Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Nykypäivänä lähes jokainen johtaja pohtii, miten tekoäly voi muuttaa organisaatioiden toimintaa. Tekoälyn mahdollisuudet lisätä tehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta ovat nostaneet tekoälyn innovaatioinvestointien kärkeen.

Vaikka tekoälyn mahdollisuudet ovat rajattomat, se ei ole ratkaisu kaikkeen. Organisaatioiden on tiedettävä, mitä ne haluavat saavuttaa tekoälyllä, ja varmistettava, että se on mahdollista ja järkevää. On myös ymmärrettävä, että tekoäly ei korvaa asiantuntijoita, vaan toimii yhdessä heidän kanssaan. Tekoälyn ja ihmisen asiantuntemuksen yhdistelmä onkin paras tapa hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia.

Yhtä tärkeää on, että tekoälyyn sekä sen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin suhtaudutaan käytännönläheisesti. Lähtökohtana on arvioida mitä konkreettista hyötyä tekoälystä on organisaatiolle ja miten se liitetään osaksi työntekijöiden ja johdon arkea. Tekoälyprojektin onnistunut läpivienti vaatii aina myös laaja-alaista ymmärrystä käytettävistä menetelmistä, jotta projektille asetetut tavoitteet kyetään saavuttamaan taloudellisesti, eettisesti ja juridisesti kestävällä tavalla.

Kun puhun tekoälystä asiakkaideni kanssa, nostan usein esiin viisi kysymystä aiheeseen liittyen. Nämä kysymykset auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneita tekoälyprojekteja:

 

1. Mitä ongelmaa yrität ratkaista?

Ongelman selkeä määrittely on välttämätöntä, jotta tekoälyhankkeet voidaan sovittaa yhteen organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. Epäselvät tavoitteet johtavat usein resurssien tuhlaamiseen ja pettymyksiin, kun odotuksia ei onnistuta täyttämään. Lisäksi ilman hyvin määriteltyä ongelmaa onnistumisen kriteerien määrittäminen ja edistymisen mittaaminen on mahdotonta.

 

2. Onko käytössäsi riittävä määrä laadukasta dataa?

Korkealaatuinen ja monipuolisesti esimerkkejä sisältävä data on tekoälyprojektien elinehto. Se mahdollistaa laskentamallien kouluttamisen, vähentää vääristymiä ja parantaa mallien kykyä yleistää oppimaansa kokonaan uuteen dataan. Laadukas data lisää myös vastausten luotettavuutta. Siksi datan laadun ylläpitäminen koko hankkeen elinkaaren ajan on ensiarvoisen tärkeää.

 

3. Miten tekoäly integroituu nykyisiin työnkulkuihin ja järjestelmiin?

Tekoälyratkaisut toimivat harvoin erillisinä ja irrallaan organisaation keskeisistä toimintaprosesseista. Sen sijaan ne suorittavat tyypillisesti tiettyjä tehtäviä osana laajempia prosesseja. Jotta tekoälyratkaisut tuottaisivat tavoiteltuja hyötyjä, ne pitää kyetä integroimaan muihin järjestelmiin. Tämä vaatii muun muassa valmiita rajapintoja, joiden kautta tiedonsiirto tapahtuu sujuvasti ja hallitusti.

 

4. Mitä eettisiä ja lainsäädännöllisiä näkökohtia sovelletaan?

Eettisyyteen liittyvien kysymysten käsittely on tärkeää, jotta voidaan varmistaa tekoälyn tuottamien tulosten oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen kestävyys. Siksi kehittäjien on otettava huomioon eettiset kysymykset jo suunnitteluvaiheessa pyrkimällä ehkäisemään mahdollisia vääristymiä tai puolueellisuuden riskiä. Keinovalikoimaan kuuluvat erityisesti datan laadunvarmistus sekä huolellinen tekoälymallien testaaminen.

 

5. ͏Oletko valmistellut organisaatiota muutokseen?

Teknologia ei yksin riitä muutoksen aikaansaamiseen. Siitä saadaan hyötyjä vasta kun se otetaan osaksi organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista. Muutoksen hallinta ei ole pelkkää koulutusta, vaan myös asenteiden muokkaamista ja uusien työtapojen oppimista. Kun inhimillinen näkökulma asetetaan muutoksessa etusijalle, tekoälyprojektin onnistumisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi.

Nämä viisi helposti muistettavaa kysymystä auttavat sinua, kun haluat tekoälyprojektisi onnistuvan ja tukevan organisaatiosi tavoitteita. Tekoäly ei ole pelkkää teknologiaa ja siksi tarvitset kokonaisvaltaisen lähestymistavan, johon yhdistyvät myös inhimilliset näkökohdat.

Jos tarvitset lisää apua tai neuvoja tekoälyn hyödyntämisessä, autan mielelläni.

  

Tutustu myös muihin aiheesta kirjoittamiini blogeihin:

Kirjoittajasta

Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Osaamisalueitani ovat kuntien strateginen suunnittelu ja digitaalisen muutoksen johtaminen. Minulla on myös laaja-alaista käytännön kokemusta dataan ja tekoälyyn pohjautuvista ratkaisuista. Kuinka voisin olla avuksi?