Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.

Valtiovarainministeriö (VM) kannustaa Suomen kuntia käyttämään päätöksenteossa enemmän faktatietoa. Tämän tarpeen totesivat myös viime syksynä haastattelemani 10 kunnan johtoryhmäläiset. VM:n kuntatieto-ohjelma on konkreettinen edistysaskel faktatiedon lisäämiseksi.

Hitaasti päivittyvän tilastodatan sijaan kuntien taloustiedot raportoidaan jatkossa kuukausittain avoimesti hyödynnettäväksi. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on paremmat päätökset ja hyvien käytänteiden jakaminen kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa. Tulevaisuudessa on tarjolla riittävä määrä ajantasaista ja vertailukelpoista kuntadataa.

 

Pelkkä data ei riitä

Tiedolla johtamisen tavoitteena on tarjota oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan, mikä edellyttää tietotarpeen tunnistamista, tiedon keräämistä, luokittelua ja analysointia. Kuntatoimiala on ilahduttavan pitkällä tiedolla johtamisen edistämisessä, kun julkishallinnosta halutaan tehdä entistä ketterämpi. Kuntaorganisaatioiden rakenne ja toiminnot ovat hyvin samankaltaiset. Jakamalla dataa, tietoa ja osaamista säästetään resursseja ja hyödynnetään parhaita käytänteitä. 

Kun ihminen ymmärtää ja hyödyntää kerättyä dataa, syntyy tietoa. Organisaation tulee tunnistaa sen tietotarpeet; mistä tarvittavaa tietoa hankitaan, miten sitä jaetaan ja lopulta käytetään. Tieto liikkuu nopeasti ja siitä tulee helposti julkista. On kilpailuetu poimia tarjolla olevasta tiedosta se kaikkein arvokkain ja tehdä faktaan perustuvia päätöksiä.

On kilpailuetu poimia tarjolla olevasta tiedosta se kaikkein arvokkain ja tehdä faktaan perustuvia päätöksiä.

 

Teknologia korvaa ihmisen, vai korvaako?

Informaation puute lisää epävarmuutta, ja vastavuoroisesti informaation paljous mahdollistaa monitulkintaisuuden. Vaatii osaamista tasapainoilla vauhdilla lisääntyvän tietomäärän kanssa. Järjestelmät ovat nopeita ja tarkkoja datan kerääjiä ja luokittelijoita, ja teknologian tuottama edistynyt analytiikka jalostaa datan helposti hyödynnettävään muotoon. Ihmisen rooli tiedon analysoijana on kuitenkin edelleen merkittävä. Ihminen määrittää koneiden tuottaman tiedon, yhdistää sen omaan ymmärrykseen ja osaamiseen ja tekee lopulliset päätöksen.  

Tiedon ja osaamisen liikkuminen on yksi tietojohtamisen kulmakivistä, joten on tärkeää rakentaa tiedon jakamista tukeva organisaatiokulttuuri. Jos tieto oli ennen valtaa, tänä päivänä tiedon laajan hyödyntämisen merkitys on tiedostettu.

Kunnalla voi olla käytössään satoja tietojärjestelmiä. Yksin asiakastietojärjestelmiä on useita. Jos esimerkiksi sosiaalitoimen, kotihoidon ja päivähoidon tiedot olisivat yhdisteltävissä, voitaisiin erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat havaita nykyistä paremmin.

 

Valmiita ratkaisuja tietojohtamiseen

Organisaatiolle tulee kalliiksi, kun samaa tietoa etsitään yhä uudelleen. Teknologia tarjoaa monia nykyaikaisia tiedonhallinnan ratkaisuja, esimerkkinä uudet raportointiratkaisut kuten CGI Kuntapulssi, jotka ovat visuaalisia ja helppolukuisia ikkunoita. Data päivittyy automatisoidusti suoraan lähdejärjestelmistä, ja johtajan on helppo seurata tilanteen kehittymistä. 

CGI:n kunnille suunnitellussa strategiakonsultoinnissa liitetään tiedolla johtaminen osaksi strategisia tavoitteita. Strategiatyöpajassa määritetään tavoitteiden toteutumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut. Lisäksi strategiset mittarit ja mittaustulosten hyödyntäminen istutetaan osaksi organisaation johtamista. 

Kuntatieto-ohjelmaan siirtymisen valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja CGI tarjoaa työkaluja ja konsultaatiota ohjelmaan siirtymisessä. CGI:n ammattilaiset auttavat löytämään omaan organisaatioonne parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. CGI toimii organisaatioiden kumppanina koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen kohti entistä edistyneempiä analytiikan ratkaisuja.

Olemme tehneet kunnille oppaan, joka antaa työkaluja tiedolla johtamiseen, toiminnan kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä parempaan johtamiseen ja päätöksentekoon. Lataa opas tästä.

Banneri, jossa kuvattu tiedolla johtamisen opas

 

Kirjoittajasta

Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Toimin tiedolla johtamisen liiketoimintavastaavana ja autan mielelläni kaikissa tiedolla johtamiseen liittyvissä asioissa.