Net Zero Cloud käytännössä toimii?

Net Zero Cloudin tieto- ja laskentamalli noudattaa päästölähteiden luokittelussa Greenhouse Gas -protokollan mukaista jakoa Scope 1-, 2- ja 3-päästöluokkiin.

Scope 1 kattaa organisaation omassa toiminnassa syntyvät suorat päästöt (kaasulämmitys, varavoiman polttoaine, nestekaasutrukit) sekä ajoneuvoista syntyvät suorat päästöt.

Scope 2 puolestaan käsittää ostoenergian, kuten sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, eli epäsuorat päästöt.

Muut yrityksen tai organisaation toiminnasta syntyvät epäsuorat päästöt sisältyvät Scope 3:een. Se on jaettu Greenhouse Gas -protokollan määrittelyissä 15 alaluokkaan kattaen päästöt sekä organisaation alihankintaketjuista (upstream) että lopputuotteiden käytöstä, jakelusta ja loppukäsittelystä (downstream). Net Zero Cloud rekisteröi erikseen myös vedenkulutusta ja jätteiden käsittelyssä syntyviä päästöjä.

Scope 3 on luokista tärkein, sillä valtaosa yritysten toiminnan aiheuttamista kokonaispäästöistä syntyy epäsuorasti joko tuotteiden tai palveluiden valmistuksessa tai niiden jakelussa ja käytössä. Erityisesti alihankintaketjujen aiheuttamien päästöjen mittaaminen on haaste, jossa onnistuminen pitkälti ratkaisee kokonaispäästöjen seurannan onnistumisen.

Scope 3 on luokista tärkein, sillä valtaosa yritysten toiminnan aiheuttamista kokonaispäästöistä syntyy epäsuorasti.

Net Zero Cloud tukee alihankkijayhteistyötä tarjoamalla erillisen sovelluksen alihankkijoiden päästötietojen tallentamiseen ja seurantaan. Net Zero Cloudia käyttävä yritys voi näiden tietojen avulla keskittää huomionsa alihankkijoihinsa, joilla on sen kokonaispäästöjen kannalta eniten merkitystä.

Päästöjen seurannassa on oleellisen tärkeää käyttää laskennassa luotettavien tahojen päästökertoimia, joilla energian kulutus muunnetaan yhteismitallisiksi hiilidioksidiekvivalenteiksi. Net Zero Cloud käyttää laskennassaan Salesforcen valitsemien kansainvälisesti tunnustettujen organisaatioiden kuten hallitusten, IPCC:n, IEA:n ja GHG Protocol:n kertoimia, ja Net Zero Cloudiin voi myös lisätä omia laskentakertoimia tarpeen niin vaatiessa.

  

Päästölähteiden seurannasta viranomaisraportointiin

Sen jälkeen, kun päästölähteet on saatu kattavasti seurantaan ja päästölaskenta on toteutettu luotettavasti, on tärkeää kyetä raportoimaan viranomaisille ja yrityksen sidosryhmille sekä toteutuneista päästöistä että erityisesti tavoitteiden toteutumista läpinäkyvästi ja laadukkaasti. Net Zero Cloud sisältää kattavat ennustetoiminnallisuudet tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. Se hyödyntää Salesforcen alustan kehittyneitä analytiikkaominaisuuksia, joiden avulla datan visualisointi raportointia varten onnistuu vaivatta ja erittäin laadukkaasti.

  

Kestävän toimitusketjun puolesta - tutustu Net Zero Cloud -ratkaisuun

Organisaatiot panostavat vastuullisuuteen, mutta millaisilla toimilla ne vievät liiketoimintaa eteenpäin kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Lue lisää, miten CGI tekee yhteistyötä Salesforcen kanssa toimittaakseen Salesforce Net Zero Cloud -ratkaisuja. 

Lue lisää

  

Haluaisitko keskustella aiheesta lisää?

Ota yhteyttä Juha Kahilaiseen (juha.kahilainen@cgi.com). 

 

Kirjoittajasta

Juha Kahilainen

Juha Kahilainen

Senior consultant, Salesforce

Olen Juha Kahilainen ja toimin CGI:llä seniorikonsulttina CRM- eli asiakkuudenhallinnan hankkeissa. Olen perehtynyt erityisesti Salesforcen teknologiaan. Minulla on melkein 30 vuoden kokemus sekä yritys- että kuluttajasegmenttien kehityshankkeista, pääosin teleoperaattoritoimialalta. Ketterää ohjelmistokehitystä olen ohjannut yli 15 vuotta. Teknologiat ja tietojärjestelmien kehitysmenetelmät ...