Satu Reijola

Satu Reijola

Varhaiskasvatuksen konsultti

Nautin jo lapsena pienempien auttamisesta, opettamisesta ja hoivaamisesta. Varhaiskasvatus tulevana työkenttänä, tuntui luonnolliselta jatkumolta omalle kiinnostukselle. Pääsin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatustiedettä.

Varhaiskasvatus koskettaa suoraan tai välillisesti lähes kaikkien meidän elämäämme. Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen hereillä olo ajasta suuri osa vietetään varhaiskasvatuksen pyörteissä. Täten sillä on iso rooli lapsen kasvussa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa.

Varhaiskasvatus on paikka ja palvelu, jossa lapsen tulisi näkyä ja kuulua. Lapsen tulisi päästä osaksi yhteisöä, vaikuttamaan päätöksiin ja osallistumaan suunnitteluun ja arviointiin: kertomaan ja koostamaan omaa tarinaansa kasvusta ja hänelle tärkeistä ihmisistä ja asioista. Myös perheiden kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö on oleellista. Haluaisimme jakaa arkea ja iloita onnistumisista ja etsiä keinoja haasteiden yli yhdessä, sekä mahdollistaa vanhemman osallisuus ja kuuleminen oman lapsensa asiantuntijana.

 

Kokemuksia varhaiskasvatuksen kentältä

Opintojen tuoma syvä tietopohja ja idealismi tarvitsivat vielä ripauksen käytännön tuomaa realismia ja niinpä palasin kotikonnuille työpaikan perässä. Pääsin vahvistamaan asiantuntijuuttani erittäin kehitysmyönteiseen työympäristöön: Toteutimme ja kehitimme alkuluokkayhteistyötä, yhteisopettajuutta sekä pilotoimme uusia opetussuunnitelmia. Sain myös keskittyä hiomaan osaamistani varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri osa-alueilla.

Nautin erityisesti erilaisten oppimisympäristöjen rakentamisesta, kokonaisvaltaisen tutkivan oppimisen ja leikin mahdollistamisesta, lasten osallistamisesta suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin, sekä teknologian hyödyntämisestä kasvattajien ja lasten työkaluna sekä viestintävälineenä perheiden kanssa.

Oli mahtavaa nähdä, miten luonnollisesti lapset ottivat teknologian osaksi leikkimaailmojaan, tallensivat omia esityksiään ja innolla käyttivät erilaisia sovelluksia oppimisen tukena. Lasten omat tuotokset päätyivät yhteisen ihmettelyn kohteeksi, kun lapset esittelivät vanhemmilleen haun yhteydessä esimerkiksi äänitteen keksimästään laulusta.

Teknologia mahdollisti myös kotielämän näkyvyyden varhaiskasvatuksessa: kuvat ja videot matkoilta, lemmikeistä, vanhemmista, tai uuden taidon oppimisesta rakensivat yhteyttä kodin ja varhaiskasvatuksen välille. Tallennetut hetket toimivat sekä arvioinnin välineenä, että ihanana muistona kasvusta ja oppimisesta.

 

Varhaiskasvatuksen digitaaliset työkalut turhauttivat

Varhaiskasvatuksen työvuosieni aikana pääsin myös tutustumaan ja ottamaan käyttöön erilaisia digityökaluja. Havaitsin nopeasti, että löytääkseen varhaiskasvatuksen ja sen toimijoiden tarpeita palvelevia ratkaisuja, joutuu kokoamaan palapeliä: yhdistelemään eri kanavia, sovelluksia ja laitteita, käyttämään paljon aikaa sekä turhautumaan ja usein myös pettymään, kun työtä helpottamaan suunnitellut ratkaisut eivät tarjoa työntekijän, perheen, lapsen tai hallinnon näkökulmasta toivottua toiminnallisuutta.

Työ varhaiskasvatuksen parissa oli äärimmäisen palkitsevaa, mutta usein palkitsevuuden rinnalla kulki myös riittämättömyys. Aika, jonka haluaisit käyttää läsnäoloon, hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemiseen, yhdessä ihmettelyyn, iloitsemiseen, leikkimiseen, kului eri järjestelmien välillä hyppimisessä tai työtehtävien parissa, jotka voitaisiin osittain tai kokonaan automatisoida.

Tämä ristiriita teknologian potentiaalisen hyödyn ja käytännön kannalta toimimattomien ratkaisujen välillä, sai minut tavoittelemaan mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja juuri varhaiskasvatuksen kentälle.

 

Tulevaisuus näyttää valoisalta: kokemukset käyttöön kehityksessä

Oma polkuni tekikin seuraavaksi mutkan Hive Helsinki -koodikouluun, jossa opin ohjelmointia, ja sain uutta tietoa konsulttitaloista ja sovellusten ja ratkaisujen taustalla olevasta kehitystyöstä. Siitä löytyi suunta, joka nyt realisoituu CGI:llä varhaiskasvatuksen konsultti harjoittelijana tuotehallinnan parissa.

On ollut voimaannuttavaa päästä työskentelemään muiden toimivia ratkaisuja etsivien rinnalle. Unelmani on kosketeltavissa. Toivon, että voin panoksellani nostaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kirjon sekä lapset, huoltajien ja hallinnon rinnalle varhaiskasvatukselle kohdistettujen IT-ratkaisujen käyttäjinä.

Toivon, että tulevaisuuden työkalut mahdollistavat sujuvan osittain automatisoidun arjen, ja lisäävät turvallisuutta pitämällä oleelliset tiedot työntekijöiden ja huoltajien saatavilla arjen nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Näen kehittämiemme ratkaisujen tuovan työkaluja niin hallinnolliselle kuin pedagogiselle johtamiselle, ja sitä kautta tarjoavan tukirakenteita suunnitteluun, arviointiin, hyvinvoinnin tukemiseen ja seurantaan sekä arjen työhön.

Haluaisin nähdä uusien tuulien luovan kanavia yhteisöllisyydelle, vaikka emme fyysisesti jakaisikaan tilaa. Toivoisin käteviä matalan kynnyksen ratkaisuja viestintään niin kotien, työyhteisöjen kuin muidenkin viitekehyksen toimijoiden välillä, jotka mahdollistaisivat myös lasten toimimisen sisällön tuottajina.

Ennen kaikkea toivon toimivien toisiinsa linkittyvien järjestelmien kokonaisuutta, jossa ei tarvitse kasata palapeliä ja voi luottaa siihen, että tietosuoja säilyy ja toivotut ominaisuudet ovat helposti saavutettavissa. Nämä toimivat ratkaisut mahdollistaisivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskittymään olennaisimpaan: läsnäoloon ja aitoon kohtaamiseen.