Tommi-tietavainen

Tommi Tietäväinen

Johtaja, Cloud Platform Operations

In English

Hybridiympäristöt puhuttavat, sillä ne tarjoavat ratkaisuja alati uudistuvien ja monimutkaistuvien liiketoimintojen haasteisiin. Nyt kerromme, mistä hallitussa hybridi-IT:ssä on kysymys, millaisia hyötyjä sen avulla on mahdollista saavuttaa sekä kuinka hybridiympäristö rakennetaan.

Toimintaympäristön jatkuva ja nopea muutos asettaa IT-ympäristöt koetukselle. Epävarman maailmantilanteen myötä organisaatioiden keskeisiksi tavoitteiksi ovat nousseet toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja muutosvalmius. Tähän vaikuttavat niin geopoliittiset tekijät, työn tekemisen murros, alueelliset IT-infrastruktuurit kuin uudistuva lainsäädäntö ja regulaatiot. Lisäksi monien organisaatioiden IT-ympäristöistä on tullut yhä monimuotoisempia, ja niiden IT-järjestelmät ja -palvelut voivat sijaita lukuisissa eri sijainneissa ja alustoissa. Mikäli tähän ajaudutaan hallitsemattomasti, IT-ympäristöön syntyy osa-alueita, joiden rakenteita, vastuita tai kustannuksia ei tunneta, ja esimerkiksi vikatilanteisiin tai tietoturvauhkiin on vaikea reagoida. Tähän asti esimerkiksi julkipilven hyötyjä on kokeiltu vaihtelevin tuloksin. Ratkaisun haasteisiin tarjoaa hallitun hybridi-IT -ympäristön kehittäminen. 

Mikä on hybridiympäristö

Hybridiympäristöksi kutsutaan sellaista IT- ja pilvipalvelukokonaisuutta, joka toimii laite-, järjestelmä- ja sovellustasolla eri sijainneissa ja alustoissa. Siksi osa järjestelmistä ja sovelluksista voi sijaita esimerkiksi julkisissa pilvipalveluissa ja osa joko eri toimittajien tai omissa konesaleissa. Laitetasolla ideana on siirtää laskentakapasiteettia sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Hybridiympäristö muodostuu sekä yksityisistä että julkisista pilvipalveluista, ja sisältää myös perinteisiä IT-järjestelmiä ja alustojen ohjaavan kokonaisarkkitehtuurin. Hybridiympäristöjen tulevaisuuden trendinä on kehittää niin sanottuja moniportaaleja, joiden kautta kokonaisuutta hallitaan yhdestä paikasta. Toistaiseksi hallintatyökalut ovat jakautuneet esimerkiksi verkon, tallennuskapasiteetin ja palveluiden välille.

Hybridiympäristöksi kutsutaan sellaista IT- ja pilvipalvelukokonaisuutta, joka toimii laite-, järjestelmä- ja sovellustasolla eri sijainneissa ja alustoissa.

Hallitun hybridiympäristön hyödyt

Hallitussa hybridiympäristössä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä päästään kehittämään kilpailukyvyn kannalta kriittisen tärkeitä palveluja ja ratkaisuja. Esimerkiksi uusien palvelujen käyttöönotto on helpompaa, kun siihen saadaan muiden palvelujen kanssa yhteneväinen näkymä ja se noudattaa automaattisesti organisaation tiedonhallinta- ja tietoturvapolitiikkaa. Samalla kehittäjät saavat yhtenäisen viitekehyksen avoimine rajapintoineen, jolloin heidän työskentelynsä tehostuu ja järjestelmät sekä palvelut saadaan keskustelemaan toistensa kanssa vaivattomasti. Kun laskentakapasiteetti on optimoitu, myös kustannustehokkuus on paras mahdollinen. Selkeän näkymän myötä myös ylläpito sekä tarvittavien toimenpiteiden tekeminen onnistuu tehokkaasti. 

Isossa kuvassa hybridiympäristö vastaa organisaatioiden kasvaviin tarpeisiin hyödyntää dataa entistä tehokkaammin, tehostaa tiedonkulkua, vähentää ja estää siiloutumista sekä helpottaa liittymistä pilviekosysteemeihin. Se mahdollistaa myös ketterän kehityksen ja skaalautuvuuden sekä vähentää investointi- ja turvallisuusriskejä. Mikä tärkeintä, hallitussa hybridiympäristössä liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet ovat linjassa, ja tekeminen on optimoitua. Ulottuvillasi on vaihtoehtoja, jotka olisivat perinteisessä IT-ympäristössä mahdottomia toteuttaa.

