Talouden näkymät ovat vaimeat, mutta syvää taantumaa ei ole näköpiirissä. Tilannetta helpottaa hyvä työllisyystilanne ja ensi vuonna käynnistyväksi ennustettu elpyminen. Pidemmällä tähtäimellä Suomen tulevaisuuden turvaaminen edellyttää julkisen talouden jatkuvan velkaantumisen katkaisemisen lisäksi kestävän kasvun mahdollistamista ja teknologian jatkuvasti parempaa hyödyntämistä.

CGI:n Valtio23-seminaarin osallistujille budjettiriihen terveisiä tuonut valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen antoi puheenvuorossaan tuoretta tietoa julkisen talouden näkymistä. Niissä euroalueen taloudelle povattiin tälle vuodelle hieman alle yhden ja ensi vuodelle runsaan yhden prosentin vaatimatonta kasvua. Suomen osalta syvimmän kuopan odotetaan osuvan vuodenvaihteen tienoille, jonka jälkeen ennusteiden mukaan siirrytään elpymisen tielle.

“Työllisyystilanne todennäköisesti heikkenee vielä jonkin verran, mutta pysyy kuitenkin historiaan nähden hyvänä. Tämä osaltaan estää Suomea liukumasta taantumaan. Tällä hetkellä talouden iso kuva on sellainen, että se ei edellytä finanssipolitiikan toimia”, arvioi Majanen. Hallitusohjelmassa linjattujen säästöjen ja rakennetoimien tekeminen on välttämätöntä.

Tekoälyä ja teknologiaa hyödynnettävä enemmän ja paremmin

Datatalouden ja digitalisaation hyödyntäminen on vahvasti mukana rakentamassa Suomen uutta nousua ja kestävämpää taloutta. Kun väki vähenee ja vanhenee, asiat pitää pystyä tekemään tehokkaammin ja automaattisemmin. Esimerkkinä Majanen nostaa esiin muun muassa tekoälyn mahdollisuudet julkisen sektorin päätöksenteossa.

“Tekoälyä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi päätösten valmistelutyössä sekä siihen liittyvässä tiedon yhdistelyssä ja analysoimisessa. Tällä tavalla vapautettaisiin henkilöstöä tekemään korkeamman jalostusasteen tehtäviä. Uudelle teknologialle löytyy varmasti käyttöä myös hyvinvointialueilla, jotka ovat Suomen ikärakenteen takia isojen haasteiden edessä”, pohti Majanen.

Majanen peräänkuuluttaa yleisesti yritysten ja julkisen sektorin tiiviimpää keskusteluyhteyttä sekä viisautta ICT-hankkeiden tilaamisessa. 

”Näin pienessä maassa ja näillä ennusteilla meillä ei ole varaa elää ilman tiivistä yhteistyötä yli sektorirajojen.”

Rahoitusta T&K-toimintaan ja kasvuyrityksiin

Hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja selättää hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan uudistuksia ja säästöjä, joilla pyritään parantamaan työllisyyttä ja vähentämään julkisen talouden menoja.

Suuri painoarvo on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kokonaisuudella. Valtion T&K-rahoitus kasvaa vuonna 2024 noin 280 miljoonaa euroa vuoteen 2023 verrattuna. Lisäksi hallitusohjelmaan sisältyvä 4 miljardin euron määräaikainen investointiohjelma laitetaan liikkeelle. Se tarkoittaa merkittäviä panostuksia työvoiman liikkuvuuden, vientivetoisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin väylähankkeisiin ja korjausvelan purkuun kaikkialla Suomessa.

“Valtion pääomasijoitusyhtiön mandaattia uudistetaan vauhdittamaan yritysten kasvua. Tarkoituksena on myös tehdä lupamenettelystä nykyistä sujuvampi ja monipuolistaa Suomen elinkeinorakennetta”, summaa Majanen.