Hannu Hannila

Hannu Hannila

konsultti

Kannattavat tuotteet ovat elintärkeitä yrityksille. Tuotteen elinkaaren aikana on ainakin kaksi haastetta; kuinka korvata vanhentuvat tuotteet onnistuneesti uusilla, ja kuinka strategisesti vastata muuttuviin teknologioihin, trendeihin ja kilpailutilanteeseen markkinoilla. Väärät tuotepäätökset voivat johtaa hyvin vakaviin negatiivisiin seurauksiin. Tuotteisiin liittyvät päätökset ovat ratkaisevassa roolissa, sillä tutkimuksen mukaan tyypillisesti 20 prosenttia yritysten tuotteista tuo 80 prosenttia myynnistä. Samaan aikaan tuotepäätöksiä tekevät johtajat eivät kykene vastaamaan, mitkä tuotteet ovat samanaikaisesti strategisia ja kannattavia, ja mikä on niiden osuus yrityksen tuoteportfoliossa. Tämä johtaa herkästi tilanteeseen, jossa johtajat eivät kykene uudistamaan tuotetarjoamaansa strategisesti ja taloudellisesti tasapainoisella tavalla. Tuotepäätöksiin liittyy myös usein suuria tunteita, intuitioita, lemmikkituotteita ja kuka-pitää-kovinta-meteliä-ilmatilassa –mentaliteettia. Tunnepohjaiset päätökset saattavat aiheuttaa erittäin haitallisia seurauksia, sillä tänään tehdyt päätökset voivat määrittää liiketoiminnan suorituskyvyn ja taloudellisen tilan useiden seuraavien vuosien ajaksi. Yksi merkittävä selittävä tekijä em. haasteille löytyy puutteellisesta tuotedatasta ja tuotteisiin liittyvästä liiketoimintadatasta, jolloin liiketoiminnan faktapohjaiset analyysit jäävät tekemättä. Mikä neuvoksi? Alla muutamia tulokulmia asian ratkaisemiseksi.

Tuotteistaminen ja tuoterakenne

Tuotteistaminen ja tuoterakenne ovat edellytyksiä johdonmukaiselle ja faktapohjaiselle tuoteportfolion hallinnalle. Tuoterakenne luo selkärangan yrityksen liiketoiminnalle tuotteen muodossa kokoamalla kaiken tuotteeseen liittyvän datan ja informaation. Tuotteistamisen yksi keskeinen tavoite on synnyttää johdonmukainen kaupallinen ja tekninen tuoterakenne. Näin ollen tuotteen tuoterakenne ja konfiguraatiologiikka muodostavat ideaalitapauksessa yrityksen strategian mukaisen, olemassa olevan tuoteportfolion, joka edistää myös kaiken tuotteeseen liittyvän tiedon yhdistämistä monesti useista eri tietojärjestelmistä ja datalähteistä, mukaan lukien älykkäiden laitteiden keräämän sensoritiedon hyödyntämisen. Hiukan yleistäen kaupallisen tuoterakenteen voidaan katsoa kokoavan myyntitiedot ja teknisen tuoterakenteen kustannustiedot, jotka ovat edellytyksiä tuotteen kannattavuuden seuraamiseksi.

Tuoteportfolion hallinta

Tuoteportfolion hallintaprosessi on ylimmän johdon strateginen analysointi- ja päätöksentekomekanismi sille, mitä tuotteita tulisi kehittää, myydä, toimittaa ja huoltaa – ja samanaikaisesti – mitä tuotteita tulisi poistaa valikoimasta, jotta vältyttäisiin yhtäältä tuoteportfolion ”räjähtämiseltä” ja toisaalta oman tuotemyynnin ”kannibalisoinnilta”, ja tämän myötä säilyttäisiin taloudellisesti terveellä uomalla. Tuotteen strategisuus on yksi keskeinen tukijalka tuoteportfolion hallinnassa; tuotteen strateginen luonne voi muuttua tuotteen elinkaaren aikana esimerkiksi teknologian vanhentumisesta, kilpailijoiden uusista innovaatioista, muuttuvista asiakastarpeista tai mistä tahansa muusta syystä. Kaksi muuta tuoteportfolion hallinnan tukijalkaa ovat tuoteportfolion arvon maksimointi ja tasapaino uusien ja vanhenevien tuotteiden suhteen.

Tuotteen elinkaarenhallinta

Yrityksen tuotteilla on taipumus käyttäytyä kuten muillakin ”elävillä” organismeilla; ne syntyvät tuotekehitysprosessissa, kasvavat ja saavuttavat maturiteettinsa, ja lopulta niiden elinkaari päättyy. Yritysten elintoimintojen säilymiseksi niiden on kehitettävä jatkuvasti uusia tuotteita ja ylläpidettävä niitä tehokkaasti koko elinkaaren ajan. Näin ollen tuotteen elinkaarenhallinnan voidaan katsoa olevan tuotekeskeinen liiketoimintastrategian, joka yhdistää yrityksen eri sidosryhmät, liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät, jotka (kaikki kolme) ovat riippuvaisia tuotteeseen liittyvästä datasta ja informaatiosta läpi tuotteen elinkaaren vaiheiden.

Miksi laadukkaalla tuotedatalla on väliä?

Erään tutkimuksen mukaan 46 prosenttia yrityksistä raportoi tehneensä epätarkkoja liiketoimintapäätöksiä johtuen huonosta tai vanhentuneesta datasta. Toisessa tutkimuksessa arvioitiin yli 1000 datamigraatioprojektia, joissa mediaani projektikustannus ylittyi kymmenkertaisesti suunniteltuun nähden. Kolme yhdistävää tekijää näille projekteille oli

  1. huono data
  2. puuttuva data ja
  3. dataduplikaatit

Tässä tutkimuksessa ei otettu huomioon projekteja, jotka keskeytettiin suurelta osin datamigraatiovaikeuksien vuoksi.

Hyvä data maksaa, mutta huono data maksaa vielä enemmän. Huono datan laatu johtaa huonoihin liiketoimintapäätöksiin. Huono datan laatu ei ole IT:n ongelma, vaan sen tulisi olla jokaisen yrityksen päätöksentekoon osallistuvan ongelma. Oletko törmännyt tilanteeseen, jossa IT ajattelee datan olevan liiketoiminnan ongelma (”minun työ on tehty, kun porukat pääsee kytkeytymään serverille…”), kun taas liiketoiminnoissa ajatellaan, että IT huolehtii datasta riittävästi (”kuka muu siitä huolehtisi…”). Todellisuudessa organisaatiot haaskaavat jopa 20-40 prosenttia IT-budjetistaan erilaisten dataongelmien ratkaisemiseen, kuten datamigraatioihin (datan siirtämiseen paikasta toiseen), datakonversioihin (datan muuttamiseen toiseen muotoon tai tilaan) ja datan ”parantamiseen” (datan tarkastamiseen ja/tai manipulointiin, tietojen ”uudelleen näpyttelyyn” uudenlaista käyttöä varten). Laadukkaalla tuotedatalla on väliä!

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät blogit: