Jarmo Leppänen

Jarmo Leppänen

Data Warehouse Architect

Alati kasvavat datamäärät ja liiketoiminnan kehitysnopeus luovat tarpeen nopeuttaa datan saatavuutta ja parantaa datan käytettävyyttä ja hallittavuutta. Denodo on datan virtualisointialusta, jonka avulla useista eri tietolähteistä tulevaa dataa voidaan yhdistää yhden tietomallin alle. Tietomalleja voidaan luoda useita eri käyttötarkoituksia varten. Muodostetut tietomallit voidaan helposti julkaista hyödyntäjille. Tuettuja raportointi/analytiikka –tuotteita ovat esim. Power BI, Tableau ja Cognos.

Datan virtualisoinnin erona perinteiseen tietovarastointiin on se, että dataa ei kopioida alla olevista tietolähteistä, vaan kyselyt kohdistuvat Denodoon tehtävien rajapintojen kautta suoraan alkuperäisiin lähteisiin. Denodoon on sisäänrakennettuna useita suorituskyvyn parantamiseen liittyviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat suurenkin tietomäärän käsittelyn tehokkaasti.

Mielenkiintoinen ominaisuus Denodossa, yksi monien joukossa, on Interface –näkymät (rajapinta -näkymät). Interface –näkymät mahdollistavat hyödyntämisrajapinnassa näytettävän näkymän ja sen alla olevat toteutuksen erottamisen toisistaan.

Selvennetään asiaa seuraavan esimerkin avulla.

Havainnekuva datan virtualisoinnista

Step 1. : Yrityksen tuotehierarkia on projektin alussa tuotettu ainoastaan Excel –tiedostoon. Tässä vaiheessa on jo kuitenkin päätetty, että hierarkian rakenne on halutunlainen. Excel –aineistoa voidaan siis käyttää D_PRODUCT –interface näkymän määrittelynä (Definition) sekä alkuvaiheen toteutuksena (Implementation). Raportointia/analytiikkaa varten voidaan julkaista tietomalli käyttöön jo tässä vaiheessa, eli raportoinnin kehitys voidaan aloittaa heti.

Step 2. : Tietovarastointi -tiimi (On-Premises) aloittaa oman työnsä tuotehierarkian tuottamiseksi tuotteiden hallinnan lähdejärjestelmästä. Kun kehitystyö on saatu valmiiksi, muutetaan D_PRODUCT –interface toteutus (Implementation) käyttämään tietovarastoratkaisua.

Step 3. : Lopullinen tavoite tuotehierarkian hallinnassa on pilvipohjainen MDM (Master Data Management) –järjestelmä. Kun toteutus sinne on saatu valmiiksi, muutetaan D_PRODUCT –interface toteutus (Implementation) käyttämään MDM –järjestelmää lähteenään.

 

Edellä esitetyssä mallissa on useita liiketoiminnallisia hyötyjä:

  • Raportoinnin ja analytiikan kehitys voidaan aloittaa heti projektin alkuvaiheessa, jolloin tuloksia saadaan liiketoiminnan arvioitavaksi nopeammin.
  • Koska hyödyntämisrajapinnan rakenne ei muutu, ei raportointiin tule katkoja tietolähteiden vaihtuessa. Toimenpide on hyödyntäjille näkymätön ja heidän ei edes tarvitse välttämättä tietää, mistä järjestelmästä data tulee.
  • Tarvittava Denodo –kehitys/testaus eri lähteiden käyttöönotolle voidaan tehdä taustalla ilman katkoja tuotantoon tarjottuihin rajapintoihin.
  • Mahdollisissa datasisältöön liittyvissä ongelmissa voidaan nopeasti palata aikaisempaan toteutukseen selvitystyön ajaksi.
  • Siirtyminen pilvialustojen käyttöön voidaan tehdä hallitusti valitsemalla sopivan kokoisia kokonaisuuksia

 

Lisätietoja Denodo ympäristön ominaisuuksia tiivistettynä löytyy seuraavan linkin takaa Denodo Platform 8.0 - Datasheet

 

Kirjoittajasta

Jarmo Leppänen

Jarmo Leppänen

Data Warehouse Architect

Olen Jarmo Leppänen ja työskentelen tietovarastojen ja analytiikan kehityksen parissa. Olen urani aikana saanut olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja ylläpitämässä useita erilaisia ja eri tuotteilla toteutettuja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia ratkaisuja. Työssäni pyrin huomioimaan, että tehdyt ratkaisut ovat mahdollisimman helposti ylläpidettäviä ja skaalautuvia. Olen kokenut tämän ...