Kuinka hallittu hybridiympäristö kehitetään

Hallitun hybridi-IT-ympäristön kehittäminen alkaa siitä, että tunnistetaan liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet, määritellään organisaation tavoitteita tukeva IT-strategia sekä muodostetaan kokonaiskuva julkipilven ja paikallisen konesalikapasiteetin hyödyistä. Siksi on tärkeää, että kehittämiseen osallistuu moniosaava tiimi, johon kuuluu myös organisaation johto. 

Strategia määrittää kehittämisen suunnan ja vision, jonka jälkeen määritellään tietopolitiikka, eli IT-ympäristöä koskevat rajaukset ja mahdollisuudet. Kaikkea ei aina ole järkevää tai mahdollista siirtää pilveen tai jättää konesaliin. Oikein rakennettuna hybridiympäristöstä saadaan aikaan hyötyjä, kuten lisää kustannustehokkuutta. Toisaalta hybridiympäristö ei ole aina paras mahdollinen vaihtoehto, vaan sen  tarpeellisuutta arvioidaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Seuraavaksi on varmistuttava siitä, että ympäristö on näiden lähtökohtien osalta soveltuva. Käytännössä hybridiympäristöön siirrytään kuhunkin tilanteeseen sopivin ja konkreettisin askelin. Kun tarvittavat työkuormat on siirretty, aloitetaan niiden optimointi ja modernisointi. Tällöin tavoitteena voi olla kapasiteetin vaivaton siirrettävyys toimitus- ja tuotantomallien välillä. 

Hybridi-IT ei siis perustu ainoastaan pilvi- tai monipilviympäristön hallintaan tai konesalien rakentamiseen, vaan pohjimmiltaan kysymys on digipalvelujen, sovellusten ja datan hallinnan strategiasta. Hallittavuuden merkitys on tärkeä tiedostaa erityisesti silloin, kun organisaatiossa ollaan ottamassa käyttöön useampia pilvipalveluja tai edessä on muutoksia – mitä aikaisemmin työ aloitetaan, sen parempi. 

Hybridi-IT:tä palveluna

Hybridi-IT-teknologia elää jatkuvassa murroksessa – isot julkipilvitoimijat huomioivat nyt myös konesalit ja toisinpäin. Siksi siirtymään ja hallittavuuden kehittämiseen kannattaa valita asiantunteva kumppani. CGI:ltä saat hyväksi todetut palvelut niin julkipilveen kuin konesaleihin sekä niiden yhdistämiseen. Toteutamme hybridi-IT -ympäristöjä, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteita sekä lisäävät kustannustehokkuutta.

Halutessasi tarjoamamme hybridiympäristösi keskitetyn hallinnan valmiina ja tietoturvallisena palveluna. Prosessin aloitamme kartoituksella sekä tavoitteiden ja toimintamallien määrittelyllä. Uusien toimintatapojen ja työkalujen ansiosta pystymme ottamaan haltuun ja yhdistämään nykyiset konesali- ja pilviympäristösi sekä luomaan uusia. Palvelun käyttöönoton ja koulutusten jälkeen tarjoamme tarpeitasi vastaavat ylläpito- ja tukipalvelut.  Edellä kuvattu prosessi ei vaadi perinteistä, raskasta transformaatioprojektia vaan käyttöönotto on pitkälle automatisoitu.

Blogisarjan seuraavassa osassa käsittelemme hybridiympäristöä sovellustasolla. Pysy linjoilla!

Kirjoittajasta

Tommi-tietavainen

Tommi Tietäväinen

Johtaja, Cloud Platform Operations

Olen Tommi Tietäväinen ja johdan CGI:llä Cloud Platforms yksikköä. Yksikön vastuulle kuuluvat pilvialustojen jatkuvien palveluiden lisäksi asiantuntijapalvelut ja konsultointi. Itse olen toiminut Hybridipilven eri osa-alueiden parissa viimeiset kuusi vuotta.