Kestävyyden merkitys (sustainability) on korostunut kaikissa yrityksissä, ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan (ESG, environmental, social and governance) liittyvä muutostahto ei ole koskaan ollut näin vahvaa.

ESG-kriteereiden sisällyttäminen varainhoitoon lisääntyy kovaa tahtia ja sääntelyviranomaiset painottavat yhä enemmän kestävyysnäkökohtia. Keskeiset tekijät, kuten epäyhtenäiset raportointitavat ja -standardit, resursseja kuluttavat tiedonkeruuprosessit sekä läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden puute vertaisryhmien välillä, kuitenkin estävät monia sijoittajia hyödyntämästä ESG-tietoa tehokkaasti.

Lisääntyvän ESG-asioihin kohdistuvan kiinnostuksen myötä CGI päätti tehdä yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa ja etsiä tapoja haastaa perinteisiä ideoita ja löytää uusia, innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisuja alalle. Kesällä 2020 Digital Business Master Class (DBMC) -kurssin opiskelijat Aalto-yliopistossa tutkivat, mikä voisi olla toimiva malli ESG-tiedon keräämiselle ja tietokeskukselle EU:ssa.

Ryhmä maisteriopiskelijoita eri maista ja eri aloilta tarkasteli haastetta monelta eri kannalta ja liiketoimintamuotoilun metodien kautta yhdessä CGI:n kanssa. Tavoitteena oli esitellä ideoita konseptitasolla ja alustavia malleja, miten ESG-tietoa voidaan kerätä ja käsitellä taloudellista päätöksentekoa varten. Opiskelijat analysoivat sekä EU-tason näkökulmaa että pk-yritysten tiedonkeruuta ja -rikastamista. Tuloksena saatiin kahden DBMC-opiskelijaryhmän toimittamat raportit, jotka hahmottelevat, miten uusia teknologiaratkaisuja voitaisiin hyödyntää ESG-tiedon tuottamiseen ja hallinnointiin EU:ssa.