Oona Vuorio, CGI

Oona Vuorio

Senior Service Designer

Ella Söderlund, CGI

Ella Söderlund

Service Designer

Suuret megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä luonnon kantokyvyn mureneminen, kasvattavat tarvetta kehittää vastuullisuutta. Sosiaalisen vastuullisuuden ja palvelumuotoilun käyttö voivat edistää yhteiskunnan tasa-arvoisuutta tuomalla empatiaa osaksi suunnitteluprosessia ja vastuullisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut äärimmäisen nopeasti liike-elämässä ja julkishallinnossa. Vastuullisuus julkishallinnossa kattaa alleen laaja-alaisesti toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat, ja sen merkitys on keskeinen yhdenvertaisuuden toteutumisessa yhteiskunnassa. Toteutuakseen vastuullisuus julkishallinnossa vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka huomioi kaikki sidosryhmät.

Vastuullisuus julkishallinnossa, infograafi
Vastuullisuuden merkitys julkishallinnossa ja kuinka sitä voidaan lähestyä palvelumuotoilun keinoin.

 

Vastuullisuus julkishallinnossa

Julkishallinnon tavoitteena on toimia yhteiskunnan parhaaksi, joten vastuullisuus on tässä luonnollisesti merkittävä osatekijä. Vastuullisuuden kehittäminen, seuranta ja säädösten sekä suositusten noudattaminen voivat parantaa hallinnon mainetta, lisätä luottamusta kansalaisissa ja säästää resursseja pitkällä aikavälillä.

"Vastuullisuuden kehittäminen, seuranta ja säädösten sekä suositusten noudattaminen voivat parantaa hallinnon mainetta, lisätä luottamusta kansalaisissa ja säästää resursseja pitkällä aikavälillä."

Vastuullisuus julkishallinnossa vaatiikin pitkäjänteistä työtä ja aktiivista sidosryhmäyhteistyötä. Palvelumuotoilun avulla voidaan hahmottaa vastuullisuus kokonaisuutena, jota lähdetään edistämään laadukkaan ja rikkaan datan, kuten määrällisen sekä kokemusperäisen, tiedonkeruuna ja tarjoamalla parhaita käytännön ratkaisuja sen edistämiseen.

Palvelumuotoilulla yhdenvertaisempia palveluita

Vastuullisuutta voidaan kehittää palvelumuotoilun menetelmin. Palvelumuotoilu tarjoaa systemaattisen ja käyttäjäkeskeisen lähestymistavan huomioiden kattavasti useat ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, osallistamalla pitkäjänteisesti, laadullisin menetelmin ja empatian avulla oikeat asiantuntijat mukaan kehittämisprosessiin sekä tarjoamalla työkaluja paremman vuorovaikutuksen ja ymmärryksen tueksi.

Käytännössä palvelumuotoilun ammattilaiset yhdistävät antropologian eli ihmistutkimuksen sekä digitaalisen ja fyysisen ympäristön muotoilun osaamisen. Näin voidaan tarjota käytännön ratkaisuja, jotka perustuvat ymmärrykseen siitä, miten ihmiset toimivat ja miten vastuullisuus voidaan jalkauttaa tehokkaasti julkishallinnon toimintaan.

Kansalaisen ääni kuuluviin tuote- ja palvelukehityksessä

Vastuullisuusstrategiat luodaan usein kattamaan sovellettavissa olevaa tietoa ja itse strategian toteuttaminen jää tuotteista tai prosesseista vastaavien henkilöiden harteille. Tämän vuoksi vastuullisuuden tarkastelu tuote- tai palvelunäkökulmasta on välttämätöntä, jotta toimenpiteet tukevat strategisia tavoitteita.

Asiantunteva kumppani tarjoaa konkreettista apua vastuullisuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen, hyödyntäen erityisesti palvelumuotoilun ammattilaisia ihmiskeskeisen lähestymistavan takaamiseksi. Esimerkiksi me CGI:llä autamme vastaamaan ajan keskeisiin haasteisiin keskittymällä julkishallinnon eri organisaatioiden yksilöllisiin tarpeisiin tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuden kehittämisessä.

"Vastuullisuuden huomioiminen tuotteen tai palvelun näkökulmasta ei ole ainoastaan hyödyllistä julkishallinnolle ja sidosryhmille, vaan vastuullisuuden kehittäminen ja tarkastelu on myös tarpeellista saavuttaaksemme todellista vaikutusta yhteiskunnassa."

Jokainen projekti lähtee liikkeelle terminologian, kuten sanojen vastuullisuus ja maturiteetti, määrittämisestä, sillä konteksti vaikuttaa termien sisältöön. Vastuullisuuden huomioiminen tuotteen tai palvelun näkökulmasta ei ole ainoastaan hyödyllistä julkishallinnon organisaatiolle ja sen sidosryhmille, vaan vastuullisuuden kehittäminen ja tarkastelu on myös tarpeellista saavuttaaksemme todellista vaikutusta yhteiskunnassa.

Vastuullisuuden palvelut julkishallinnolle

Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta kannattaa tutkia laaja-alaisesti, esimerkiksi sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista näkökulmista. Palvelutasoa on hyvä arvioida suhteessa muun muassa lainsäädäntöön, ja sitä kautta tunnistaa kehityskohteita. Meiltä CGI:ltä löytyy vahvaa osaamista ja työkalut, joilla autamme julkishallintoa vastuullisuuden kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa.

Kirjoittajista

Oona Vuorio, CGI

Oona Vuorio

Senior Service Designer

Olen kokenut palvelumuotoilija, jonka vahvuusalueisiin kuuluvat projektijohtaminen, ratkaisukeskeinen ajattelu sekä yhdenvertaisuuden toteuttaminen muun muassa saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmista.

Ella Söderlund, CGI

Ella Söderlund

Service Designer

Olen palvelumuotoilija, jolla on vahva kokemus käyttäjälähtöisten palvelujen suunnittelusta ja asiakasymmärryksen hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä. Työssäni hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä asiakkaiden tarpeiden syvällisessä ymmärtämisessä ja niiden huomioimisessa suunnitteluprosessissa.