CGI kehittää Ruokavirastolle avaruusdataan ja tekoälyyn pohjautuvaa järjestelmää, joka tunnistaa Suomen peltojen kasvilajit, hoitotarpeet ja tehdyt toimenpiteet, kuten niitot ja maanmuokkaukset. Hanke on osa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, ja se tukee keskeisesti myös vihreän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Yhteiskunnalliset ja teknologiset muutostrendit ohjaavat maatalouspolitiikkaa

Suomen maatalouspolitiikan uudistuksen kulmakiviä ovat elintarviketurva, maatilojen kilpailukyky, lisääntyneet ympäristö- ja ilmastotavoitteet sekä elinvoimainen maaseutu. Maatalousalan ja maaseutualueiden kohtaamiin taloudellisiin, ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi on otettu käyttöön monenlaisia toimia.

EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla tuettavat maatalous- ja elintarvikejärjestelmät ovat jo nyt turvallisuuden, toimitusvarmuuden, ravintoarvojen ja laadun osalta maailman huipputasoa. Nyt on aika tehdä niistä myös kestävyyden malliesimerkkejä. Siirtymä kestävään elintarvikejärjestelmään hyödyttää sekä ympäristöä että yhteiskuntaa, edistää kansalaisten terveyttä ja tarjoaa mahdollisuuden jakaa taloudellinen hyöty oikeudenmukaisemmin.

Yksi keskeisistä tavoitteista on tietämyksen ja innovoinnin lisääminen modernisoimalla ja digitalisoimalla maataloutta entisestään. Lisäksi maataloustukien oikean ja oikeudenmukaisen kohdentamisen vuoksi EU edellyttää uudella ohjelmakaudellaan, että tietoa tuensaajien maataloustoiminnasta kerätään jatkuvasti. Molempien edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista avaruusdatan ja sen automatisoidun analysoinnin avulla.

CGI Ruokaviraston kumppanina

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Ruokavirasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa ja toimii sekä kansallisten että EU-viljelijätukien maksajavirastona. CGI on Ruokaviraston kumppanina mukana viemässä Suomen maataloutta yhä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

CGI kehittää Ruokavirastolle koko Suomen tukikelpoisen maatalousmaan kattavaa järjestelmää, jolla monitoroidaan peltojen viljelytoimenpiteitä sekä kasvustoa. Järjestelmä käyttää satelliittien tietoja maataloustoimenpiteiden analysointiin ja seurantaan sekä peltolohkojen tukikelpoisuuden määrittämiseen.

"CGI:n kehittämän järjestelmän avulla seuranta on kattavaa ja samalla saadaan myös kustannussäästöjä sekä luodaan arvokasta tietoa esim. maatalousmaan kasvukunnon, satopotentiaalin ja lannoitustarpeen laskemiselle", kertoo Ruokaviraston projektipäällikkö Åke Möller.

Järjestelmän kehittäminen aloitettiin vuoden 2019 loppupuolella ja kesällä 2023 se on ensimmäistä kertaa tuotantokäytössä.

Avaruusdataa hyödyntävä viljelytoimenpiteiden tarkistus vähentää viranomaistyötä ja varmistaa viljelijöiden maataloustukihakemuksiin antaman tiedon paikkansa pitävyyden. Myös maanviljelijät hyötyvät, sillä tavoitteena on saada myös heidän käyttöönsä dataa peltojen tilanteesta ja vähentää hakemuksiin liittyvää hallinnollista työtä.

A woman farmer examines the field of cereals and sends data to the cloud from the tablet

Monitoroinnilla tarkoitetaan viljelytoimenpiteiden analysointia satelliittikuvien avulla. CGI:n kehittämän paikkatietosovelluksen avulla kasvulohkojen seuranta hoituu paitsi kattavammin myös kustannustehokkaammin.

CGI:n kehittämän järjestelmän avulla seuranta on kattavaa ja samalla saadaan myös kustannussäästöjä sekä luodaan arvokasta tietoa esim. maatalousmaan kasvukunnon, satopotentiaalin ja lannoitustarpeen laskemiselle.

Åke Möller projektipäällikkö, Ruokavirasto

Satellite orbiting Earth

Viljelytoimenpiteiden seurantaa satelliittikuvien avulla

Monitorointijärjestelmä perustuu Sentinel-kaukokartoitussatelliittien tuottamaan avoimeen tietoon. Sentinel-sarjan satelliitit kuuluvat Copernicus-ohjelmaan, joka on Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) yhteinen ympäristötiedon palveluverkosto. Se on tarkoitettu muun muassa EU:ta koskevan ympäristötiedon keräämiseen ja ympäristönsuojeluun.

Sentinel-satelliittien tuottamat uudet kuvat käsitellään pilvialustalla analyysivalmiiksi tuotteiksi. Seuraavaksi satelliittikuvat yhdistetään peltojen paikkatietoihin, jotka viljelijä on ilmoittanut maataloushallinnon tietojärjestelmiin. Kuvista pystytään tunnistamaan, onko pelto esimerkiksi kynnetty vai kasvipeitteinen.

Viljellyt kasvilajit ja toimenpiteet, kuten niitot ja maanmuokkaukset, havaitaan kasvulohkojen tasolla soveltamalla koneoppimismenetelmiä satelliittikuvista poimittuihin aikasarjatietoihin.  Analyysi tehdään automaattisesti kaikille noin miljoonalle kasvulohkolle koko kasvukauden ajan. Analyysissa hyödynnetään kaikkia saatavilla olevia ja laadultaan riittäviä Sentinel-1 (SAR-tutka) ja Sentinel-2 (optinen) kuvia.

Satelliittimonitorointi on yksi CGI:n Space & Geo -yksikön kärkihankkeista

Satelliittimonitorointi on yksi CGI:n joulukuussa 2022 Suomeen perustaman Space & Geo -osaamiskeskuksen pääpainopisteistä. Osaamiskeskus on erikoistunut avaruusteknologioiden, satelliittidatan ja paikkatiedon hyödyntämiseen ja se tuottaa ratkaisuja ja jatkuvia palveluja muun muassa ympäristö- ja luonnonvara-alalle sekä liikenteen, logistiikan ja kaupan toimialoille.

Teknologian kehitysharppaukset avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia satelliittidatan hyödyntämiseen niin nykyaikaisessa viljelyalueiden analysoinnissa kuin lukuisten muiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Viljelytoimenpiteiden seurantaa satelliittikuvien avulla